Факультет безпеки підприємств

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Факультет створено у травні 2000 року. Він був першим навчальним
підрозділом в Україні де почали готувати фахівців по забезпеченню
безпеки підприємств усіх форм власності.

Факультет
здійснює підготовку управлінських кадрів середньої та вищої ланок, які
здатні на високому професійному рівні забезпечувати захист як приватного
бізнесу так і зміцнювати підґрунтя недержавної складової системи
національної безпеки України. Фахівцями факультету встановлені тісні
зв’язки з провідними вітчизняними комерційними інформаційно-аналітичними
та охоронними структурами, а також відповідними установами державного
сектору.

Налагоджені і зміцнюються міжнародні зв’язки з вищими навчальними
закладами Великої Британії, Австрії, Німеччини, Ізраїлю та інших країн, в
яких готують фахівців аналогічного профілю.

Підготовку фахівців на факультеті ведуть досвідчені вітчизняні та
зарубіжні вчені і провідні спеціалісти-практики: Європейського
університету, Національної академії Служби безпеки України, Національної
академії внутрішніх справ України.

З січня 2009 року факультет безпеки підприємств очолює Державний радник податкової служби України Сильницький Юрій Вікторович.
Велика увага з боку декана надається чіткій організації навчального
процессу, посиленню індивідуальної роботи із усіма студентами,
оперативній взаємодії з батьками, створенню теплої атмосфери в
колективі, реалізації кожним студентом своїх здібностей.

Тел: 276-85-74, 276-52-51, E-mail: [email protected]

  Кафедри факультету:

 • Кафедра організації комплексного захисту інформації
 • Кафедра менеджменту безпеки підприємств
 • Кафедра фізичної та тактико-спеціальної підготовки

Факультет здiйснює підготовку фахівців за освітньо-професійними рівнями:

 • Бакалавр (4 роки навчання)
  Напрями підготовки:

 • 6.030601 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент безпеки підприємств»)
 • 6.030402 Правознавство

За цими напрямами підготовки навчання проводиться паралельно, що
дає можливість випускникам отримати одночасно кваліфікацію «бакалавр з
менеджменту» та бакалавр з права.

В процесі навчання студенти вивчають передовий сучасний досвід і
підходи керування системою безпеки організації, механізм системного
аналізу існуючих та потенційних загроз економічної безпеки підприємства,
форми та методи розробки заходів щодо попередження внутрішніх та
зовнішніх загроз безпеці підприємства тощо. Паралельно студенти вивчають
комплекс юридичних дисциплін за напрямом «Правознавство»
(адміністративне, фінансове, цивільне, сімейне, трудове, міжнародне,
екологічне право, кримінальний процес, адвокатура тощо) та набувають
практичних знань, необхідних викокваліфікованим фахівцям-юристам для
підприємницької, комерційної та господарської діяльності, здатних вільно
орієнтуватись у законодавстві не лише нашої держави, а й у
законодавствах ближнього та дальнього зарубіжжя.

 • 6.170103 Управління інформаційною безпекою

В процесі навчання студенти засвоюють способи та методи захисту
інформації в інформаційних та комп’ютерних мережах, функціонування усіх
видів технічних засобів захисту інформації.

Магістр (1 рік навчання)

  Спеціальності:

 • 8.050201 «Менеджмент організації», спеціалізація «Менеджмент безпеки підприємств»

Спеціаліст (1 рік навчання)

 • 7.060104 «Правознавство»

З цих двох спеціальностей навчання проводиться паралельно і
випускники отримують кваліфікацію магістр з менеджменту організацій та
юрист.

 • 7.160101 «Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації з обмеженим доступом»

Співробітники та студенти факультету беруть участь у роботі
навчально-науково-виробничого комплексу «Безпека-Антитерор» та в його
основних заходах - міжнародному антитерористичного форуму «Держава і
суспільство – соціальні партнери у боротьбі з тероризмом», який
проводиться під егідою міжнародної громадської організації – Міжнародної
антитетрористичної єдності (МАЄ) – учасника Ради Європи.

Вже традиційними стали навчально-практичні семінари, що проводяться
на базі та з участю викладачів факультету з представниками активу
шкільного самоврядування м.Києва – «Школа особистої безпеки».
Наполегливо ведеться пошук нових форм, методів і заходів пропаганди
основ філософії забезпечення безпеки життєдіяльності та закладанні
підґрунтя відповідних практичних вмінь та навичок у школярів та
студентів міста.

З ініціативи та при безпосередньої участі науковців факультету в
Україні сформувався новий напрям наукових досліджень з питання
становлення недержавної складової загальної системи національної безпеки
країни.

Щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення : питання теорії і практики та правові аспекти»

На факультеті цілеспрямовано проводиться відбір споріднених
комерційних агенцій, служб безпеки та охоронних підрозділів великих
фірм, на яких організується виробнича практика студентів. Спільно з
зацікавленими установами, відомствами ведеться відповідний відбір кращих
студентів для заміщення вакантних посад в інформаційно-аналітичних
підрозділах і службах безпеки комерційних структур.

За власним бажанням студенти мають змогу пройти навчання на військовій кафедрі при Національній академії оборони України та отримати первинне офіцерське звання – молодший лейтенант запасу по закінченні навчання.

Випускники факультету мають можливість працювати на
посадах керівникі підприємств усіх форм власності, бути керівниками та
провідними фахівцями комерційних служб безпеки та їх
інформаційно-аналітичних підрозділів, успішно працювати на підприємствах
та в тому числі банківських установах за спеціальністю менеджер з
безпеки підприємства, менеджер з захисту інформації, юрист.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций