Кафедра філософії і соціальних наук

Розміщено Універсальні в 14 октября 2010

Кафедра була сформована у 1995 р.
Тоді вона носила назву «Кафедра гуманітарних і соціальних наук». У її
основ стояли такі науковці, як: д.філос. н., проф. Пазенок Віктор
Сергійович, д.філос. н., проф. Рудич Фелікс Михайлович, д.і.н., проф. Солдатенко
Валерій Федорович, д.філос. н., проф. Яроцький Петро Лаврентійович,
д.філос. н., проф. Антоненко Володимир Григорович, д.філос. н., проф.
Левицька Олександра Іванівна, д.філос. н., проф. Семашко Олександр
Миколайович, д.філос. н., проф. Лях Віталій Васильович.

Завідуючий кафедрою - д. філос. н., проф. Базалук Олег Олександрович

Методист кафедри - Панченко Світлана Анатоліївна.

Штатні викладачі:

 • Доктор філософських наук, проф. Пазенок Віктор Сергійович
 • Доктор філософських наук, проф. Базалук Олег Олександрович
 • Доктор історичних наук, проф. Муковський Іван Тимофійович
 • Кандидат соціологічних наук, доц. Горський Сергій Віленович
 • Кандидат філософських наук, доц. Маслов Володимир Володимирович
 • Кандидат політичних наук, доц. Волинець Віталій Валентинович
 • Кандидат історичних наук, доц. Кручек Олександр Алікович
 • Кандидат історичних наук, викладач Соболєв Володимир Віталійович
 • Викладач Панченко Світлана Анатоліївна
 • Викладач Конюк Тетяна Вікторівна

Сумісники:

 • Доктор історичних наук, проф. Бевз Тетяна Анатоліївна
 • Доктор філософських наук, проф. Любивий Ярослав Валерійович
 • Доктор філософських наук, проф. Лях Віталій Васильович
 • Доктор історичних наук, проф. Ніколаєнко Іван Іванович
 • Доктор історичних наук, проф. Любовець Олена Миколаївна

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Актуальні проблеми суч. суспільствознавства – проф. Лях В.В.
 • Етика і естетика в роботі юриста – проф. Любивий Я.В., доц. Маслов В.В.
 • Етика і естетика – доц. Маслов В.В.
 • Діловий етикет - доц. Горський С. В.
 • Історія України – проф. Ніколаєнко І.І., проф. Любовець О.М., проф. Муковський І.Т., доц. Кручек О.А., викл. Панченко С.А., викл. Конюк Т.В.
 • Історія української культури – доц. Маслов В.В., викл. Соболєв В. В., викл. Панченко С.А.
 • Національна свідомість як загальнолюдська цінність – викл. Соболєв В. В.
 • Конфліктологія – доц. Горський С. В.
 • Логіка – проф. Любивий Я. В.
 • Політологія – проф. Базалук О.О., проф. Бевз Т.А., доц. Волинець В. В.
 • Релігієзнавство – проф. Любивий Я. В.
 • Соціологія – доц. Горський С. В.
 • Соціологія туризму - доц. Горський С. В.
 • Соціологічні дослідження в сфері гостинності - доц. Горський С. В.
 • Філософія – проф. Пазенок В.С., проф. Базалук О.О., доц. Маслов В.В.
 • Філософія права – проф. Пазенок В.С.
 • Філософія туризму – проф. Пазенок В.С.

Заходи, що проводяться кафедрою:

 • Проведення круглого столу «Космічні подорожі: наука і практика» (Відповідальний: Базалук О. О.) (27 жовтня 2010р.).
 • Проведення Міжнародної конференції «Космічні подорожі: наука і практика» (Відповідальний: Базалук О. О.) (2 грудня 2010 р.).
 • Видання Наукових записок КУТЕП (випуск 8): серія – філософські науки
  з науковими роботами учасників Міжнародної конференції (Відповідальний:
  Пазенок В. С., Базалук О. О.) (листопад-грудень 2010 р.).
 • Круглий стіл «Архітектурні та культурні пам’ятки Західної України як
  туристичний ресурс» (Відповідальні: проф. Муковський І. Т., викл.
  Соболєв В. В., викл. Панченко С. А., викл. Конюк Т. В.) (лютий 2011).
 • Проведення загальноуніверситетського круглого столу «Філософія та
  праксеологія туризму» (Відповідальні: Пазенок В. С., Базалук О. О.) (березень 2011).
 • Проведення Міжнародної Інтернет-конференції «Туризм як феномен соціальної культури» (квітень 2011).
 • Видання Наукових записок КУТЕП (випуск 9): серія – філософські науки
  з науковими роботами учасників Міжнародної конференції (Відповідальний:
  Пазенок В. С., Базалук О. О.) (травень 2011).

Видатні особистості - члени кафедри:

Пазенок Віктор Сергійович - член-кореспондент НАНУ (1988 р.), доктор філософських наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

1934
р. народження. Закінчив історико-філософський факультет Київського
університету імені Тараса Шевченка, аспірантуру та докторантуру Академії
суспільних наук. Головний науковий співробітник Інституту філософії ім.
Г.С.Сковороди.

Пазенок В.С. - визнаний в Україні і
авторитетний за кордоном вчений в галузі історії філософії, зокрема
зарубіжної, соціальної філософії та етики. Йому належать фундаментальні
розробки актуальних проблем методології філософських досліджень,
філософії культури та політики. Він є провідним фахівцем теорії
філософської гуманістики. Має науковий пріоритет у створенні
оригінального напряму сучасного суспільствознавства - етноетики, ним
була ініційована Міжнародна конференція “Культура і етноетика”. Важливе
значення для розвитку філософської науки мають його праці з питань
формування сучасного світогляду, демократичних цінностей, моральних
відносин у “перехідному суспільстві”, соціально-етичних засад
державотворення. Він автор понад 200 наукових праць (8 індивідуальних та
12 колективних монографій: “Соціологічний та етичний релятивізм” - К.,
Наукова думка, 1986; “Суспільство на порозі ХХІ-го століття. Філософське
осмислення плинного світу” - К., Український Центр духовної культури,
1999), в тому числі виданих за рубежем (Голандія, Росія, Угорщина,
Польща, Литва).

Бере активну участь у розробці державних
програм соціо-гуманітарного та політичного розвитку України, зокрема
“Концепції розвитку гуманітарної сфери України”.

Веде широку педагогічну та
науково-просвітницьку діяльність. Він є членом академічної Наукової ради
по координації правових досліджень, членом Українського філософського
товариства та Української асоціації політологів, Президентом Української
гуманістичної та етичної асоціації, членом правління міжнародної
Асоціації “Етос” та Товариства “Знання” України, членом редколегій
часописів “Філософська думка”, “Політика і час”.

Ним підготовлено 5 докторів та 15 кандидатів наук.

Лях Віталій Васильович

Народився 1 січня 1942 р. у с. Терни Краснолиманського району Донецької області (Україна).

У1969 р. закінчив
філо­софський факультет Київ­ського національного уні­верситету ім. Т.
Г. Шевчен­ка за спеціальністю «Філо­софія».

З 1969 р. працює в
Ін­ституті філософії імені Г. С. Сковороди HAH Украї­ни: аспірант
(1969-1972), молодший науковий спів­робітник (1972-1979), старший
науковий співробітник відділу сучасної зарубіжної філософії (1979-1989),
за­відувач сектору англо-американської філософії (1989-1996), завідувач відділу історії зарубіжної філософії (з 1996).

З 1999 р. працює професором кафедри філософії соціальних наук Київського університету туризму, економіки і права.

Наукові дослідження
пов’язані з актуальними пробле­мами історії зарубіжної філософії,
зокрема, проблемами суспільного розвитку (теорії постіндустріального,
інфор­маційного суспільства), змінами соціокультурних орієн­тацій,
свободою та гуманізмом в екзистенціальній філо­софії, ідентичністю в
добу глобалізації, самореалізацією в інтерпретації неофройдизму
співвідношенням раціо­налізму та ірраціоналізму, пошуком нових типів
раціо­нальності тощо.

Автор понад 150 наукових праць.

Ним підговлено 5 докторів наук, 12 кандидатів наук.

Основні опубліковані праці:

 1. Лях В. В. Свобода: сучасні виміри та альтернативи. -К: Укр. центр духовної культури, 2004. - 486 с. (у співавторстві)
 2. Лях В. В. Суспільство на порозі XXI століття. - К: Укр. центр духовної культури, 1999- - 272 с. (у співавторстві)
 3. Лях В. В. Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. - К: Укр. центр духовної культури, 2001. - 380 с. (у співавторстві)
 4. Лях В. В. Феноменологія буття людини: сучасна
  західноєвропейська філософська рефлексія. - К: Укр. центр духовної
  культури, 1999- - 278 с. (у співавторстві)
 5. Лях В. В.
  Світоглядно-методологічні інновації в західно-європейській філософії. -
  К: Укр. центр духов­ної культури, 2001. - 296 с. (у співавторстві).


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций