Кафедра маркетингу Завідувач кафедри

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Завідувач кафедри - кандидат економічних наук, професор Луцій Олександр Павлович обіймає посаду завідувача кафедри маркетингу з 1995 року.

Тел: 450-08-04 (внутр. 258), E-mail: [email protected]

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 27 років.

Є висококваліфікованим спеціалістом своєї справи, про що свідчить
нагородження знаком Міністерством освіти і науки України “Відмінник
освіти України” (№ 56689 від 11.12.2001 р.), Подяка Прем’єр-міністра
України Ю.В. Тимошенко №7944 від 26 лютого 2008р. “За значний особистий
внесок у забезпечення розвитку освіти та високий професіоналізм”, Подяка
“За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки” Київського
міського голови Омельченка О.О. (№ 26116 від 14.05.2004р.), велика
кількість почесних грамот Міністерства освіти і науки України, член
Експертної ради з економіки і підприємництва ДАК Міністерства освіти і
науки України (2004 – 2008).

Він є автором понад 100 друкованих наукових і науково-методичних робіт.

Загальна характеристика

Головне завдання кафедри — забезпечення якісної професійної
підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти,
максимальне задоволення потреб споживачів (студентів) в отриманні
професійних знань, вмінь та навичок з обраної спеціальності, а кінцевих
споживачів (роботодавців) – висококласними спеціалістами.

Кафедра створена у 1996 р. для підготовки кваліфікованих фахівців,
які здатні використовувати маркетинг як філософію та інструментарій
підприємництва.

Кістяк новоствореної кафедри складали провідні спеціалісти в сфері
маркетингової діяльності проф. О.П. Луцій та доцент Л.М. Князєва, які
мали значний досвід роботи у сфері підприємництва в Україні та за
кордоном. Вони успішно пройшли відповідну підготовку у французькій
асоціації “Кодіфор” та Ноттингемському університеті у Великобританії,
стажувались на англійських фірмах.

У період становлення кафедри (1996-1997рр.) була проведена велика
робота по методичному забезпеченню навчальних курсів. Колектив кафедри
розробив пакет навчально-методичних матеріалів, що забезпечують
впровадження нових технологій навчання, ефективно організував виховну та
наукову роботу студентів.

У 1998 - 2001 рр. в роботу кафедри включаються доктори наук,
професори Онищенко В.П., Галушко В.П., Завадський Й.С., Яковенко В.Б.,
к.е.н. Новикова І.В., к.е.н. Цимбал О.І., з 2003-2006 рр. успішно
захищаються перші аспіранти кафедри Васюткіна Н.В. і Забуранна Л.В. та
активно включаються в наукову та навчально-методичну роботу кафедри.

Протягом 2007-2009 років на кафедрі маркетингу були підготовлені ще 7
кандидатів економічних наук. Зокрема, плідно працюють на кафедрі молоді
доценти Коварш І.С. та Ковшова І.О., а у філіях Європейського
Університету доценти Драгомірова І.М., Весперіс С.З., Зельдіс В.В.

Сьогодні на кафедрі працюють 18 викладачів і понад 30 аспірантів,
якими підготовлено близько 400 навчально-методичних і наукових праць, з
них 8 навчальних посібників (з яких з грифом Міністерства освіти і науки
України – 3). Зокрема, вченими та викладачами кафедри підготовлено
методичні, науково-дослідні та навчальні розробки, підручники та
посібники, серед яких відомі в Україні підручники “Менеджмент” та “Вступ
у бізнес” (автор проф. Й.С.Завадський); «Маркетинг: Підручник,
практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу» (С.І.Чеботар,
Я.С.Ларіна, О.П.Луцій, Р.І. Буряк, А.В. Рябчик та ін ), Маркетингова
товарна політика. Підручник (С.І.Чеботар, С.М.Боняр, О.П.Луцій та ін.);
навчальні посібники «Маркетинг» (автор – Н.В.Васюткіна), навчальні
комплекси, конспекти лекцій з більш ніж 30 курсів та дисциплін, багато
ділових ігор та ситуаційних задач (міні-кейсів).

Основні зусилля кафедри на нинішньому етапі направлені на пошук та
впровадження нових форм та технологій навчання. У навчальний процес
впроваджуються технології індивідуалізації навчання, нові інформаційні
технології, комп’ютерні програми, ділові ігри, ситуаційні завдання.
Розроблено програмне забезпечення досліджень кон’юнктури споживчого
ринку із застосуванням сучасних методів математичного моделювання. Це
дає змогу забезпечити становлення особистісно-орієнтованої освіти.

Викладачі кафедри беруть участь як у вітчизняних, так і у міжнародних
наукових конференціях та семінарах. На кафедрі ведеться активна
науково-дослідницька робота студентів у рамках наукових напрямків
кафедри.

Наукова робота професорсько-викладацького складу кафедри сприяє
підвищенню рівня навчально-виховного процесу, посиленню методичної та
наукової роботи з аспірантами, студентами та учнями Малої академії наук
Європейського університету. На кафедрі маркетингу захищено 9 дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Для підвищення ефективності практичної підготовки студентів до роботи
за фахом на кафедрі систематично проводяться науково-практичні
семінари. Викладачами надається допомога студентам-практикантам у
виконанні завдань, які вони отримали на підприємствах, за місцем їх
роботи. Діє науковий гурток, в якому беруть участь студенти кафедри,
випускники попередніх років та учні Малої академії. Багато з них
приймають участь у наукових конференціях, семінарах, конкурсах, що
проводяться в університеті та іншими ВУЗами й організаціями м. Києва,
друкуються в журналах.

На кафедрі створені всі умови для подальшого стрімкого зростання, що
особливо важливо у зв’язку зі збільшенням потреби у висококваліфікованих
фахівцях-маркетологах в умовах переходу України до ринкової економіки.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

  Підготовка фахівців проходить за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціальності «Маркетинг»:

 • 6.030507, кваліфікація – бакалавр з маркетингу;
 • 7.050108, кваліфікація – спеціаліст з маркетингу;
 • 8.050108, кваліфікація – магістр з маркетингу.
  Викладачі кафедри працюють за тематичним планом робочих
  програм та планами з усіх дисциплін, що викладаються з даного фаху.
  Кафедра має методичні розробки по проведенню практичних та семінарських
  занять, проведенню контрольних робіт, комплексних контрольних робіт по
  дисциплінах, тести, багатий набір ситуаційних задач з наступних фахових
  дисциплін:

 • Маркетинг
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Міжнародний маркетинг
 • Промисловий маркетинг
 • Міжнародний менеджмент
 • Товарознавство
 • Товарна інноваційна політика
 • Стандартизація та сертифікація продукції
 • Поведінка споживача
 • Стратегічний маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Логістика
 • Логістика інноваційної діяльності
 • Маркетинг
 • Маркетингова цінова політика
 • Маркетингова політика розподілення
 • Рекламний менеджмент
 • Маркетингова політика комунікацій
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингова товарна політика
 • Вступ до спеціальності маркетинг
 • Паблік рілейшнз
 • Методика викладання маркетингу
 • Кваліфікаційний практикум
 • Маркетинг у міжкультурном середовищі
 • Маркетинг сфери послуг
 • Міжнародна торгівля та кон’юнктура світових ринків

Випускники

За останні п’ять років кількість випускників кафедри зросла у 6
разів, більшість з яких обіймають керівні посади на провідних
вітчизняних та закордонних підприємствах.

Всі випускники кафедри маркетингу працевлаштовані і з ними
підтримується постійний зв’язок. Кафедра гордиться своїми випускниками,
які гідно несуть ім’я кваліфікованого випускника Європейського
університету і займають провідні посади в відомих підприємствах:
“Кока-Кола”, “КІА-Моторс”, “Навтогаз Україна”, “Укрспецекспорт”, АТ
“Лакомка”, АТ “Росинка”, АТ “Оболонь”, “Мак-Дональдс”, “Український
мобільний зв’язок”, “UMS”, Рекламна агенція “S&S”, Промислова і
торгово-фінансова компанія “Максанна-Украина”, ТБ-7, Група компаній
“Верес”, “Химрезерв”, та багато з них мають власний бізнес в різних
наукових провідних сферах маркетингу, реклами та консалтингових
агентствах.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций