Кафедра теорії та історії держави і права

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Призначення кафедри:

Кафедра теорії та історії держави і права є одним із структурних підрозділів юридичного факультету КНЕУ і здійснює:

навчально-виховну і методичну діяльність із фундаментальних правових
дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для
студентів юридичної спеціальності та нормативної дисципліни
“Правознавство” — для студентів усіх інших спеціальностей  КНЕУ;

наукову та науково-дослідну діяльність за напрямами: теорія та історія
держави і права; історія політичних та правових учень (12.00.01);
філософія права (12.00.12); правові проблеми політичних інститутів та
процесів (23.00.02);
— виховну роботу зі студентами в процесі викладання.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
 

Кафедра теорії та історії держави і права була утворена на базі
кафедри правознавства – у 2004 р. З цього часу кафедра забезпечує
викладання таких навчальних курсів, як «Теорія держави і права»,
«Проблеми теорії держави і права», «Історія держави і права України»,
«Історія держави і права зарубіжних країн», а також спецкурси
«Університетська освіта та юридична деонтологія» та «Нормотворча
діяльність». Водночас кафедра продовжує забезпечувати викладання
навчальної дисципліни  «Правознавство» для студентів економічних
спеціальностей  КНЕУ.

 Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Завідує кафедрою доктор політичних наук, професор, Шульженко Ф.П.,
заступником завідувача кафедри з наукової роботи є к.ю.н., доцент 
Ієрусалімова І.О., заступник завідувача кафедри –старший викладач Рощина
І.О.
Викладачі кафедри активно займаються як навчально-методичною,
так і науковою роботою. Так, за останні два роки викладачами кафедри
було опубліковано  216 наукових робіт, 24 підручники та навчальні
посібники, індивідуальні і дві колективні монографії: авторами та
співавторами яких були Шульженко Ф.П., Рощина І.О., Тимчик Г.С.,
Перепадя О.В., Федоренко Г.О.

Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального
процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні
контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних
кафедр інших навчальних закладів, насамперед Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Київського
національного торговельно-економічного університету, Університету
внутрішніх справ, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, а також Науково-дослідного інституту проблем злочинності
Міністерства внутрішніх справ України. Викладачі кафедри плідно
співпрацюють з державними та правоохоронними органами, юридичним
установами та інститутом приватного права і підприємництва Академії
правових наук України тощо.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций