Кафедра макроекономіки та державного управління

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

макроекономічного регулювання та системи національних рахунків.
Опублікував більше  50 наукових праць, шість підручників і навчальних
посібників у співавторстві, навчальний посібник по дисципліні “Система
національних рахунків“, навчально-методичний посібник для самостійного
вивчення дисципліни та ряд  методичних розробок з різних аспектів
навчального процесу. Керує аспірантами, підготував 10 кандидатів наук.

Тормоса Юрій Григорович,
к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1967
року. Викладає  дисципліну  Макроекономіка. Наукові інтереси -  проблеми
цінової та антиінфляційної політики. Опублікував більше 10 наукових
статей, три підручника у співавторстві, навчальний посібник та ряд
методичних розробок з різних аспектів навчального процесу.

Цуруль Олександр Андрійович,
к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1964
року. Викладає дві дисципліни:  Національна економіка, Менеджмент в
державних організаціях. Опублікував більше  20 наукових статей, два
підручника у співавторстві та ряд  методичних розробок з різних аспектів
навчального процесу.

Черевиков Євген Леонідович,
к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає  дисципліну
Макроекономіка. Наукові інтереси: конкурентна політика, проблеми
державного регулювання зовнішніх ефектів в економіці; застосування
математичних методів в економіці; макроекономічне прогнозування.
Опублікував 20 наукових та методичних праць, є співавтором монографії з
проблем макроекономічного прогнозування та розробки програм.

Чистов Сергій Миколайович,
к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1986
року. Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки» та
«Національна економіка». Наукові інтереси - проблеми державної
економічної політики, суспільного сектору економіки та макроекономічного
регулювання. Опублікував  навчальні посібники «Державне регулювання
економіки» та «Національна економіка» (у співавторстві), більше 10-ти
наукових статей та ряд навчально-методичних розробок з різних аспектів
навчального процесу.

Ягодка Анатолій Григорович,
к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі  з 1978
року. Викладає  дисципліни Національна економіка та Соціальна
інфраструктура і політика. Наукові інтереси -  проблеми соціальної
політики та державного регулювання економіки. Опублікував більше 60-ти
наукових праць, два підручника  у співавторстві, один  навчальний
посібник та ряд методичних розробок з різних аспектів навчального
процесу.

Квасов Сергій Анатолійович, к. е. н.,
старший викладач. Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає дисципліну
Національна економіка. Наукові інтереси: методика виявлення тіньових
схем в національній економіці, вплив тіньової економіки на інвестиційну
активність суб’єктів господарювання, шляхи подолання тінізації
національної економіки. Опублікував біля 10-ти наукових праць.

Волощенко Вікторія Сергіївна,
к. е. н., старший викладач . Працює на кафедрі  з 1999 року. Викладає
дисципліну Макроекономіка. Наукові інтереси -  проблеми  прогнозування
та державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Опублікувала
біля 10-ти наукових праць.

Грабовський Олексій Михайлович,
к. е. н., старший викладач. Працює на кафедрі  з 2000 року. Викладає
дисципліни: Макроекономіка, Макроекономічне прогнозування.  Наукові
інтереси – грошово-кредитна політика, прогнозування монетарних потоків в
системі державного регулювання економіки. Опублікував біля 10-ти
наукових праць.

Федірко Наталія Вікторівна, к.
е. н., старший викладач. Працює на кафедрі з 2004 року. Викладає
дисципліни Національна економіка, Соціальна інфраструктура та політика.
Наукові інтереси: проблеми соціального розвитку економіки України,
механізм державного регулювання доходів населення, методи прогнозування
соціальних показників. Опублікувала більше 10-ти наукових праць.

Єфремов Дмитро Петрович,
к. е. н., старший викладач. Працює на кафедрі з 2005 року. Викладає
дисципліну Макроекономіка. Наукові інтереси – проблеми формування
стратегій економічного розвитку.

Костенок Ярослава Олександрівна,
асистент. Працює на кафедрі з 2003 року. Викладає дисципліни Промислова
політика та  Макроекономіка. Наукові інтереси – проблеми державного
регулювання інноваційних процесів в промисловості та політики
ресурсозбереження. Працює над підготовкою кандидатської дисертації.

Соломенко Світлана Миколаївна,
к. е. н., старший викладач. Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає 2
дисципліни Макроекономіка, Аналіз національної економіки. Наукові
інтереси – проблеми макроекономічного прогнозування та фіскальної
політики.

Чернявський Костянтин Анатолійович,
асистент. Працює на кафедрі  з 2001 року. Викладає дисципліну
Національна економіка. Наукові інтереси -  проблеми державного
регулювання ринку фінансових послуг, працює над підготовкою
кандидатської дисертації.


УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

Васильчук Наталія Олександрівна, зав. навчально-методичним кабінетом, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1975 року.

Слєта Наталія  Рашидівна, старший лаборант. Працює в КНЕУ з 2000 року.

Постоєнко Катерина Іванівна, лаборант. Працює в КНЕУ з 2005 року.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ:

• МАКРОЕКОНОМІКА
- розкривається механізм функціонування національної економіки в умовах
ринкових відносин, розглядаються основні макроекономічні теорії,
макроекономічні індикатори, базові моделі економічної рівноваги та
економічного зростання, інструменти фіскальної, монетарної та
зовнішньополітичної політики.

• НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
– розкриваються теоретичні засади функціонування господарського
комплексу країни, розглядаються показники, які відображають потенціал та
структуру реальної економіки, роль фінансового сектора в структурі
національної економіки, організаційно – економічні механізми управління
національною економікою, соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні
аспекти її функціонування.

• ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
- розкриваються форми та методи державного впливу на економічні
процеси, розглядаються методологічні основи економічного прогнозування
та програмування, система механізмів реалізації державної економічної та
соціальної політики.

• АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
- розкриваються методичні основи макро- та регіонального економічного
аналізу, розкривається методика аналізу окремих ринків та економічних
процесів.

• МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА - розкриваються методичні
основи застосування макроекономічної  політики, розглядаються монетарні,
фіскальні та зовнішньоекономічні механізми макроекономічного
регулювання, механізм управління зайнятістю та інфляцією, методологія
фінансового програмування.

• МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
- розкриваються методологія та методи макроекономічного прогнозування,
розглядаються моделі прогнозування окремих макроекономічних процесів та
комплексні макроекономічні моделі.

• МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕРЖАВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
- розкриваються  основині елементи  управління  внутрішньою діяльністю
державної організації, розглядаються діяльність керівника держаної
організації, принципи управління персоналом, планування роботи
персоналу, технологія управління  людськими ресурсами.


ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ:

• ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА
- розкриваються основні засади державного регулювання промислового
розвитку країни, розкриваються цілі, пріоритети та методи реалізації
промислової політики, організаційно-структурні засади та методи оцінки
ефективності промислової політики.

• МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
- розкриваються методи та організація наукових досліджень економічних
процесів, розглядаються  види науково-дослідних робіт, вимоги до їх
підготовки та порядок організації наукової діяльності.

• СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
- розкриваються методичні основи системи національних рахунків,
розглядаються методи побудови консолідованих макроекономічних
рахунків,  основних показників системи національних рахунків та
національного багатства.

• БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
- розкривається принципи та механізми реалізації бюджетно-податкової
політики, розглядаються функції та механізми,  методи та ефективність
бюджетно-податкового впливу на економіку, бюджетна стратегія і тактика.

• СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ПОЛІТИКА
- розкриваються економічні основи функціонування окремих галузей
соціальної інфраструктури, розглядаються основні засади державної
соціальної політики.

• УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
- розкриваються методичні основи управління  економікою області,
розглядаються форми та методи регіонального управління, механізм
управління регіональними ресурсами, виробничою та соціальною
інфраструктурами.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Савченко А.Г. Макроекономіка. Підручник.
- К.: КНЕУ, 2005, 26 д.а. Висвітлюються основи сучасної
макроекономічної теорії. Предмет макроекономіки розкривається на основі
аналізу механізму функціонування ринкової системи та впливу економічної
політики держави на макроекономічні процеси. Методологічну базу
підручника становлять загальновизнані теорії: кейнсіанська, класична,
монетаристська та інші.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций