Факультет економiки АПК

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Декан факультету —
КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович
професор, кандидат економічних наук.
телефони:  456-50-58,  371-62-31, внутр.  62-31.

Заступник:
Садовник Олександр Володимирович
доцент, кандидат економічних наук
телефон: 371-62-29.

Завідувачі кафедр: 
кафедра економіки агропромислових формувань -
ДЕМ’ЯНЕНКО Сергій Іванович -
професор, доктор економічних наук.

кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК -
КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович -
професор, кандидат економічних наук.

кафедра політичної історії - 
САЛАБАЙ Володимир Федотович -
професор, кандидат історичних наук.

кафедра фізичного виховання -
СОБОЛЄВ
Юрій Леонідович
-
 доцент, кандидат педагогічних наук.

Загальні відомості

Серед факультетів, які готують економістів для різних
сфер національної економіки, особ¬ливе місце посідає факультет
економіки аграрно-¬промислового комплексу.
Це, власне, єдиний
фа¬культет університету, що забезпечує потреби аг¬ропромислового
комплексу нашої країни в еко¬номістах, котрі мають не тільки конкретну
галу¬зеву економічну підготовку, а й набули досить глибокі технологічні,
економічні, фінансові, облікові та управлінські знання міжгалузе¬вого
характеру. В цьому й полягає його особ¬ливість.

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет сформувався у березні 1945 року, коли було
створено планово-економічний фа¬культет, який включав дві спеціальності:
еко¬номіка промисловості й економіка сільського господарства. 1956 року
його було перейменова¬но на факультет економіки сільського
господар¬ства, який 1963 року перетворено на факультет планування
сільського господарства. До 1966 ро¬ку на факультеті готували фахівців
за однією спеціальністю — із планування та економіки сільського
господарства. Починаю¬чи з 1966 року факультет здійснював підготовку
спеціалістів із бухгалтерського обліку в сільсько¬му господарстві та
планування сільського госпо¬дарства. 1992 року факультет було
перейменовано на факультет аграрного менеджменту у складі двох випускних
кафедр: аграрного менеджменту і обліку та ауди¬ту в сільському
господарстві. Та в лютому 2004 р. факультет аграрного менеджменту
перетворено на факультет економіки АПК, — у зв’язку з ра¬дикальними
змінами у сфері агропромислового виробництва й агробізнесу та
необхідністю готу¬вати спеціалістів за принципово новою спрямо¬ваністю
міжгалузевого характеру, яких у найближчі роки прогнозується значний
дефіцит.
Незважаючи на те, що факультет існує більше 60 років,
спеціалістів з економіки, зорієнтова¬них на роботу в сільському
господарстві, готува¬ли практично із самого початку створення
університету. Так, ще у червні 1906 року професор В. Г. Бажаєв (на той
час відповідальний працівник Міністерства торгівлі та промисловості
Росії) був затверджений деканом сільськогосподарсь¬кого відділення
Київського комерційного інсти¬туту і пропрацював на цій посаді до 13
березня 1908 року. На той час, а також у 20—30-х роках минулого століття
в університеті викладали «Аграрну політику» та «Економіку сільського
господарства». Згодом до них долучили «Орга¬нізацію сільського
господарства», «Планування на аграрних підприємствах», «Організацію
матеріально-технічного забезпечення сільського господарства»,
«Збереження і переробку сільсько-господарської продукції».
Сільське
господарство та переробна промис¬ловість завжди посідали провідне місце в
еко¬номіці нашої країни. Особливо це стосувалося повоєнних років, коли
Україна виконувала одну із ключових ролей у забезпеченні продовольчої
безпеки колишнього СРСР. Необхідність ство¬рення факультету економіки
сільського госпо¬дарства була покликана самим життям і в перші
післявоєнні роки за спеціальністю «Економіка сільського господарства»
випускалося щорічно 100 студентів.
Першим деканом факультету був
відомий український вчений, доктор еко¬номічних наук професор О. П.
Каневський, який також очолював кафедру економіки сільського
господарства (1955—1959). О. П. Каневського справедливо вважають одним
із тих, хто був не тільки високоерудованим науковцем і виклада-чем, а й
фундатором наукової школи економістів-аграрників. Всесоюзне визнання
отрима¬ли видані за редакцією О. П. Каневського під¬ручники «Економіка
сільського господарства» та «Економіка, організація і планування
сільсько¬господарського виробництва» (російською мовою).
Другим
деканом факультету у 1959 році став кандидат економічних наук, доцент М.
П. Хотенко, який перебував на цій посаді до червня 1967 року. Він також
очолював кафедру еко¬номіки сільського господарства (згодом —
еко¬номіки та організації сільського господарства). Треба зазначити, що в
1960 році на факультеті було створено другу кафедру — землеробства й
тваринництва, яку очолив відомий вчений-педагог С. М. Бугай, доктор
сільськогосподарських наук, професор, автор кількох видань підручни¬ка
«Рослинництво».
У 1967 році деканом факультету став канди¬дат
економічних наук, доцент, Р. С. Костюк, який керував факультетом
упродовж 18 років. Досвідчений організатор, Р. С. Костюк доклав ба¬гато
зусиль, щоб очолюваний ним колектив посідав чільне місце в університеті
за результатами навчальної, наукової та виховної роботи. Факультет набув
заслуженого визнання в Ук¬раїні і за кордоном.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций