Кафедра фінансових ринків

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Керівництво

Завідувач кафедри –
Гапонюк Микола Анатолійович,
професор, кандидат економічних наук,
(тел. 371-62-63);
Заступники завідувача кафедри –
Дегтярьова Наталія Володимирівна,
доцент, кандидат економічних наук.

Кафедра проводить підготовку бакалаврів за фаховим
спрямуванням «Фінанси». Після отримання фундаментальної освіти студенти
завершують освіту на рівні магістра. Підготовка фахівців вищого
освітньо-кваліфікаційного рівня проводиться на денній, вечірній та
заочній формах за магістерською програмою «Фінансовий ринок»
(спеціальність «Фінанси»).

Магістерську програму “Фінансовий ринок”
сформовано на підставі чинних освітніх стандартів України та “Положення
про магістерську програму” ДВНЗ “Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана.  Головною метою магістерської
програми є формування у студентів компетенцій, необхідних для виконання
фахових завдань за первинними посадами професіоналів.

В процесі навчання на магістерській програмі «Фінансовий ринок» досліджуються наступні об’єкти:

  •   формування й реалізація стратегії і тактики фінансування на  макро- та мікрорівні;
  •   управління емісійною діяльністю економічних суб’єктів;
  •   управління інвестиційною діяльністю економічних суб’єктів;
  • організація та проведення контролю в процесі мобілізації, розподілу та використання фінансових ресурсів;
  • фінансове планування та прогнозування на макро- та мікрорівні;
  • регулювання й регламентування відносин між суб’єктами фінансового ринку.

Інформація про магістерську програму “Фінансовий ринок”

Навчальний план магістерської програми «Фінансовий ринок»
передбачає вивчення нормативних дисциплін – «Ринок фінансових послуг»
(викладання забезпечується кафедрою), «Податковий менеджмент»,
«Страховий менеджмент», «Фінансовий менеджмент» та менеджмент
персоналу», а також дисциплін модуля спеціальної підготовки, які
викладаються працівниками кафедри разом зі спеціалістами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, професійних учасників
ринку:

 «Держава на фінансовому ринку»

Надійність та ефективність функціонування фінансового
ринку на відпрацьованих механізмах його державного регулювання та
участі держави на ньому у якості позичальника, кредитора і гаранта.
Дисципліна «Держава на фінансовому ринку» належить до прикладних
дисциплін фахової підготовки магістрів за програмою «Фінансовий ринок».
Метою вивчення дисципліни є формування глибоких фахових знань і
практичних навичок з діяльності держави на фінансовому ринку.
«Інфраструктура фінансового ринку»
Дана
навчальна дисципліна належить до прикладних дисциплін та має практичну
спрямованість. Метою курсу є формування глибоких знань та практичних
навичок щодо організації та забезпечення діяльності суб’єктів
інфраструктури, пов’язаної з обслуговуванням руху фінансових фондів на
фінансовому ринку. Вивчаючи дисципліну, яка включена до магістерської
програми «Фінансовий ринок», студенти здійснюватимуть моніторинг
операцій суб’єктів інфраструктури, порівняльний аналіз їх ефективності
та визначатимуть конкурентні переваги та недоліки окремих їх видів;
аналізуватимуть державне регулювання операцій суб’єктів інфраструктури,
його вплив на розвиток фінансового ринку; плануватимуть розвиток окремих
інститутів, розраховуватимуть основні економічні параметри та нормативи
їх діяльності та ін.
«Управління фінансовими активами»
Функціонування
фінансового ринку потребує висококваліфікованого персоналу, спроможного
організовувати діяльність фінансових посередників, управляти цінними
паперами та іншими фінансовими інструментами, забезпечувати виконання
умов договорів з клієнтами. Дисципліна «Управління фінансовими активами»
є складовою підготовки фахівців фінансового ринку. Вона має прикладний
характер і покликана поглибити знання щодо діяльності фінансових
посередників – професійних учасників фінансового ринку, сформувати
навички здійснення діяльності з управління фінансовими активами. Мета
курсу – формування глибоких фахових знань та практичних навичок щодо
здійснення професійної діяльності з управління активами на фінансовому
ринку.

«Корпорації на фінансовому ринку»

Успішність діяльності корпорації напряму пов’язана з
ефективністю її взаємодії з інституціями фінансового ринку. Дисципліна
«Корпорації на фінансовому ринку» належить до циклу
професійно-орієнтованих дисциплін модулю спеціальної підготовки.
Завданнями курсу є формування практичних навичок з емісійної та
інвестиційної діяльності акціонерних товариств на фінансовому ринку;
опанування практичними навичками управління вартістю капіталу
корпорації; з’ясуванні діяльності корпорації на фінансовому ринку щодо
розвитку корпоративних пенсійних фондів, процесів злиття і поглинання,
соціальної ролі корпорацій у суспільстві та ін.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций