Вступний іспит з української мови та літератури

Розміщено Екзаменаційні твори в 3 марта 2011

Вступний іспит з української мови та літератури є обов’язковим для всіх, хто вступає до вищих навчальних закладів України, оскільки українська мова є державною, тобто мовою спілкування людей у різних сферах їх діяльності, мовою художньої літератури і мистецтва, науки і освіти, преси, радіо, кіно, телебачення та ін.

Отже, вона обслуговує всі сфери суспільної діяльності народу в Україні, його культурне життя.

Вступники до університету мають знати, що студентам-першокурсникам усіх факультетів і спеціальностей КНЕУ читається курс української ділової мови, який має на меті не тільки виробити конкретні вміння та навички складання ділових паперів, а й поглибити знання з української мови, здобуті ними в середніх навчальних закладах, піднести рівень культури їхнього усного й писемного мовлення, допомогти оволодіти обраною економічною спеціальністю, навчитися професійної мови.

Вступний іспит з української мови та літератури є особливо важливим, оскільки саме він дає змогу визначити рівень підготовки абітурієнтів з мови, необхідний для опанування обраної спеціальності.

Це зумовлюється насамперед тією роллю, яку відіграє мова в житті людей: з одного боку, вона є найважливішим засобом спілкування і взаєморозуміння, з іншого - засобом пізнання людиною об’єктивної дійсності, навколишнього життя, здобуття й удосконалення нею знань з різних галузей наук і різноманітних сфер діяльності.

«Без мови не може бути суспільства, а тим самим - і людини», - відзначав О. Реформатський. Отже, без знання мови та літератури не може обійтися жодна людина в суспільстві, а особливо та, яка вчиться.

Завдячуючи мові, людство у кожному новому поколінні свою пізнавальну роботу не починає спочатку, а продовжує використовувати те, що було напрацьоване до нього попередніми поколіннями. Мова зберігає і передає нащадкам скарби національної культури, науки, літератури, мистецтва. Саме у пізнавальній ролі полягає виняткове значення мови в житті людей, а це зумовлює велику увагу до неї.

Не менш важливим для вступника є знання української літератури, яка втілює духовне багатство й моральні цінності народу. Література має велике пізнавальне й виховне значення, це могутній фактор перетворення життя.

Мова художньої літератури - це один з найбільш активних елементів загальної мовної культури суспільства, оскільки вона несе в собі узагальнюючі й нормативні начала, охоплює разом з тим найрізноманітніші сфери функціонування мови. Література відбирає із загальнонародної мови найбільш суттєве і цінне, найбільш здатне до розвитку.

Глибоке знання літератури - це не просте засвоєння конкретних літературних творів і творчої діяльності письменників (українських, російських та ін.), а та основа, на якій зводиться професійна будівля майбутнього спеціаліста.

Добре знання літератури підносить інтелектуальний рівень читача, збагачує усне й писемне мовлення, учить мислити, чітко й грамотно формулювати свої думки, викладати їх у логічній послідовності, аналізувати, узагальнювати, робити самостійні висновки, що є вкрай необхідним як у навчальній практиці, так і у професійній діяльності майбутнього фахівця.

Знання української мови, однієї з високорозвинених мов світу, відповідна мовна культура, знання української літератури - ось фактори, без яких неможливе оволодіння будь-якою спеціальністю, особливо гуманітарною.

Саме тому мова і література є обов’язковими предметами на вступних іспитах до вищих навчальних закладів України.

Слід пам’ятати, що тільки глибоке знання літератури, художніх і суспільно-політичних текстів, добра орієнтація в літературному матеріалі, уміння використати його для розкриття вибраної теми, а також глибоке знання мови, висока мовна культура можуть забезпечити вступникові до Київського національного економічного університету на вступному іспиті високий бал.

Вступники складають іспит з української мови та літератури у двох формах: усній (співбесіда) і письмовій (твір). В обох випадках вступники мають знати творчість тих письменників і ті художні твори, які подаються в програмі з української літератури, рекомендованій Міністерством освіти і науки України і наведеній у цьому довіднику.

Індивідуальні програми з української літератури, за якими працюють окремі середні навчальні заклади, до уваги не беруться.

Отже, готуючись до іспиту з української мови та літератури (співбесіди чи твору), абітурієнти мають орієнтуватися тільки на програму з української літератури, яка подається у цьому довіднику.

Вступний іспит - співбесіда проходить в усній формі. Абітурієнту пропонується картка з двома завданнями: перше - з української літератури, друге - з української мови. Питання з української літератури мають узагальнюючий характер. Наведемо кілька прикладів питань з української літератури:

 • Життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка.
 • Панас Мирний і його роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
 • Іван Карпенко-Карий і його п’єси.
 • Іван Франко - видатний український поет, прозаїк і драматург.
 • Поетична творчість Максима Рильського.
 • Що ви знаєте про творчість Остапа Вишні?
 • Що ви можете розповісти про творчість Ліни Костенко?
 • Павло Загребельний - майстер історичного роману.

Завдання з української мови - практичного характеру. Виконання цих завдань потребує не тільки теоретичних знань з української мови в обсязі програми середніх навчальних закладів, особливо таких розділів, як орфографія й пунктуація, а й уміння застосовувати ці знання на практиці. Так, в кожній картці у завданні з української мови дається текст чи окремі речення, в яких потрібно розставити розділові знаки. Щодо інших завдань, то вони можуть бути такими: вставити пропущені букви в словах, пояснити їх написання, розкрити дужки і слова написати разом чи окремо, згідно з правилами українського правопису, пояснити правопис складних слів, слів іншомовного походження, відмінкових закінчень різних частин мови, зробити повний морфологічний або синтаксичний аналіз речення тощо.

На співбесіді абітурієнт повинен відповідати безпосередньо на поставлені в картці питання.

Вступний іспит - письмовий твір. Для складання екзамену в письмовій формі особливо важливим моментом є вибір теми твору.

На письмовому іспиті абітурієнтові пропонуються три теми: перша - з літератури Київської Русі, давньої літератури чи літератури кінця ХVІІІ-початку XX ст. (сюди ж включаються й теми з усної народної творчості), друга - з літератури XX ст. і третя - вільна.

Висвітлюючи будь-яку з трьох тем, слід обов’язково використовувати матеріал художніх творів як програмних, так і дібраних абітурієнтом на свій розсуд.

Теми письмових робіт добираються за жанром творів. Якщо одна тема вимагає розгляду поетичних творів, то інша - прозових чи драматичних. Наводимо приклади екзаменаційних тем з української мови та літератури, що пропонувалися на вступних іспитах у попередні роки:

№ 1

1.         Патріотичні мотиви в поетичній творчості Тараса Шевченка.

2.         Змалювання народних характерів у повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна».

3.         Рідна мова - це неоціненне духовне багатство.

В. Сухомлинський

№ 2

1.         Зображення боротьби робітників з капіталістами за повістю І. Франка «Борислав сміється».

2.         Патріотичні мотиви лірики Максима Рильського.

3.         Нехай у світі всі народи

В добрі і злагоді живуть.

Д. Павличко

Наводимо також приклади історико-літературних і вільних тем, які уже виносились на іспит, у систематизованому за певними ознаками вигляді. Історико-літературні теми:

1. Узагальнюючого характеру, присвячені висвітленню якоїсь проблеми чи якогось окремого питання у творчості письменника:

А. Картини майбутнього українського народу у поетичному баченні Тараса Шевченка.

Б. Мета боротьби і шляхи до неї в уявленні Бенедя Синиці та побратимів (за повістю Івана Франка «Борислав сміється»).

В. Проблема виховання молодого покоління у творчості Олеся Гончара.

Г. Зображення злиденного життя сільської бідноти в новелах Василя Стефаника.

Д. Патріотичні мотиви в ліриці Василя Стуса.

2. Морально-етичного характеру:

А. Оспівування ніжності почуттів, чистоти кохання в поезії Володимира Сосюри.

Б. Еволюція й трагізм жіночих образів у творах Марка Вовчка.

3. Пов’язані з характеристикою героїв художніх творів (окремо чи у порівнянні), з відображенням їхніх суспільних ідеалів і життєвих позицій:

А. Образи Енея і троянців у поемі «Енеїда» Івана Котляревського.

Б. Два типи образів у драмі Івана Кочерги «Свіччине весілля».

В. Образи передових людей свого часу за повістю Михайла Коцюбинського «Fata morgana».

4. Які відображають ідейно-тематичне багатство творів окремих письменників.

А. Патріотичні мотиви лірики Максима Рильського.

Б. Людина і природа в кіноповістях Олександра Довженка «Поема про море» та «Зачарована Десна».

В. Тема Батьківщини у творчості поетів XX ст

 • З вільних тем:
 • Літературно-художні:
 • а) Любить свій край - це для народу жити.
 • Володимир Сосюра
 • б) Слово має збройну силу.
 • Максим Рильський
 • в) До тебе, Україно, наша бездольная мати,
 • Струна моя перша озветься
 • Леся Українка
 • Суспільно-політичні:
 • а) Хай буде мир на всій землі й здійсняться наші мрії.
 • М. Нагнибіда
 • б) Нехай у світі всі народи
 • В добрі і злагоді живуть.
 • Д. Павличко


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций