Кафедра економічної теорії

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Загальна інформація

Кафедра економічної теорії - одна з найстарших в
Університеті. Вона заснована у 1995 році. У якості основного пріоритету,
крім навчального процесу,викладачі кафедри мають наукові дослідження. З
1997 року силами науковців кафедри підтримується рубрика «Економічна
теорія» у фаховому виданні «Вчені записки» університету «КРОК».

Загальна чисельність науково-педагогічних
працівників кафедри, що мають наукові ступені, працюючих за штатом – 4
(з них 2 особи мають вчене звання доцента), що не мають наукових
ступенів та вчених звань, працюючих за штатом – 2.

Загальна чисельність науково-педагогічних
працівників кафедри, що мають наукові ступені, працюючих за сумісництвом
– 15 (з них 8 осіб мають вчене звання доцента, 2 особи мають вчене
звання професора), що не мають наукових ступенів та вчених звань,
працюючих за сумісництвом – 3.

Наукова робота

Члени кафедри економічної теорії досліджували тему
«Теоретичні моделі післякризового (відновлювального) періоду та
державне регулювання економіки» (Державний реєстраційний номер
0106U0001000, дата реєстрації 10.01.06).

За результатами досліджень згаданої теми у 2009
році викладачами кафедри надруковано 34 статті у фахових виданнях ВАК
України, зроблено 17 виступів на наукових конференціях, з яких 12 мали
статус міжнародних. Викладачі взяли участь у підготовці двох монографій.

Результати наукових досліджень знайшли відображення у навчальному процесі. Викладачами видано 11 навчальних посібників.

Об’єктом досліджень у межах загальної теми були такі напрямки (сфери) теоретичного аналізу:

 • уточнення змісту та оцінка ефективності стабілізаційної економічної політики,
 • моделювання економічної динаміки з врахуванням шокових впливів,
 • аналіз стану державного
  регулювання української економіки та її складових: фінансової, цінової,
  регіональної, структурної політики,
 • оцінка стану українського ринку праці та з‘ясування основних тенденцій,
 • розкриття змісту екстерналій освітньої сфери при формуванні економіки знань та оцінка екстерналій,
 • пристосування політики країн
  Євросоюзу до процесів конвергенції та перспективи змін у державному
  регулюванні в Україні, в контексті використання європейського досвіду,
 • оцінка рівня монополізації української економіки та державне регулювання конкуренції,
 • інституціональне забезпечення трансформаційних процесів в українській економіці,
 • соціалізація господарського механізму в процесі реформування української економіки,
 • економіко-географічна освіта у формуванні економіки знань.

Основні результати дослідження пов’язані з такими висновками:

 • економічна стабілізація за участі
  держави передбачає використання знань про правила фінансової та грошової
  політики, які реалізуються в практиці розвинених країн,
 • економічне моделювання та
  прогнозування основних макроекономічних параметрів має охоплювати
  інструментарій врахування економічних шоків,
 • функціонування агрегованого ринку
  праці на початку XXI ст., визначається не стільки економічними, скільки
  інституціональними чинниками,
 • деформація цінового механізму в
  українській економіці пов’язана, у першу чергу, з картельними змовами,
  на які, і має бути спрямоване антимонопольне регулювання,
 • перспективи української інтеграції
  у європейський економічний простір пов’язані з вивченням і
  використанням досвіду конвергенцій європейських країн.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций