МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ м.Київ

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Адреса: м.Київ, вул.Харківське шоссе, 121

Телефон: 8-044-560-04-30, 8-067-401-85-36

Спецiальнiсть та квалiфiкацiя спецiалiста:

7.110.101 «Лiкувальна справа» — лiкар
Форми i термiн навчання: контрактна, 6 рокiв

Декан факультету: кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічнинх хвороб Стадник Володимир Ярославович.

Заступник декана: кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішніх і професійних хвороб Левон Марія Михайлівна.

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОБ’ЄДНУЄ 8 КАФЕДР.

1. Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (завідувач кафедри — проф.Талько В.І., тел.561-17-27)

2. Кафедра патологічної анатомії, гістології і судової медицини (завідувач кафедри — проф.Гичка С. Г.,тел..529-38-14)

3. Кафедра нормальної фізіології і біофізики, медичної біології та біохімії (завідувач кафедри — проф.Скрипнюк З. Д., тел. 560-88-24)

4. Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії і пульмонології та шкірних та венеричних хвороб (завідувач кафедри — проф.Мельник В. П., тел.560-08-99)

5. Кафедра внутрішніх і професійних хвороб (завідувач кафедри — проф.Чабан Т.І., тел. 564-44-42)

6. Кафедра хірургічних хвороб (завідувач кафедри — проф.Скиба В. В., тел.564-58-81)

7. Кафедра акушерства і гінекології (завідувач кафедри — проф.Сенчук А. Я., тел.560-32-84)

8. Кафедра дитячих хвороб (завідувач кафедри — доц.Пісоцька А.В., тел.483-91-96).

Важливим дорадчим органом є Рада
медичного факультету, до складу якої входять завідувачі кафедр,
відповідальні за навчальні дисципліни, провідні вчені (всього
18 викладачів). Загальне керівництво деканатом та Радою медичного
факультету здійснює декан факультету. Кожний з розділів
навчально-методичної, наукової, лікувальної, виховної роботи очолює
заступник декана.

На факультеті працюють: 151
викладач, в тому числi 40 докторiв наук, 38 професорiв, 84 доценти, 93
кандидатiв наук. Серед викладачiв: 4 Заслужених дiячiв науки i технiки
України, 2 Заслужених лiкарiв України.
Такий педагогiчний склад
факультету дозволяє розробити i впровадити найновiшi технологiї,
методики i науковi розробки, сприяє ефективному навчальному i
лiкувальному процесу. Базуючись на типових навчальних програмах, кожна
кафедра створила оптимальнi для своїх умов тематичнi плани лекцiй,
практичних i семiнарських занять, якi координуються i затверджуються
на циклових методичних комiсiях факультетуБiльшiсть кафедр факультету
видали україномовнi пiдручники та навчальнi посiбники для студентiв,
а також створили комп’ютернi навчально-контролюючi програми
з вiдповiдних дисциплiн. Усi кафедри факультету оснащенi сучасною
комп’ютерною технiкою, що дозволяє широко впроваджувати в навчальний
процес тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв.

Кожна кафедра факультету є науковим
колективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якої
залучаються члени студентського наукового товариства. Тому, вже зi
студентської лави у майбутнiх науковцiв формуються спецiальнi навички,
а щорiчнi пiдсумковi науковi конференцiї молодих учених i студентiв
вiдбуваються в оснащених аудиторiях.
Лiкувально-консультативну роботу
фахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень,
полiклiнiк. Крiм цього, ними в клiнiчну практику щорiчно впроваджується
десятки нових дiагностичних та лiкувальних методик, що полiпшує рiвень
надання спецiалiзованої медичної допомоги населенню м.Києва та областi.

Навчальні бази клінічних кафедр розміщені в найбільших лікувальних закладах м.Києва, таких як Київська міська клінічна лікарня № 1, Центральна міська клінічна лікарня, Інститут ортопедії і травматології МОЗ України, Інститут
нейрохірургії МОЗ України та ін.

На факультетi створюються всi необхiднi
умови для досягнення основної мети — пiдготовки висококвалiфiкованого
лiкаря. Навчальнi групи формуються з 10-14 студентiв, а на VI курсi —
з 10 студентiв, що дає можливiсть iндивiдуалiзувати навчальний процес.
Для читання лекцiй є 5 лекцiйних аудиторiй (залiв),
обладнаних сучасною демонстрацiйною апаратурою. Практичнi
та семiнарськi заняття зi студентами проводяться в лабораторних i
тематичних кiмнатах, а клiнiчнi — бiля лiжка хворого i в кабiнетах
функцiональної, лабораторної та iнструментальної дiагностики.

Сьогоднi на медичному
факультетi здобувають теоретичнi та практичнi знання майже 40 iноземних
студентiв з 8 країн свiту. Для них створенi всi необхiднi умови
для навчання i проживання. Викладання здiйснюється українською
та росiйською мовами. Функцiонує медична бiблiотека.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций