Юридичний факультет КНЕУ

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Таблица 1

Декан факультету:
Опришко Віталій Федорович,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
заслужений діяч науки і техніки України.

Заступники декана:
Кикоть Павло Валерійович,
доцент, кандидат юридичних наук;
Літошенко Олена Святославівна,
доцент, кандидат юридичних наук;
Рижук Юлія Миколаївна,
старший викладач;

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, без
сумніву, один із кращих економічних вузів, знаний не лише в Україні, а й
далеко за її межами. Про нього його випускники економічного фаху
говорять і пишуть, і немало. І це заслужено. Проте практично не
зустрінеш у цих публікаціях згадки про підготовку економічним
університетом фахівців-юристів. На факультеті функціонує 6 кафедр.

Нині
для юридичного факультету КНЕУ встановлено ліцензований набір на перший
курс денної форми навчання чисельність 250 осіб, вечірньої — 200 та
заочної — 200 осіб.

Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі юриспруденції за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній, вечірній та заочній формах навчання (усього понад 2200 студентів).

У межах підготовки бакалаврів за спеціальністю «Правознавство»
студенти протягом перших трьох років навчання отримують фундаментальну
освіту, а студенти денної форми навчання ще й психолого-педагогічну
підготовку. На четвертому році здійснюється фахова підготовка. Профільні
кафедри здійснюють підготовку магістрів за програмами «Правове регулювання економіки» та «Міжнародне економічне право» за спеціальністю «Правознавство».

Постійно
вдосконалюється і матеріально-технічна база факультету. Нині факультет
розташовано на окремому поверсі в гарно відремонтованих і оснащених
службових кімнатах та навчальних аудиторіях. Становлення і розвиток
факультету поставили ряд важливих питань, від успішного вирішення яких
залежало належне функціонування всього колективу. Одним із таких питань
було забезпечення потреб факультету необхідними науково-педагогічними
кадрами. Важливу роль у цьому відіграла створена ще у 1987 році
аспірантура за спеціальністю 12.00.02 — державне право і управління;
радянське будівництво; адміністративне право. Чимало з тих, хто її
закінчив, захистилися і нині працюють на кафедрах факультету. Але
повністю і своєчасно проблему науково-педагогічних кадрів аспірантура
вирішити не могла. Пошук цих кадрів у інших вузах, які теж відчували
гострий дефіцит, виявився безперспективним. Тому керівництвом деканату
було прийнято рішення залишати кращих випускників факультету для роботи
викладачами. Нині на кафедрах наші випускники працюють на посадах
доцентів, старших викладачів та асистентів. Факультет видає збірник
наукових праць «Правове регулювання економіки», який є фаховим науковим
виданням з юридичних спеціальностей.

Розвитку факультету сприяв виграний у межах програми Європейської комісії Євросоюзу ТЕМПУС-ТАСІС грант у розмірі 500 000 дол. США. Ця програма здійснювалася протягом 1999—2002 рр.
Використання цих коштів дозволило не лише вдосконалити, з урахуванням
європейського досвіду, навчальні програми з підготовки фахівців за
господарсько-правовою спеціалізацією та їх методичне забезпечення, а й
вирішити інші важливі питання. У межах цієї програми чимало студентів та
викладачів факультету стажувалося в зарубіжних вузах-партнерах, а саме:
Віденському економічному університеті (Австрія), Марбурзькому
Філіппс-університеті (ФРН) та університеті Носамбрія в м. Ньюкасл
(Великобританія).

Запропонований
факультетом новий проект, спрямований на підготовку фахівців у галузі
міжнародного економічного права, здобув новий грант у розмірі 500 000
євро і реалізовувався факультетом разом з колегами із вузів-партнерів
протягом 2003—2005 рр. Ними знову були
наші друзі і колеги з Віденського економічного університету (Австрія),
університету Носамбрія в м. Ньюкасл (Великобританія) та університету в
м. Неаполь (Італія). Використання цих коштів дозволило не лише
удосконалити матеріально-технічну базу, але і відкрити нову магістерську
програму «Міжнародне економічне право».

Важливе значення на
факультеті надається також роботі зі студентами. Вона спрямовується не
лише на підготовку висококваліфікованих фахівців, а й на формування в
них високих моральних і інших людських якостей. З цією метою на
факультеті збережено і функціонує інститут кураторства, розроблено і
впроваджено комплексну систему студентського самоврядування, разом з
редакцією газети «Голос України» створено юридичну клініку, в якій
студенти під керівництвом викладачів надають необхідну правову допомогу
малозабезпеченим верствам населення.

З метою розвитку і зміцнення
зв’язків з нашими випускниками створена і діє Асоціація випускників
юридичного факультету під керівництвом канд. юрид. наук, доцента В. П.
Печуляка. Тісна співпраця з випускниками дає можливість не лише більш
реально вивчати питання відповідності наших навчальних програм потребам
практики, а й користуватись їх допомогою в організації практики наших
студентів, зустрічей з досвідченими юристами-практиками та вирішувати
разом з ними ряд інших проблем, які стоять перед факультетом.
Навчально-методичною та організаційною основою для відкриття
спеціальності «Правознавство», а потім і юридичного факультету була
кафедра правових дисциплін, яку пізніше було перейменовано у кафедру
правознавства (з 1985 р. очолив кафедру доктор юридичних наук, професор
В. Ф. Опришко).

Значна
увага на факультеті приділяється питанням забезпечення належної
організації та проведення юридичної практики студентів. Метою
магістерської підготовки студентів юридичного факультету є не лише
оволодіння глибокими теоретичними знаннями, а й здобуття практичних
навичок за фаховою спеціалізацією. Проходження переддипломної практики є
обов’язковим завдання для магістрів. Установлення зв’язків з новими
базами практики, укладання договорів на прийняття практикантів,
розподілення студентів та направлення їх до відповідних місць практики
здійснюють кандидат філософський наук, доцент О. О. Гайдулін та кандидат юридичних наук, доцент В. П. Печуляк. При підтримці всіх викладачів факультету, і в першу чергу декана В. Ф. Опришка, їм вдалося залучити до співробітництва такі бази практики:
це й Головне юридичне управління Верховної Ради України, і Генеральна
прокуратура України, і Вищий господарський суд України та інші судові
органи, Кабінет Міністрів України, і Міністерство економіки, і
Міністерство транспорту та зв’язку України, і Міністерство юстиції
України, і Міністерство фінансів України, і Міністерство праці та
соціальної політики України, і Міністерство промислової політики
України, і Антимонопольний комітет України, і Державна податкова
адміністрація України, і Київська міська державна адміністрація та інші
місцеві державні адміністрації, а також юридичні відділи різноманітних
підприємницьких структур.

Випускники спеціальності
«Правознавство» обіймають посади юрисконсульта підприємств, державних
установ та організацій, а  також юриста у сфері міжнародно-економічної
та зовнішньоекономічної діяльності, відповідних фахівців у
правоохоронних органах, інспекторів податкових та митних служб,
нотаріуса, спеціалістів контрольно-ревізійних органів, державних
структур соціального забезпечення, викладачів правознавства у навчальних
закладах, наукових співробітників та ін.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций