Кафедра макроекономіки та державного управління

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
- К., КНЕУ, 2001, 6 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного
забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні “Макроекономіка”.
Включає такі розділи: навчальна програма, тематичний план, плани
семінарських і практичних занять, методичні поради до кожної теми
дисципліни, тестові завдання, практичні завдання, термінологічний
словник, контроль знань, список літератури.

Тищенко О.П.,
Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф., Пасічник О.В., Жданов В.І., Чистов С.М.,
Цуруль О.А., Котенок Д.М., Ягодка А.Г., Стеценко Т.О. Національна економіка. Тексти лекцій
/ за редакцією професора Савченка А.Г. – К.: КНЕУ, 2007, 27 д.а.
Призначена надати студентам теоретичні знання та методичні навички з
питань, що відображають виробничі, фінансові та інституційні умови і
результати розвитку господарського комплексу країни.

Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф., Тормоса Ю.Г., Стеценко Т.О., Ягодка А.Г. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник.
- К.: КНЕУ, 2006, 18 д.а. Висвітлюються теоретичні засади формування
стратегії соціально-економічної політики держави; форми та методи
державного впливу на економічні процеси; методологічні й організаційні
основи економічного прогнозування та програмування, механізм реалізації
бюджетної, податкової, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної,
зовнішньоекономічної, цінової, регіональної політики.

Чистов С.М. Державне регулювання економіки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
- К.: КНЕУ, 2000, 12 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного
забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні “Державне
регулювання економіки”. Включає такі розділи: навчальна програма,
тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні
поради до кожної теми дисципліни, тестові завдання, практичні завдання,
термінологічний словник, контроль знань, список літератури.

Пухтаєвич Г.О.  Аналіз національної економіки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
- К.: КНЕУ, 2003, 9 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного
забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні “Аналіз
національної економіки”. Включає такі розділи: навчальна програма,
тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні
поради до кожної теми дисципліни, тестові завдання, практичні завдання,
термінологічний словник, контроль знань, список літератури.

Пухтаєвич Г.О.  Аналіз національної економіки. Навчальний посібник.
- К.: КНЕУ, 2005, 19 д.а. Висвітлюються методичні основи
макроекономічного аналізу, методика аналізу окремих ринків (товарний,
грошовий, фондовий, ринок праці) та макроекономічних процесів
(інфляційний, бюджетний, інвестиційний, інноваційний).

Савченко А.Г. Макроекономічна політика. Навчальний посібник.
- К.: КНЕУ, 2001, 8 д.а. Розкриваються цілі та умови застосування
макроекономічної політики, конкретні механізми і моделі, на базі яких
визначається її вплив на економічні процеси. Головна увага приділяється
монетарному та фіскальному механізмам в умовах закритої та відкритої
економіки, результатам їх впливу на економіку на основі моделі IS - LM
та Манделла-Флемінга, висвітлюються методичні основи фінансового
програмування як метода макроекономічної політики.

Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування. Навчальний посібник.
- К.: КНЕУ, 2002, 8 д.а. Розкриваються методологія та основні методи
макроекономічного прогнозування (часових рядів, економічні моделі,
експертних оцінок), обґрунтовується точність та адекватність прогнозів.
Детально висвітлюються: процеси прогнозування окремих макропоказників
(виробництво, розподіл та кінцеве використання ВВП, інфляція тощо);
системи макромоделей прогнозування (реального сектора економіки, сектора
споживання та доходів населення, грошово-кредитного сектора,
зовнішнього-економічного сектора тощо); комплексні макроекономічні
моделі прогнозування (Укрмарко - 3, модель попиту - МАСROUCR,
фінансового програмування тощо).

Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях. Навчальний посібник.
–К.: КНЕУ, 2002. 11 д.а. Розкриваються сутність менеджменту в
державному управлінні, етапи становлення та розвитку системи державної
служби, особливості державної організації, характеристика діяльності
керівника державної організації, зміст управління людськими ресурсами в
державній організації, інформаційне та комунікаційне забезпечення
державної організації, контролінг в системі державної служби.

Никифоров А.Є. Промислова політика. Навчальний посібник.
–К.: КНЕУ, 2002. 15 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного
забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні “Промислова
політика”. Розкриваються теоретичні основи та механізм реалізації
промислової політики; показники та об’єктивні закономірності розвитку
промисловості; структурна, інвестиційна, науково-технічна, інноваційна,
зовнішньоекономічна політика в промисловості; політика реформування
відносин власності.

Никифоров А.Є. Промислова політика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
–К.: КНЕУ, 2003. 11 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного
забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні “Промислова
політика”. Включає такі розділи: навчальна програма, тематичний план,
плани семінарських і практичних занять, методичні поради до кожної теми
дисципліни, тестові завдання, практичні завдання, термінологічний
словник, контроль знань, список літератури.

Тітьонко О.М. Системи макроекономічного рахівництва. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
- К., КНЕУ, 1999, 6 д.а. Містить основні елементи навчально-методичного
забезпечення дисципліни. Складається із таких розділів: навчальна
програма та тематичний план, блочно-модульний контроль засвоєння
навчального матеріалу, форми поточного контролю, типові завдання для
блочно-модульного контролю, критерії оцінювання знань в процесі
контролю, список літератури.

Тітьонко О.М. Системи макроекономічного рахівництва. Навчальний посібник.
- К., КНЕУ, 2002, 10 д.а. Містить основні елементи
навчально-методичного забезпечення дисципліни. Розкриваються:
методологія системи національних рахунків; структурна характеристика
системи національних рахунків; методологія побудови консолідованих
рахунків внутрішньої економіки; методологія побудови рахунків
зовнішньоекономічних зв‘язків; інформаційна база обчислення
макроекономічних показників в СНР; методи визначення національного
багатства; основи побудови та використання міжгалузевого балансу;
особливості та проблеми побудови національних рахунків України.

Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
- К., КНЕУ, 2002, 15 д.а. Містить основні елементи
навчально-методичного забезпечення дисципліни. Складається із таких
розділів: навчальна програма, навчально-методичне забезпечення
дисципліни, термінологічний словник, плани семінарських занять,
індивідуальні та групові комплексні завдання, список літератури.

Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. Навчальний посібник.
- К., КНЕУ, 2006, 29 д.а. Розглядаються: сутність бюджетно-податкової
політики як складової макроекономічної політики держави; наукові засади
побудови бюджетної стратегії і тактики; методологія бюджетного
прогнозування і планування; бюджетний механізм; бюджетний моніторинг та
аналіз; теоретичні засади та світовий досвід міжбюджетної політики;
сутність та механізм податкової політики; інструментарій реалізації
податкової політики; бюджетно-податкова політика та забезпечення
платоспроможності держави.

Мельник С.А. Управління регіональною економікою. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
- К.: КНЕУ, 2001, 9 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного
забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні “Управління
регіональною економікою”. Включає такі розділи: навчальна програма,
плани семінарських і практичних занять, навчально-методичне забезпечення
тем дисципліни, завдання для модульного контролю, поради щодо
підготовки до семестрового екзамену, список літератури.

Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
- К.: КНЕУ, 2002, 12,8 д.а. Охоплює весь комплекс навчально-методичного
забезпечення самостійної роботи студента по дисципліні. Включає такі
розділи: навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і
практичних занять, методичні поради до кожної теми дисципліни, тестові
завдання, практичні завдання, термінологічний словник, контроль знань,
список літератури.

Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика. Навчальний посібник.
- К.: КНЕУ, 2006, 18 д.а. Розкриваються економічні основи
функціонування окремих галузей соціальної інфраструктури; організація
прогнозування та державне  регулювання соціальної сфери; механізм
соціального захисту населення та засади державної політики у сфері
охорони здоров’я, освіти, культури і мистецтва, житлової та екологічної
політики.

Та інші.

НАУКОВА РОБОТА

Наукова діяльність
кафедри зосереджена на виконанні держбюджетних тем, присвячених
проблемам макроекономічного прогнозування та регулювання економіки. Крім
цього, в останні п’ять років кафедра займалася розробкою двох наукових
тем, які фінансуються за рахунок власних коштів університету. Одна з них


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций