Фiнансово-економiчний факультет

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Таблица 1

Декан факультету —
Хлівний Володимир Кирилович
доцент, канд. екон. наук (тел. 456-04-64)

Заступник декана —

Павліковський Анатолій Миколайович
доцент, канд. екон. наук (тел. 456-61-90)

Коновалова Інна Миколаївна (тел. 371-62-66)

Загальна інформація

Фінанси — основа сучасного цивілізованого
суспільства. Вміння в необхідних обсягах і своєчасно мобілізувати,
раціонально розподілити, ефективно та ощадливо використати фінансові
ресурси на всіх рівнях економічного господарювання визначає значною
мірою ступінь задоволення суспільно-необхідних потреб, рівень життя
народу, зумовлюючи перспективи позитивних тенденцій і напрямів
соціально-економічного розвитку держави. Важливою передумовою вдалого
розв’язання складних фінансово-господарських взаємин учасників
економічних стосунків є наявність у країні обізнаних і досвідчених
фахівців. Саме на їх підготовку спрямовані завдання і зусилля
фінансово-економічного факультету.

У процесі постійного вдосконалення перебуває система
навчального процесу в напрямі максимального наближення лекційних,
семінарських, практичних і лабораторних занять до реалій
фінансово-господарського життя Української держави. Вагомим чинником
удосконалення форм і методів навчання, забезпечення поступового переходу
від інформаційного викладання, що базується на запам’ятовуванні, до
проблемно-пошукової орієнтації вивчення дисциплін фінансового профілю,
котре потребує досконалого володіння економічними знаннями, стала
інтенсифікація навчального процесу через належне застосування технічних
засобів, упровадження ділових ігор і ситуаційних вправ у систему
аудиторних занять, особливо за допомогою комп’ютеризації. До послуг
студентів університетські комп’ютерні класи, оснащені сучасними
комп’ютерами 5-го покоління, читальні зали. Студенти забезпечені
навчально- методичною і монографічною літературою.

Важливою складовою підготовки фахівців на сучасному
етапі є знання однієї або двох іноземних мов. З цією метою в складі
факультету функціонує кафедра іноземних мов.

Історія факультету

Фінансово-економічний факультет засновано в 1906 році.
Заснування
фінансового напрямку підготовки фахівців відноситься до початку XX
сторіччя, хоча нагальна потреба у створенні освітнього закладу такого
спрямування виникло набагато раніше. В Україні провадилась інтенсивна
робота щодо відкриття фінансово зорієнтованої школи на зразок тих, які
діяли на той час у Москві, Петербурзі та деяких інших містах Росії.
Україна була тоді могутнім регіоном Російської Імперії. Водночас,
невпинне зростання чисельності міського населення створювало сприятливі
передумови для економічного розвитку в територіальному розрізі. Розвиток
сільського господарства, торгівлі, комерції, нарощування темпів
промисловості вдало доповнювались початком функціонування фінансового
ринку та поступово ускладнювались розмаїттям фінансових взаємин між
суб’єктами господарювання. Форми фінансово-економічних зв’язків і
стосунків, які склались у минулому, не витримували ринкового пресингу,
не були спроможні обходитись без фахівців фінансового профілю. Обмаль
навчальних закладів, які б забезпечували фінансово-економічну освіту,
спонукала до відкриття потрібного вузу і в Україні. Вперше реальне
клопотання про відкриття Київського навчального фінансового закладу було
висунуто в 1903 р.

Можна беззаперечно стверджувати, що сьогоднішній
фінансово-економічний факультет, як самостійна навчально-виховна та
науково-практична складова розгалуженої освітньої системи вищого
навчального закладу, є історичним фундаментом заснування й діяльності
всього КНЕУ. Уже на Київських вищих комерційних приватних курсах
більшість дисциплін були, власне, фінансового спрямування. Про це
переконливо свідчить викладання таких дисциплін, як банківська та
біржова справа, фінанси, фінансове право, страхування, комерція,
торгівля та ін. Варто зауважити, що тодішня програма навчання
супроводжувалась обов’язковим вивченням двох іноземних мов.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций