Кафедра фінансів та банківського бізнесу

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Наукова робота

Викладачами кафедри фінансів та банківського
бізнесу у 2009 році проводилась науково-дослідна робота згідно плану
наукових досліджень Університету «КРОК», який виступає в якості
замовника, а саме: визначались конкретні завдання побудови і виконання
наукових досліджень викладачами кафедри у відповідності до обраної
кафедральної теми «Напрямки трансформації фінансової політики в
економіках перехідного періоду», державний реєстраційний номер
0103V000062. Безпосередньо у 2009 році продовжувались розпочаті ще у
2006 році дослідження інноваційних процесів у відповідності до
кафедральної теми «Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку
економіки України», державний реєстраційний номер 0106V005798.

Для досягнення поставленої мети досліджувались такі напрямки:

 • обґрунтування необхідності та
  розкриття теоретико-методичних основ фінансування механізму управління
  створенням наукової продукції та виділення його основних складових в
  умовах формування інноваційної моделі розвитку національної економіки;
 • виявлення основних джерел
  фінансування створення наукової продукції в Україні та проаналізувати й
  оцінити рівень їх організаційного і фінансового наповнення;
 • аналіз методик оцінки вартості
  наукової продукції та запропонувати напрями вдосконалення в умовах
  залучення результатів науково-технічної та інноваційної діяльності у
  сферу ринкових відносин;
 • розкриття значення державного
  регулювання в механізмі управління створенням наукової продукції і
  запропонувати основні напрями підвищення ефективності форм і методів
  державного регулювання науково-технологічної сфери;
 • обґрунтування напрямів фінансового
  забезпечення формування ефективної системи створення наукоємної
  продукції відповідно до особливостей функціонування
  науково-технологічної сфери національної економіки та на цій основі
  обґрунтувати шляхи вдосконалення її фінансування.

За результатами наукових досліджень у звітному
році опубліковано сім монографій, зокрема монографії «Первинне публічне
розміщення акцій (ІРО): теорія та практика вітчизняних компаній»,
«Актуарне забезпечення на ринку страхових послуг», «Реструктуризація
промисловості в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки»,
«Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура», «Сучасна
банківська установа: організація управління та фінансів»,
«Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки
України», «Соціально-економічні аспекти формування громадянського
суспільства в Україні»; чотири науково-практичних посібники, а саме:
«Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та
перспективи розвитку», «Оподаткування сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів», «Довідник соціальних стандартів,
нормативів, вимог та обмежень» та «Основи ціноутворення».

Крім вище названих видань за відповідними напрямами досліджень надруковано понад тридцять статей і тез.

Як правило, результати наукових досліджень впроваджуються у навчальний процес.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки зі
спорідненими кафедрами та відділами КНЕУ ім. В. Гетьмана, Академією
муніципального управління, Університетом державної податкової служби,
Університетом банківської страви, науково-дослідним фінансовим
інститутом, інститутом аграрної економіки тощо.

Аспірантура

У жовтні 2009 року Кошембар Людмила Олексіївна на
спеціалізованій вченій раді К.26.130.01 в м. Київ захистила дисертацію
зі спеціальності 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарювання
та здобула ступінь кандидата економічних наук. Назва дисертації –
«Механізм удосконалення системи економічної безпеки суб’єктів
господарювання на основі оптимізації оподаткування». Науковий керівник –
Лаптєв Сергій Михайлович.

У вересні 2009 року старший викладач кафедри
фінансів та банківського бізнесу Скулиш Юлія Іванівна на спеціалізованій
вченій раді Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України,
м. Київ захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.07 – Демографія,
економіка праці, соціальна економіка і політика та здобула ступінь
кандидата економічних наук. Назва дисертації – «Соціальна сфера:
проблеми та перспективи бюджетного забезпечення в Україні».


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций