Кафедра економіко-математичного моделювання

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Керівництво

Завідувач —
Вітлінський Вальдемар Володимирович,
доктор економічних наук,  професор (тел. 537-07-35).

Заступник завідувача –
Великоіваненко Галина Іванівна,
кандидат фізико-математичних наук, доцент (тел. 537-07-36).

- Всеукраїнський науковий семінар “Моделювання та ризикологія в економіці”

- Студентський науково-практичний семінар з фінансового моделювання


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра
забезпечує викладання в університеті нормативної дисципліни
“Економіко-математичне моделювання”. Також  студентам читаються
вибіркові дисципліни. Серед них “Ризикологія”, “Прогнозування
соціально-економічних процесів”, “Фінансова математика”, “Моделі
синергетичної економіки”, а також дисципліни, що є продовженням
нормативного курсу і розроблені як прикладні для студентів конкретних
спеціальностей, наприклад,  “Економіко-математичні моделі в управлінні
державними фінансами” тощо.

Для студентів факультету економічної
кібернетики крім “Економіко-математичного моделювання” нормативними є ще
курси “Моделювання економіки” та “Прикладні задачі моделювання
економічних процесів”. Крім вищеназваних вибіркових дисциплін, тут
пропонуються курси “Адаптивні моделі економіки”, “Стохастичні процеси та
моделі в економіці” .

Широкий спектр курсів, пропонованих
кафедрою, досить повно представляє сучасні напрямки розвитку моделювання
економічних систем і дає можливість отримати всім бажаючим ґрунтовні,
системні знання. Набуті навички моделювання, застосування відповідного
програмного забезпечення на ПЕОМ можуть бути корисними в написанні
курсових та дипломних робіт, для успішної професійної діяльності. Адже
засвоєння основних аспектів економіко-математичного моделювання сприяє
розвитку у студентів здатності більш глибоко, послідовно досліджувати
фахові практичні проблеми, приймати більш ефективні та системні рішення з
урахуванням невизначеності та породженого нею ризику.

Викладачі
кафедри економіко-математичних методів (ЕММ) є спеціалістами високого
наукового та педагогічного рівня. Кафедра була ініціатором введення у
ВНЗ України дисциплін для економістів “Теорія економічного ризику” та
“Моделювання економіки”. Були створені відповідні робочі програми та
навчальні посібники. Так, у 1996 році в КНЕУ вийшов перший в Україні
підручник з ризикології — “Економічний ризик і методи його вимірювання”,
авторами якого були Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д.
Всього в попередні роки викладачами кафедри ЕММ було підготовлено більше
двадцяти п’яти підручників і навчальних посібників з грифом
Міністерства освіти і науки України.

Більшість курсів, що
пропонуються студентам за напрямком економіко-математичне моделювання,
були запроваджені з введенням в дію Болонської конвенції. Тому в даний
період важливою задачею, над якою працюють співробітники кафедри, є
підготовка відповідного навчально-методичного забезпечення.
З 2001
року кафедрою здійснюється магістерська підготовка з економічної
кібернетики за напрямом “Системний аналіз та моделювання економічних
процесів”, з 2008р. —  магістерська підготовка за спеціальністю
«Інтелектуальні системи прийняття рішень».

Викладачами кафедри
проводиться плідна робота з підготовки фахівців вищої кваліфікації. Так,
за період свого функціонування кафедра підготувала 7 докторів наук зі
спеціальності “Математичні методи , моделі та інформаційні технології в
економіці”, понад 70 кандидатів наук з тієї ж спеціальності.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций