Факультет фінансів та банківської справи

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Факультет фінансів і банківської справи створений у серпні 1996 року.
 Підготовка фахівців здійснюється в галузі знань 0305 “Економіка і
підприємництво” за напрямом 8.030508 “Фінанси і кредит” за програмою,
яка відповідає вимогам статті 3 Директиви Ради Європейських Спільнот
№85/384/EWG та ECTS. У 2008 році випускники факультету
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр з фінансів” матимуть
можливість отримати диплом бакалавра європейського зразка.

Унинець-Ходаківська В. П.

 Декан факультету – Унинець-Ходаківська Валентина Павлівна, кандидат економічних наук, доцент.
 У 1991 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.
 У 1996 році закінчила магістратуру Київського державного економічного університету.
 У 2001 році захистила кандидатську дисертацію.
 Унинець-Ходаківська В. П. зробила значний внесок у розбудову
навчально-виховного процесу Національного університету державної
податкової служби України, працюючи в його структурі з 1994 року. За
час роботи в університеті перебувала на різних посадах та виконувала
покладені на неї обов`язки: старшого викладача, доцента кафедри
державних фінансів, заступника завкафедри фінансів, заступника
проректора з організаційно-методичної роботи та заочного навчання, а з
2002 року по теперішній час виконує обов`язки декана факультету
фінансів та банківської справи та завідувача новоствореної кафедри
фінансових ринків та фінансових послуг.
 Унинець-Ходаківська В.П. має загальний стаж педагогічної та
науково-педагогічної роботи – 17 років. Автор більше 40 наукових
публікацій у галузі грошей, фінансів, кредиту та економіки регіонів
України, у т. ч. 7 навчальних посібників, зокрема є співавтором таких
навчальних посібників, як “Ринок фінансових послуг”, “Теорія
фінансів”, “Фінанси: теоретичні основи”, “Податкова система: практикум”,
“Оподаткування фінансових установ” та інші, що використовуються у
навчальному процесі при підготовці фахівців ОКР бакалавр та магістр.
Заступники декана:
 • з наукової роботи та гуманітарної підготовки – Готра Олена Броніславівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та соціології;
 • з навчально-методичної роботи та інноваційних технологій навчання – Резніченко Катерина Григорівна, ст. викладач кафедри педагогіки та психології;
 • з навчально-організаційної роботи та фахової підготовки – Супруненко Світлана Анатоліївна, ст. викладач кафедри фінансового менеджменту;
 • з виховної та профорієнтаційної роботи – Зайцева Інна Веніамінівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української словесності та культури.
 Навчальний процес на факультеті забезпечує більше 300 викладачів
університету. Професорсько-викладацький склад кафедр факультету
фінансів та банківської справи нараховує 19 професорів, 38 доцентів,
67 старших викладачів, 41 асистент, у т. ч. 40 аспірантів денної та
заочної форми навчання.
 Сьогодні на факультеті навчається 1700 студентів, майже 30 % серед них – відмінники.
 На факультеті функціонує студентське наукове товариство, у складі
якого 380 студентів під керівництвом висококваліфікованих викладачів
поглиблюють свої теоретичні знання, постійно беруть участь у наукових
конференціях. Кращі студенти факультету залучаються до викладацької
діяльності, а також мають можливість підвищувати свій
професійно-кваліфікаційний рівень, навчаючись у магістратурі та
аспірантурі університету.
 Випускники факультету фінансів та банківської справи можуть
працювати на керівних посадах в органах Державної податкової служби
України, а також у системі Міністерства фінансів України, Міністерства
економіки, Державного казначейства України, Національного банку
України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Державного комітету фінансового моніторингу України, Національного
депозитарію України, Головного контрольно-ревізійного управління
України, Пенсійного фонду України, Антимонопольного комітету України,
Рахункової палати України та місцевих органів державної влади. Значна
частина наших випускників працює викладачами та науковими
співробітниками інститутів, академій, університетів, керівниками
фінансових служб підприємств і відомств, фінансовими менеджерами
організацій і підприємств різних форм власності фінансового та
нефінансового сектору економіки країни, зокрема фінансовими
менеджерами банківських установ та інших інститутів фінансового ринку,
таких як: страхові компанії, дилерські, брокерські компанії, компанії
по управлінню активами, торгівлі цінними паперами, зберігачі та
реєстратори цінних паперів, інвестиційні компанії, депозитарії,
факторингові, лізингові, клірингові компанії, кредитні спілки,
недержавні пенсійні фонди й інші фінансові посередники.

  Адреса факультету: Національний університет ДПС України (каб.308, 319–321), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201.
  Телефони: (04497) 62-788, внутр. 11-56, 11-54, 13-59.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций