Кафедра правового регулювання економiки

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Керівництво кафедри

Керівництво кафедри
Завідувач кафедри —
Опришко Віталій Федорович,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки
 
Заступник завідувача кафедри —
Фукс Наталія Анатоліївна,
кандидат економічних наук, доцент


 

Завідувач кафедри —
Опришко Віталій Федорович,

 
 
 

 
Загальна інформація

Кафедра правового регулювання економіки
є одним з основних навчальних і науково-дослідних структурних
підрозділів юридичного факультету. Кафедра має статус випускової і
профілюючої зі спеціальності «Правознавство», тут розробляються і
коригуються навчальні плани для студентів спеціальності «Правознавство»
бакалаврського рівня навчання за спеціалізацією «Господарське право» та
магістерської програми «Правове регулювання економіки». Уже сама назва
кафедри уособлює зміст навчальної програми, за якою здійснюється
підготовка магістрів з юридичної спеціальності.
 
Сьогодні за
кафедрою правового регулювання економіки закріплено 14 навчальних
дисциплін. Зокрема, кафедра забезпечує викладання таких фундаментальних
галузевих та спеціальних правових дисциплін, як господарське,
господарське процесуальне, фінансове та банківське, податкове,
корпоративне, земельне та аграрне, інвестиційне право, правове
регулювання фондового ринку та ін.
Оскільки кафедра правового
регулювання економіки має статус випускової, то саме тут розробляються і
затверджуються теми магістерських дипломних робіт випускників
факультету, методичні рекомендації щодо їх виконання та організується
здійснення наукового керівництва. Захист магістерських дипломних робіт
студентів здійснюється в державних екзаменаційних комісіях, до складу
яких за рекомендаціями кафедри входять досвідчені науковці та викладачі
факультету.
 
Кафедра також організовує проходження студентами
магістерського рівня підготовки юридичної практики у провідних установах
нашої країни: Конституційному Суді України, Вищому господарському суді
України, Київському міжобласному апеляційному господарському суді,
місцевих судах, апараті Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Головному юридичному управлінні апарату Верховної Ради України,
Генеральній прокуратурі України, Міністерстві юстиції України,
Міністерстві економіки України, Міністерстві фінансів України,
Міністерстві промислової політики України, Національному банку України,
Фонді державного майна України, Антимонопольному комітеті України,
Центральній виборчій комісії України, державних комітетах та інших
органах державної влади, банківських установах, державних підприємствах
та інших престижних базах практики.

Одним з основних
напрямів діяльності кафедри є стажування викладачів у державних органах,
навчальних закладах, наукових установах, у тому числі й за кордоном в
університетах Німеччини («Філіпс-університет», м. Марбург), Австрії
(Віденський економічний університет), Великобританії (університет
Носамбрія, м. Ньюкасл), Італії (університет Партенопе, м. Неаполь).
 
Цікавим
напрямом діяльності викладачів кафедри є керівництво студентською
юридичною клінікою «Соціальна справедливість», організованою спільно з
редакцією  газети Верховної Ради України «Голос України», а також
здійснення функцій кураторів академічних груп. Така діяльність робить
можливим поєднання теорії навчання та практичної діяльності, аудиторних
занять і реального життя, безтурботної студентської юності та реальних
людських проблем, які майбутнім юристам доведеться розв’язувати у своїй
професійній діяльності.
 
При кафедрі діє
навчально-консультативний пункт, який забезпечує комплексне
організаційно-методичне обслуговування навчального і виховного процесів
згідно зі спеціалізацією кафедри.
 
Як усталений структурний
підрозділ, як самодостатній колектив педагогів і науковців, кафедра
правового регулювання економіки всі свої зусилля, усі потенційні
можливості спрямовує на вдосконалення юридичної освіти, адже в
організації навчального процесу вона орієнтується на таку професійну
програму юриста — випускника КНЕУ, в якій рівноцінними елементами є
знання, професійні навички та особистісні якості. Відповідно, кафедра
ставить перед собою завдання не лише дати студентам необхідний запас
знань з кожної конкретної дисципліни, уміння і навички виконувати певну
юридичну роботу (тлумачити правову норму, складати документи, виступати в
суді і т. ін.), а й сформувати певну ціннісну орієнтацію майбутнього
юриста через оволодіння етичними нормами професійної поведінки.
 
Нині
особливо відчутна гостра потреба суспільства у спеціалістах, спроможних
знаходити розумні, гуманні правові засоби розв’язання соціальних
конфліктів. Тому випускова кафедра орієнтується на підготовку юристів
майбутнього – не лише правознавців, практиків, а й законодавців, які
професійно, вільно, чесно і безстрашно слугуватимуть праву і людям.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций