Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Таблица 1

Декан факультету -
Лук’яненко  Дмитро Григорович
професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
456–19–39(тел. приймальної);

 

Заступники декана

Руденко Юрій Миколайович,
доцент, кандидат економічних наук (тел. 371–62–90);

Загородній Ігор Петрович,
старший викладач (371–62–90);

Кальченко Тимур Валерійович,
професор, доктор (тел. 371–24–47);

Солодковський Юрій Мечиславович,
доцент, кандидат економічних наук (тел. 371–62–90).

Методисти деканату факультету Міжнародної економіки і менеджменту:
- денної форми навчання (тел. 371–61–03);
- заочної та вечірньої форм навчання (371–62–17).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

На факультеті функціонують 2 комп’ютерні класи з
доступом до мережі Іnternet, що дозволяє реалізувати дистанційні форми
навчання в межах спільних міжнародних програм. Сучасні лінгафонні
кабінети створюють належні умови для оволодіння іноземними мовами. На
базі фундаментальної гуманітарної та загальноекономічної підготовки
формується система професійних знань бакалавра через спеціальні
дисципліни: міжнародне економічне право, міжнародні організації,
міжнародний маркетинг, міжнародна торгівля, міжнародні фінанси,
міжнародна інвестиційна діяльність, облік у зарубіжних країнах,
міжнародний економічний аналіз, міжнародна економічна діяльність України
та ін. Вивчення комплексу обов’язкових та вибіркових дисциплін
забезпечує підготовку бакалаврів, здатних виконувати практичні функції
фахівця в галузі зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності,
валютних і обліково-аналітичних операцій.

Випускники-бакалаври на конкурсній основі продовжують навчання за магістерськими програмами:
- «Управління міжнародним бізнесом»;
- «Міжнародний фінансовий менеджмент»;
- «Міжнародний облік та аудит»;
- «Міжнародна торгівля»;
- «Європейська інтеграція».

Обов’язковим елементом у підготовці фахівців-міжнародників є проходження практики, володіння двома іноземними мовами.

У бакалавраті студенти факультету мають змогу
паралельно навчатись за одно- і дворічними програмами в університеті
Непіер (м. Едінбург, Великобританія); у Міжнародному професійному
університеті Парижа та Ліона (Франція), спеціалізованому вищому
навчальному закладі м. Констанц (Німеччина) та ін.

 На основі угод про співпрацю з цими університетами
діє система навчання, за якою вузи-партнери визначають та
перезараховують результати іспитів і заліків з дисциплін, які студенти
вивчали у своїх університетах. Таке перезарахування створює реальні
умови для отримання студентами після 4-го курсу двох дипломів про
бакалаврську освіту. Магістранти паралельно можуть навчатися за
сертифікованою тренінговою українсько-канадською програмою СТРL «Торгова
політика і комерційна дипломатія» (дистанційна форма) та
українсько-німецькою сертифікованою магістерською програмою «Міжнародна
економіка» (включена форма), отримувати кваліфікаційні посвідчення
професійних учасників фондового ринку.

 У колі постійної уваги факультету — майбутнє
працевлаштування випускників. Основними місцями роботи є органи
державного регулювання, вітчизняні підприємства з масштабною
зовнішньоторговельною діяльністю, підприємства з іноземними
інвестиціями, філії промислових і торговельних зарубіжних корпорацій,
великі українські та іноземні банки, інвестиційні фонди і компанії (у
тому числі іноземні), світові аудиторські фірми тощо.

 Крім того, окремі випускники працюють у групах з
реалізації в Україні проектів міжнародних організацій (Міжнародного
валютного фонду, Світового банку, Європейського Союзу та ін.), є
консультантами та помічниками високих посадових осіб уряду, Верховної
Ради України та держадміністрацій.

 Випускники факультету за досить короткий термін
роблять успішну професійну кар’єру і входять до молодої економічної і
політичної еліти України. Багато випускників очолюють або входять до
топ-менеджменту великих національних і транснаціональних корпорацій.

 На кафедрах факультету ведеться підготовка
кандидатів і докторів наук за спеціальністю «Світове господарство і
міжнародні економічні відносини». З 2004 року випускається науковий
журнал «Міжнародна економічна політика», який у паперовому та
електронному варіантах розповсюджується практично серед усіх провідних
університетів світу.

 Фундаментальний характер наукових досліджень учених
факультету, визнання їхніх заслуг на національному і міжнародному рівнях
дозволяють стверджувати про формування наукової школи досліджень
міжнародної економічної інтеграції, конкурентоспроможності і
глобалізації. Її фундаторами є професори: Д.Г. Лук’яненко, А.М.
Поручник, О.М. Мозговий, Б.В. Губський,  Т.М. Циганкова, Є.Г.
Панченко, В.І. Чужиков та інші.

За порівняно недовгий час свого існування факультет
підготував сотні висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародної
економіки. Як засвідчує практика, потреба в таких спеціалістах постійно
зростає і вони користуються неабияким попитом.

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет міжнародної економіки і менеджменту — один з
найбільших і найпопулярніших у структурі Державного вищого навчального
закладу «Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана». На сучасній матеріально-технічній та інформаційній основі
навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів забезпечують
провідні фахівці в галузі міжнародної економіки, менеджменту і
мовознавства. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і
співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна
конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним
центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу і
права. Свою місію факультет вбачає в орієнтації на формування вищого
менеджменту, наукової і професійної еліти України.

Історія факультету починається з відкриття у 1989
році спеціальності «Міжнародні економічні відносини» і першого набору
студентів за спеціальністю «Міжнародні фінанси». Біля витоків створення
профілюючих кафедр і факультету стояла група доцентів, кандидатів
економічних наук:  Д.Г. Лук’яненко, О.М. Мозговий, С.І. Прилипко,
П.Г. Петрашко, Т.М. Циганкова. 

Офіційно факультет міжнародних економічних відносин
створено у 1992 р. Його деканом у 1992-1994 рр. був О.М. Мозговий. Після
його переходу на роботу Головою Державної Комісії з цінних паперів та
фондового ринку України факультет очолив Д.Г. Лук’яненко, доктор
економічних наук, професор, випускник університету. 

З відкриттям спеціальності «Правознавство» (1994 р.)
факультет одержав назву «Міжнародної економіки і права», а після
створення юридичного факультету (1999 р.) — факультет міжнародної
економіки і менеджменту.

КАФЕДРИ

На факультеті функціонують такі кафедри:

Кафедра міжнародного менеджменту

Завідувач — Лук’яненко Дмитро Григорович,
доктор економічних наук,  професор (тел. 456–24–47);

Кафедра міжнародної економіки

Завідувач — Поручник Анатолій Михайлович,
доктор економічних наук, професор (тел. 456–58–47);

Кафедра міжнародних фінансів

Завідувач — Мозговий Олег Миколайович,
  доктор економічних наук, професор (тел. 458–02–03);

Кафедра міжнародної торгівлі

Завідувач — Циганкова Тетяна Михайлівна,
  доктор економічних наук, професор (тел. 456–90–36).

Кафедра іноземних мов ФМЕіМ

Завідувач — Шевченко Ольга Леонідівна,
  кандидат філологічних наук, доцент (тел. 371–62–59);

Кафедра німецької мови ФМЕіМ

Завідувач — Гавриш Михайло Михайлович,
  кандидат філологічних наук, доцент (тел. 371–62–13);

Кафедра української мови та літератури

Завідувач — Козловська Лариса Степанівна,
  кандидат економічних наук, доцент, (тел. 489–09–26);

КОНТАКТИ

Факультет знаходиться за адресою: Проспект Перемоги, 54/1, корпус № 1.Факультет забезпечує повний цикл підготовки та
перепідготовки фахівців-міжнародників і науково-педагогічних кадрів:
бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів економічних наук. На
факультеті навчається майже 3400 студентів. У науковому та
навчально-методичному забезпеченні навчального процесу на 7-ми кафедрах
факультету беруть участь 174 викладачів, у тому числі 18 докторів наук,
20 професорів, 57 доценти, 62 кандидатів наук.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций