Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Загальна інформація

Основна діяльність кафедри кримінально права та процесу зосереджена на таких напрямах:

 • методичне забезпечення навчального процесу
 • проведення науково-дослідної роботи в рамках загальнокафедральної тематики та згідно з індивідуальними планами викладачі
 • забезпечення проходження практики студентами факультету
 • виховна робота зі студентами

Наукова робота

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького
складу кафедри обліку, аналізу і аудиту в 2006–2009 рр. проводилась
відповідно до затвердженої в УкрІНТЕІ кафедральної наукової теми
«Проблеми бухгалтерського обліку підприємницької діяльності в умовах
господарювання», державний реєстраційний номер 0106V005800. Одним із
завдань наукових досліджень було опрацювання питань пов’язаних з
проблемами відображення в бухгалтерському обліку діяльності суб’єктів
господарювання та документального оформлення операцій, зокрема
обумовлених змінами законодавчої бази регулювання господарської
діяльності, врахуванням аспектів господарської діяльності обумовлених
входженням України до Світової організації торгівлі; відповідним до
цього складання фінансової, податкової та статистичної звітності
підприємств, що займаються різними видами діяльності; аналіз та аудит
стану та діяльності суб’єктів, тощо.

Результати наукових досліджень знайшли своє
відображення у підготовлених монографіях, підручниках, навчальних
посібниках та наукових статтях, в яких розглядались питання
бухгалтерського обліку оплати праці в Україні, корпоративне недержавне
пенсійне забезпечення та соціальне страхування працівників і
відображення цих операцій в обліку; розрахунки за податками та
платежами, їх особливості та відображення в обліку і звітності;
бухгалтерський облік наявності та руху основних засобів, їх аудит;
бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності, особливості обліку
та відображення інформації у звітності; облік валових доходів і валових
витрат та проблеми формування інформації про розрахунки за податками;
звітність підприємства і відповідальність за її формування.

Важливі результати наукових досліджень знайшли
своє відображення у навчальних посібниках, в тому числі з грифом МОН,
які були підготовлені за участю викладачів кафедри обліку, аналізу і
аудиту, зокрема:

доцент Колісник Олена Пилипівна, кандидат економічних наук:

 • Бізнес – тренінги для економістів.
  К.: КНЕУ, 2007. – 208с. (гриф «Рекомендовано МОН», лист МОН України
  №1.4/18-Г-895 від 13.10.2006);

професор Сопко Валерія Василівна, доктор економічних наук:

 • Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): Монографія. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с.;
 • Бухгалтерський облік в бюджетних
  установах: первинні документи та облікові реєстри. Навчальний посібник.
  –Київ: Центр навчальної літератури, 2006р. -160с. (гриф «Рекомендовано
  МОН», лист МОН України № 14/18.2-2686 від 30.11.2005 р.);

доцент Кім Геннадій Васильович, кандидат економічних наук та професор Сопко Валерія Василівна, доктор економічних наук:

 • Бухгалтерський облік: первинні
  документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник: Вид.2-ге,
  перероб. та доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2006р. - 480с.
  (гриф «Рекомендовано МОН», лист МОН України № лист № 14/18.2-2135 від
  09.12.2003р.).

доцент Максименко Анна Вікторівна, кандидат економічних наук:

 • Бухгалтерський фінансовий облік в
  Україні: Навчальний посібник. К.: А.С.К., 2009 - 976 /47 с. у
  співавторстві з Добровський В.М., Бондар М.І. та ін. (всього 22 особи) .
  старший викладач Больботенко Інна Вікторівна
 • Податковий облік і звітність: Навчальний посібник. К.: Університет економіки та права “КРОК”, 2009. ? 260 с.

Крім того, викладачами Сопко В.В., Тринька Л.Я,
Больботенко І.В. розроблено та опубліковано збірник «Фінансова звітність
підприємства: навчальні завдання для практичних занять» (К. Університет
економіки та права «КРОК», 2008, 84 с.), отримано Патент на корисну
модель «Спосіб навчання основам бухгалтерського та податкового обліку
Пальшиної Г.С.» Офіційний бюлетень №19 ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ винаходи,
корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем. Міністерство освіти і
науки, Київ - 2008 (корисна модель обсягом 2,3 авторські аркуші),
отримано авторське право, видане Міністерством освіти і науки на
навчальний посібник Сопко В.В. «Бухгалтерський облік: основи теорії:
Навчальний посібник у схемах / Сопко_В.В.– № 23921; заявл. 11.01.2008; -
138 с. (5,75 друк. арк.)»

Викладачами кафедри проводиться наукова робота з наступних напрямків:

 • участь в науково–практичних
  конференціях в Україні, країнах СНД та міжнародних наукових конференціях
  з питань обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств в сучасних
  умовах;
 • впровадження наукових досліджень в учбовий процес;
 • публікація відповідних статей та доповідей у фахових виданнях;
 • організація наукової роботи зі студентами магістратури.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций