Кафедра мiжнародного менеджменту

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

КЕРІВНИЦТВО КАФЕДРИ

Таблица 1

Завідувач кафедри –
Лук’яненко Дмитро Григорович,
Завідувач кафедри –
Лук’яненко Дмитро Григорович,
доктор економічних наук, професор
(тел. 458-00-69).

Заступник завідувача кафедри –
Кальченко Тимур Валерійович,
доктор економічних наук, професор
(тел. 456-24-47).

Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» 


 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Головними пріоритетами роботи кафедри міжнародного
менеджменту є дослідження актуальних тенденцій глобалізації світового
господарства, проблем корпоративного управління і стратегічного
планування.
Кадровий склад кафедри міжнародного менеджменту
забезпечує викладання дисциплін на бакалаврському та магістерському
рівні усіх  форм навчання за спеціальністю “Міжнародна економіка”.
На
кафедрі ведеться активна робота по залученню до
професорсько-викладацького складу кафедри видатних вчених, провідних
фахівців в галузі міжнародної економіки, спеціалістів з досвідом
науково-методичної роботи в галузі проблемного навчання та здібних
випускників факультету.
Важливим фактором розвитку діяльності кафедри
є співробітництво з Українським інститутом розвитку фондового ринку,
Інститутом світової економіки та міжнародних відносин НАН України,
Міністерством економіки України і забезпечення підготовки магістрів на
очно-заочній та заочні формах навчання в Центрі магістерської підготовки
КНЕУ.
IСТОРIЯ КАФЕДРИ
Створена у 1996 р. на основі кафедри
міжнародних економічних відносин, що було зумовлено, з одного боку,
необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів у галузі управління
міжнародним бізнесом, а з другого – оптимізацією структури факультету в
процесі переходу на багаторівневу систему освіти. Кафедру очолив доктор
економічних наук, професор Д.Г. Лук’яненко.
Нині на кафедрі працюють
40 викладачів, у тому числі – 7 докторів економічних наук, 9 професорів,
17 кандидатів економічних наук, 15 доцентів, 3 ст.викладачів, які є
провідними спеціалістами в галузі міжнародного менеджменту та глобальної
економіки. Серед них – відомі в країні та за кордоном вчені: заслужений
діяч науки і техніки України, Лауреат національної премії Академії Наук
в галузі економіки, доктор економічних наук, професор Д.Г. Лук’яненко;
почесний професор Гарвардської школи бізнесу (США), Лауреат національної
премії Академії Наук в галузі економіки, доктор економічних наук,
професор Є.Г. Панченко, Лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки доктор економічних наук, професор Б.В. Губський, професор П.Г.
Петрашко (Голова державного казначейства України у 1997-2005 рр.).
Базові
дисципліни кафедри: на магістерському рівні – “Глобальна економіка”
(д.е.н., професор Т.В.Кальченко, к.е.н., доцент Р.В.Омельченко,
ст.викладач Тимків І.В.); “Міжнародні стратегії економічного розвитку”
(д.е.н., професор Д.Г.Лук’яненко, к.е.н., професор Татаренко Н.О.,
к.е.н., доцент Данилюк Н.І.); “Міжнародний менеджмент” (д.е.н., професор
Є.Г.Панченко, к.е.н., доценти Петрашко Л.П., С.Ю.Пахомов, ст.викладач
І.П.Загородній); “Управлінська результативність в міжнародному бізнесі”
(д.е.н., доцент В.А.Білошапка); на бакалаврському рівні – “Міжнародні
організації” (к.е.н., доценти В.П.Колосова, Н.І.Данилюк,
О.Д.Павловська); “Міжнародна економічна діяльність України (д.е.н.,
професор Новицький В.Є., к.е.н., доценти Мартинюк О.В., Олійник В.В.,
Жеваго А.В., Фурсова О.В.); “Основи зовнішньоекономічної діяльності”
(к.е.н., доцент Аністратенко Н.В.).
До спеціалізованих дисциплін
кафедри належать: “Європейський бізнес” (професор Є.Г. Панченко,
ст.викладач І.П.Загородній); “Європейський проектний менеджмент” (доцент
Л.П.Петрашко) у межах магістерської програми “Європейська інтеграція”.
Викладачі
кафедри брали участь у науковому обґрунтуванні концепцій і програм
державного та міжнародного значення. Зокрема, йдеться про “Концепцію
зовнішньоекономічної політики України” (1995 р.); економічні доповіді
Президента України (1996-1998 рр.); науково-дослідні теми ДКНТ України
(1993-1994 рр., 1995-1996 рр.); “Зону вільної торгівлі “Україна – ЄС”
(1999-2000 рр.).
Останніми роками науково-дослідницька робота
концентрується у полі найактуальніших проблем сучасності – глобальної
економіки і менеджменту. Дослідження співробітників, аспірантів,
докторантів і здобувачів кафедри присвячуються обґрунтуванню
геоекономічної стратегії національного розвитку, нарощуванню потенціалу
українських корпорацій та забезпеченню їхньої конкурентоспроможності в
глобальному середовищі. Центральне місце у сфері наукових інтересів
кафедри займають науково-теоретичні та практичні дослідження в межах
державної науково-дослідної теми “Ресурси і моделі глобального
економічного розвитку”.
Викладачі кафедри публікуються у авторитетних
періодичних зарубіжних виданнях, беруть участь у впливових міжнародних
наукових симпозіумах і конференціях за кордоном (Німеччина, Бельгія,
США, Канада, Туреччина, Китай, Південна Корея), виконують
науково-дослідні роботи за державними договорами та грантами USID, CIDA,
TACIS, Світового банку.
Обґрунтованість наукових висновків і
адресних пропозицій кафедри забезпечується не тільки вивченням і
адаптацією новітніх досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних
центрів, але й власними аналітичними моніторингами
(конкурентоспроможності економіки України, позитивних та негативних
впливів глобалізації на національний і світогосподарський розвиток,
міжнародної економічної поведінки українських підприємств тощо).
Про
пріоритетність науки в роботі кафедри свідчить те, що за час її
існування захищено 29 кандидатських та 6 докторські дисертації, а на
сьогодні 34 аспірантів, докторантів та здобувачів займаються
науково-дослідною роботою. Кафедра є провідною і у розробці
навчально-методичних матеріалів і літератури вищої школи України з
питань міжнародної економіки та менеджменту.
Викладачі кафедри
використовують новітні навчальні технології для проведення лекцій,
семінарських занять і тренінгів з максимальною орієнтацією на
активізацію самостійної роботи студентів. Цьому сприяє їх безпосередньо
міжнародний як академічний, так і практичний досвід. Так, завідувач
кафедри Д.Г.Лук’яненко свого часу навчався і стажувався в університетах
Канади, США, Німеччини, Китаю, є експертом Європейської Комісії ООН;
професор Є.Г.Панченко – в університетах США, Китаю, Єгипту, Південної
Кореї; д.е.н., професор В.А.Білошапка та д.е.н., професор Т.В.Кальченко –
в університетах Канади та Великобританії; к.е.н. О.Д.Павловська та
В.В.Олійник – в університетах Європейського Союзу, вони є
сертифікованими лекторами ЄС.
Для провідних викладачів і
співробітників кафедри характерною є активна позиція у сфері своєї
професійної діяльності стосовно: наукової атестації
міжнародників-економістів (безпосередня участь у роботі Спеціалізованих
вчених рад – Д.Г.Лук’яненко, Є.Г.Панченко, Б.В.Губський; опонування і
рецензування кваліфікаційних кандидатських і докторських наукових
досліджень; видавничої діяльності – Д.Г.Лук’яненко є головним редактором
наукових журналів “Ринок цінних паперів України” та “Міжнародна
економічна політика”, Є.Г.Панченко, Б.В.Губський, П.Г.Петрашко,
В.А.Білошапка – членами редакційних колегій цих та інших наукових
журналів); експертно-консалтингової діяльності на макрорівні
(Адміністрація Президента України, Міністерство економіки України,
Міністерство закордонних справ України) та в міжнародних організаціях
(Європейська комісія ООН, Світовий банк, Європейський банк реконструкції
та розвитку) і корпораціях (Дженерал Електрик, Бритиш Петролеум,
Кока-Кола, Рур-газ).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций