Кафедра політичної історії

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри —
  Салабай Володимир Федотович,
канд. істор. наук,
професор, Відмінник освіти України

 Заступник завідувача кафедри —
  Дудко Ірина Дмитрівна,
 канд. істор. наук, доцент.

 
 
 
 
 
 
 
Загальна інформація

Головне призначення кафедри — формування світоглядних
позицій фахівців економічного профілю, розуміння ними процесу світового
суспільно-політичного розвитку в ХХ — ХХІ ст.

Історія

З часу
заснування Київського комерційного інституту його
професорсько-викладацький склад забезпечував не лише високу фахову
підготовку випускників, а й їх широку гуманітарну, світоглядну
орієнтацію. Завдяки запровадженню цілої низки історичних дисциплін для
слухачів економічного відділення у навчальних планах і розкладах занять з
1906 по 1915 рік (до евакуації інституту в м. Саратов) зафіксовано сім
історичних дисциплін, викладання яких забезпечувала кафедра нової
російської історії, зокрема: історія російської держави, нова російська
історія (професор М. В. Довнар-Запольський), історія античних держав
(професор І. А. Леціус), історія середніх віків (професор М. М. Бубнов),
історія XVIII і XIX століть (професор П. М. Ардашов), новітня історія
Західної Європи та загальна нова історія (професор В. В. Новодворський).
Їхнє вивчення завершувалося письмовим екзаменом. Отже, інститут з
перших днів свого існування надавав великого значення формуванню в
майбутніх фахівців широкого світогляду і загальної ерудиції, твердих
переконань і громадянської позиції.

З 1918 року в
навчальних планах інституту жодна з історичних дисциплін не значиться.
Диктатурі пролетаріату, що утвердилася внаслідок збройного перевороту в
жовтні 1917 року, для зведення «світлої» споруди комунізму були потрібні
будівничі з зовсім іншим світоглядом і інтелектом. Як формувати
особистість із новим світоглядом, РКП(б) вказувала у розгорнутих
постановах своїх з’їздів і конференцій — організація гуртків із вивчення
теорії та практики марксизму. Перед партійними комітетами й осередками
РКП(б) ставилося глобальне завдання ввімкнути у сферу особливого свого
впливу освітні заклади-школи, училища, вищі навчальні заклади. В
освітніх закладах, зокрема вищих навчальних, було запроваджене
систематичне вивчення марксистсько-ленінської теорії, діалектичного та
історичного матеріалізму, викладання яких покладалося на створені
кафедри діалектичного та історичного матеріалізму і ленінізму та історії
ВКП(б). А з виходом у світ «Короткого курсу історії ВКП(б)» на вищі
навчальні заклади покладався обов’язок побудувати викладання
марксистсько-ленінської теорії на основі глибокого вивчення зазначеного
підручника. З метою концентрації ідеологічного потенціалу у вищих
навчальних закладах, відповідно до згаданої постанови, замість окремо
існуючих кафедр створювались єдині кафедри марксизму-ленінізму з
обов’язковим затвердженням кадрів керівників кафедр партійними
комітетами різних рівнів.

З
перейменуванням у 1952 році ВКП(б) на КПРС у всіх вищих навчальних
закладах, у тому числі в нашому університеті, вводилося викладання трьох
самостійних курсів: історії КПРС, політичної економії та діалектичного й
історичного матеріалізму, яке забезпечувалося кафедрами
марксизму-ленінізму. Першу кафедру марксизму-ленінізму очолювала
кандидат історичних наук доцент Н. Д. Давидова. У 1963 році кафедра
марксизму-ленінізму була розділена на дві: кафедру історії КПРС і
кафедру філософії. З часу виокремлення кафедри як самостійної її
очолювали доцент Н. Д. Давидова, з 1967 року — доктор історичних наук,
професор В. П. Столяренко, з 1974 року — доктор історичних наук,
професор І. В. Шульга, з 1981 до 1985 року — доктор історичних наук,
професор О. М. Вербило. З професорсько-викладацького складу того періоду
помітний слід в історії кафедри й університету залишили доктори
історичних наук, професори І. М. Іванов-Потьомкін, Я. А. Титаренко,
доценти О. Ф. Яхно та В. А. Сліпченко (який тривалий час очолював
факультет доуніверситетської підготовки).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций