Факультет управлiння персоналом та маркетингу

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

В умовах ринкової економіки одним з найважливіших
елементів ефективного господарювання є маркетинг та управління
персоналом, які ґрунтуються на знанні об’єктивних економічних законів.
Фахівці з маркетингу та управління персоналом здійснюють
організаційно-економічну, управлінську і наукову діяльність на
підприємствах, в посередницьких і торговельних організаціях, на товарних
біржах, у службах постачання і збуту, науково-дослідних установах,
консалтингових та рекламних фірмах, відповідних підрозділах банків і
органах господарського управління. До сфери компетенції фахівців з
маркетингу належать визначення ринкових передумов конкурентоспроможності
та ефективного функціонування підприємства, розробка рекомендацій щодо
вибору його оптимальної товарної, цінової, збутової та комунікаційної
політики, формування організаційної структури, підвищення ступеня
залучення персоналу до процесу розробки і прийняття рішень, створення
умов для поліпшення професійної і соціальної компетенції працівників,
удосконалення систем оцінки персоналу, підвищення продуктивності праці,
інтеграція зусиль усіх підрозділів підприємства задля досягнення його
стратегічних цілей. За освітньо-кваліфікаційними рівнями факультет готує
бакалаврів і магістрів на денній, вечірній і заочній формах навчання, а
також науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Високий рівень підготовки випускників факультету
маркетингу із суспільно-політичних, загально-економічних, технічних і
профілюючих дисциплін забезпечує успішне виконання ними всього комплексу
фахових завдань, що створює надійну основу для здійснення успішних
ділових операцій підприємств і організацій маркетингової орієнтації.

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Історія розвитку спеціальностей факультету маркетингу
починається з 1906 року, коли за ініціативою професора Київського
університету Св. Володимира М. В. Довнар-Запольського Міністерство
торгівлі і промисловості дозволило відкрити у Києві Вищі комерційні
курси з чотирирічним терміном навчання. Випускникам курсів
забезпечувалися знання організації торгівлі, торговельного обігу,
купецьких промислів. Фахова підготовка випускників дозволяла їм
займатися торгово-промисловою діяльністю від свого імені і на власні
кошти.

У 1908 році, як уже зазначалось раніше, Вищі
комерційні курси було перетворено на Київський комерційний інститут з
двома факультетами — економічним і комерційним. У той час на
комерційному факультеті навчалось 332 особи. Отже, в історичному аспекті
можна вважати, що факультет маркетингу свої витоки почав саме з того
часу.

У 1912 році також функціонували факультативні
відділення комерційного діловодства, педагогічні і спеціалізовані групи з
вивчення іноземних мов, що мало велике значення для обраної кар’єри.
Для унаочнення навчального процесу, особливо на комерційному факультеті,
був створений музей товарознавства, в якому функціонувало 16 відділів, і
зокрема такі, як мануфактурний, металургійний, шкіряного виробництва,
кустарного виробництва, сільськогосподарський.

Багато років на комерційному факультеті працювали
відомі в країні та у світі вчені: Є. Є. Слуцький, О. М. Андерсон, В. А.
Бажаєв, Д. О. Граве, В. Г. Шапошников, П. р. Сльозкін, О. О. Богомолець,
П. Ф. Єрченко, О. М. Гіляров, М. Б. Делоне, Є. О. Патон та ін.

Навчання на комерційному факультеті завершувалося
випускними іспитами, які приймала комісія під головуванням декана. За
результатами іспиту випускники комерційного факультету, які показали
відмінні знання, одержували звання комерційного інженера першого або
другого розрядів. Крім того, кожному випускнику інституту надавалося
звання почесного громадянина і право носити значок свого навчального
закладу.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций