Кафедра макроекономіки та державного управління

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

поставило кафедру перед необхідністю радикальної перебудови. Особливо
тяжкими були 1991—1992 рр. У ці роки припинився набір студентів на
спеціальність «Економічне і соціальне планування». Не було ще
затверджено нову спеціальність, яка б відповідала профілю кафедри. Під
впливом такої невиразної перспективи ряд викладачів залишили кафедру.

У
1993 році було відкрито нову спеціальність «Державно-муніципальний
менеджмент» і кафедра стала випускною та розпочала її освоєння.
Звичайно, головні зусилля були спрямовані на розробку дисциплін
ринкового спрямування. Проте зазначена спеціальність проіснувала лише
один рік. У 1994 р. вона була трансформована в спеціальність
«Адміністративний менеджмент». Одночасно з цим в Україні було
запроваджено ступеневу систему вищої освіти, згідно з якою кафедра
перейшла на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавр, спеціаліст, магістр. Однак на цьому зміни в діяльності кафедри
не закінчилися. У 1997 році спеціальність «Адміністративний менеджмент»
була переведена до групи спеціальностей, за якими можуть навчатися лише
особи, які мають повну вищу освіту. Тому з 1998 р. кафедра змушена була
перейти на підготовку фахівців за спеціалізацією «Менеджмент державних
установ» у межах спеціальності «Менеджмент організацій». Зазначені зміни
в професійній спрямованості кафедри, що відбулися після 1991 р.,
вплинули на її назву. Спочатку, у 1993 р. її було перейменовано в
кафедру державного регулювання економіки, а в 1997 р. — у кафедру
макроекономіки та державного управління.

З 2008 року кафедру макроекономіки та державного управління очолює професор І. Й. Малий.
На нинішньому етапі зусилля колективу кафедри спрямовані на створення
нового покоління державних стандартів в галузі вищої освіти.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Кафедра має значний
науково-педагогічний потенціал, який складається з трьох докторів
економічних наук, 21 кандидатів економічних наук.

Малий Іван Йосипович,
завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, заслужений
працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає дисципліни:
Державне управління, Економіка державного сектору, Макроекономіка.
Наукові інтереси: теорія розподілу суспільного продукту,
інституціональна теорія, національні моделі економіки, державне
регулювання економіки, економічна політика. Опублікував понад 65
наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору
матеріалу близько 60 др. арк. З них: 5 монографій (3 у співавторстві), 4
підручники (у співавторстві), 3 навчальних посібники, 35 наукових
статей, 16 робіт навчально-методичного характеру.
Заступник головного
редактора наукового журналу «Економічна теорія». Заступник голови
підкомісії з економічної теорії Науково-методичної комісії з галузі
знань «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України.

Радіонова Ірина
Федорівна, доктор економічних наук, професор. Працює на кафедрі з 2003
року. Викладає дисципліни: Макроекономіка та Методологія наукових
досліджень. Наукові інтереси:  макроекономіка та макроекономічна
політика. Має біля  80-ти наукових праць, у тому числі два самостійні
підручника з макроекономіки, підручники з загальної та прикладної
економіки, статті у фахових виданнях, методичні посібники. Є членом
редакційних колегій наукових журналів та членом спеціалізованих вчених
рад з захисту  дисертацій. Підготувала 3 кандидатів наук.

Панасюк Броніслав Якович,
доктор економічних наук, професор, академік, заслужений економіст
України. Працює на кафедрі з 1988 року. Викладає дисципліни: Національна
економіка, Державне регулювання економіки. Наукові інтереси - проблеми
функціонування та розвитку національної економіки, державного
регулювання та прогнозування соціально-економічних процесів. Опублікував
п’ять монографій, більше 60-ти наукових статей, ряд публіцистичних
статей, розробив у співавторстві макромодель прогнозування динаміки ВВП.

Пухтаєвич Галина Олексіївна,
к. е. н., професор, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1974
року. Викладає дві дисципліни: Макроекономіка і Аналіз національної
економіки. Наукові інтереси - проблеми  методології та методики аналізу
економіки на макрорівні. Опублікувала біля 50 наукових статей, чотири
підручники у співавторстві, одноосібний навчальний та навчально –
методичний посібник та ряд методичних розробок з окремих аспектів
навчального процесу. Керує аспірантами і здобувачами, підготувала п’ять
кандидатів наук.

Антоненко Ірина Ярославівна,
к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає дисципліну
Національна економіка. Наукові інтереси – проблеми управління
регіональною економікою щодо природокористування, охорони навколишнього
середовища та туризму. Опублікувала більше 50-ти наукових праць, є
співавтором підручника з регіональної економіки та ряду методичних
розробок з різних аспектів навчального процесу.

Жданов Володимир Ігорович,
к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2005 року. Викладає дисципліну:
Національна економіка. Наукові інтереси: проблеми фінансового
регулювання економіки, узгодження складових економічної політики,
моделювання і прогнозування їх наслідків. Опублікував  більше 30
наукових статей та монографію. Працює над підготовкою докторської
дисертації.

Котенок Дарья Михайлівна, к. е.
н.,  доцент. Працює на кафедрі з 2001 року. Викладає дисципліни:
Макроекономіка, Промислова політика. Наукові інтереси – проблеми
державного регулювання економічного та промислового  розвитку.
Опублікувала біля 20-ти наукових статей.

Кульбачний Сергій Володимирович,
к. е. н., доцент. Працює на кафедрі  з 1991 року. Викладає дві
дисципліни: Макроекономіка, Макроекономічна політика. Наукові інтереси -
проблеми макроекономічної політики та фінансового програмування.
Опублікував біля 10  наукових статей.

Куценко Тамара Федорівна,
к. е. н., доцент. Працює на кафедрі  з 1992 року. Викладає дві
дисципліни:  Макроекономіка, Бюджетно-податкова політика. Наукові
інтереси -  проблеми макроекономічного регулювання та
бюджетно-податкової політики. Опублікувала більше  10-ти наукових праць,
є автором навчального та навчально-методичного посібників з дисципліни
«Бюджетно-податкова політика», співавтором підручника з макроекономіки і
навчальних посібників по державному регулюванню економіки та
національній економіці, опублікувала декілька методичних розробок з
окремих аспектів навчального процесу.

Москалюк Наталія Петрівна,
к. е. н., доцент. Працює на кафедрі  з 1994 року. Нагороджена Почесною
Грамотою Головдержслужби України. Викладає  дві дисципліни:
Макроекономіка, Система національних рахунків. Наукові інтереси -
проблеми  нагромадження та інноваційно-інвестиційної політики.
Опублікувала біля 10-ти наукових статей, учасник науково-практичних
конференцій та семінарів. Працює заступником директора Центру
магістерської підготовки, координатором державної Програми підготовки
магістрів для органів державного управління «Державна служба» та
Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємницької
діяльності. Сертифікований тренер з управлінських питань для сфери
підприємницької діяльності. Має 11 міжнародних сертифікатів за
програмами Європейського союзу в сфері управління підприємницькою
діяльністю.

Никифоров Анатолій Євгенович, к. е.
н., доцент. Працює на кафедрі  з 1992 року. Викладає дві дисципліни:
Національна економіка, Промислова політика. Опублікував більше 20-ти
наукових статей, навчальний посібник “Промислова політика”, є
співавтором навчальних посібників “Державне регулювання економіки” та
“Національна економіка”. Працює над підготовкою докторської дисертації.

Равікович Євгеній Ісаєвич,
к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1992
року. Викладає дві дисципліни:  Макроекономіка, Макроекономічне
прогнозування. Наукові інтереси - проблеми математичного моделювання та
прогнозування економіки. Опублікував біля 15-ти наукових статей, два
навчальних посібники, підручник у співавторстві та декілька  методичних
розробок з різних  аспектів навчального процесу. Підготував два
кандидата економічних наук.

Сабадош Ганна Олександрівна,
к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2005 року. Викладає дисципліни
Національна економіка і Менеджмент в державних організаціях. Наукові
інтереси – проблеми соціального розвитку, регіональної економіки та
туризму. Підготувала більше 20 наукових праць та ряд методичних розробок
з різних напрямків навчального процесу.

Стеценко Тетяна Олегівна,
к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 1992 року. Викладає дві
дисципліни:  Макроекономіка, Управління регіональною економікою. Наукові
інтереси -  проблеми макроекономічного регулювання та регіональна
економічна політика. Опублікувала більше 20 наукових праць,
навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, є
співавтором навчальних посібників по державному регулюванню економіки та
національній економіці.

Тищенко Олександр Петрович,
к. е. н., доцент. Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає дисципліни:
Національна економіка, Управління регіональною економікою. Наукові
інтереси: проблеми функціонування регіональної економіки та стратегії
регіонального розвитку України. Опубліковано більше 40 наукових праць, в
тому числі: 2 монографії (у співавторстві). Працює над підготовкою
докторської дисертації.

Тітьонко Олександр Миколайович,
к. е. н., доцент, заслужений працівник КНЕУ. Працює на кафедрі з 1965
року. Викладає дисципліну  Макроекономіка. Наукові інтереси - проблеми


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций