Кафедра обліку та аудиту

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Заступник завідувача кафедри: к.е.н., доцент Овчарик Роман Юрійович

Кадровий склад: 5 штатних викладачів, з них 1 професор, доктор економічних наук;
2 доценти, кандидати економічних наук; 1 старший викладач, кандидат економічних наук; 1 старший викладач, магістр.
Навчально-допоміжний персонал: 1 методист.

Історія створення кафедри

Кафедра обліку і аудиту ПВНЗ
«Міжнародний університет фінансів» створена у 2000 р. Засновником
кафедри є доцент, к.е.н. Лахтіонова Людмила Анатоліївна. Значний внесок у
становлення кафедри зробили відомі науковці та економісти, зокрема:
к.е.н. професор Бабіч Віталій Васильович, к.е.н. професор Гайдай Микола
Григорович, д.е.н., професор Ревенко Валерій Лук’янович, к.е.н. доцент
Овчарик Роман Юрійович, к.е.н. доцент Ковач Світлана Іванівна, к.е.н.
доцент Золотарьова Наталія Сергіївна, к.е.н. доцент Скоробогатова
Наталія Євгенівна, ст. викл. Андрос Світлана Вікторівна.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», та спеціалістів, магістрів за спеціальністю «Облік і аудит» за денною, вечірньою, очно-заочною та заочною формами навчання.

Мета і завдання кафедри

Метою кафедри є підготовка фахівців зі
спеціальності «Облік і аудит», які можуть застосувати набуті знання не
тільки на комерційних підприємствах, але й у банківських установах. На
сьогоднішній день навчальний процес здійснюється з урахуванням
можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується
на формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до
постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої
адаптації до змін і розвитку. Професія бухгалтера є універсальною і
перспективною.

Програми кафедри мають вагомі конкурентні переваги

По-перше, особлива увага приділяється
вивченню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку – актуальних в
умовах сучасного глобального бізнесу.

По-друге, це опанування прогресивними інформаційними управлінськими технологіями обліку і аудиту.

Студенти, що навчаються за програмами
кафедри, отримують підготовку, необхідну для обліково-економічної роботи
в організаціях, установах та на підприємствах різних галузей
діяльності. Випускники кафедри працюють в на посадах економіста з праці,
планування, фінансової роботи; економіста - аналітика; бухгалтера;
аудитора; ревізора; фахівця податкової та контрольно-ревізійної служб,
фінансових, банківських, бюджетних установ, а також продовжують
дослідницьку роботу в аспірантурі при кафедрі.

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою

 • Аудит
 • Банківська статистика
 • Статистика
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Фінансова статистика
 • Інформаційні системи і технології в фінансових установах
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Фінанси соціально-культурної сфери
 • Управлінські інформаційні системи і технології в банківській сфері
 • Управління фінансами малого бізнесу
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Фінансовий облік І
 • Фінансовий облік ІІ
 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Податковий облік
 • Контролінг
 • Бухгалтерський облік в галузях національної економіки
 • Контроль і ревізія
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 • Організація обліку
 • Управлінський облік
 • Облік в банках (Фінансовий облік в банках)
 • Облік у бюджетних установах
 • Оподаткування підприємств
 • Бухгалтерський облік
 • Звітність підприємств

Основними завданнями кафедри є

 • навчально-методична і науково-дослідна
  робота в області облікової політики підприємства, аудиту, аналізу
  звітності підприємства, управлінських інформаційних систем обліку,
  контролю та ревізії діяльності підприємства, раціонального використання
  ресурсів підприємства;
 • розробка та впровадження програм перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів;
 • розвиток тісного співробітництва з університетами-партнерами.

Основними напрямами наукової роботи кафедри є

 • Дослідження проблем фінансового обліку, фінансово-економічного аналізу та аудиту.
 • Удосконалення обліку, аналізу і аудиту з використанням технологій електронного урядування;
 • Проблеми розвитку обліку та аудиту в сучасних умовах.

За вказаними напрямами студенти та
співробітники проводять ґрунтовні дослідження, результати яких
доповідаються на наукових конференціях, публікуються у фахових та
студентських наукових збірниках.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций