Кафедра цивільного права та правового забезпечення туризму

Розміщено Універсальні в 14 октября 2010

Кафедра у своїй діяльності керується
Конституцією України, законом України „Про вищу освіту”, нормативними
актами Міністерства освіти і науки України, Статутом КУТЕП та Положенням
про кафедру.

Робота кафедри здійснюється відповідно до річного
плану на навчальний рік за всіма видами діяльності: навчальної,
методичної, наукової, організаційної, виховної.

Кафедра здійснює науково-теоретичний
супровід міжнародних, всеукраїнських, міських, районних заходів
(конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів та
ін.), які проводяться на базі Університету.

Викладачі
кафедри рецензують підручники, посібники, навчально-методичні
матеріали, готують відзиви на автореферати дисертаційних досліджень або
інші матеріали, що надходять до Університету.

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри
є комплексне дослідження проблем цивільного права та правового
забезпечення туризму. Основні результати наукових пошуків
професорсько-викладацького складу кафедри втілюються в наукових
публікаціях, серед яких: монографії, науково-практичні коментарі до
законодавства України про туризм, підручники, навчальні посібники та
навчально-методичні матеріали, праці, що публікуються в періодичних
наукових та інших фахових виданнях.

Кафедра забезпечує активну наукову
роботу студентів в різних формах: керівництво курсовими та
магістерськими (дипломними) роботами, науковою та педагогічною
практикою, рецензування студентських наукових праць, організація роботи
студентських наукових конференцій.

Завідувач кафедрою з 2008 року - кандидат юридичних наук, доцент, професор КУТЕП Федорченко Наталія Володимирівна.

Заступник завідуючого кафедрою - кандидат юридичних наук, доцент КУТЕП Доляновська Інна Миколаївна.

Поряд
з науковою роботою, основним напрямом діяльності кафедри є забезпечення
навчального процесу. Кафедра цивільного права та правового забезпечення
туризму забезпечує викладання наступного циклу дисциплін:

 1. Актуальні проблеми зобов’язального права
 2. Актуальні проблеми трудового права
 3. Актуальні проблеми цивільного права
 4. Біржове право
 5. Вексельне право
 6. Господарське право
 7. Господарсько-процесуальне право
 8. Житлове право
 9. Заставне право
 10. Зобов’язальне право
 11. Міжнародне приватне право
 12. Недоговірні зобов’язання
 13. Основи римського цивільного права
 14. Підприємницьке право
 15. Порівняльне трудове та міжнародне законодавство України і країн ЄС
 16. Право інтелектуальної власності
 17. Право соціального забезпечення
 18. Правове регулювання туристської сфери
 19. Правове регулювання відносин власності
 20. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
 21. Правове регулювання туристського та готельного підприємництва
 22. Правове регулювання фондового ринку
 23. Правові основи інвестиційної діяльності
 24. Сімейне право
 25. Спадкове право
 26. Страхове право
 27. Теоретичні проблеми права власності
 28. Трудове право
 29. Трудові спори
 30. Цивільне і торгове право зарубіжних країн
 31. Цивільне право
 32. Цивільне та сімейне право
 33. Цивільно-процесуальне право
 34. Юридичні особи

На кафедрі розроблено пакети сучасного навчально-методичного забезпечення усіх навчальних дисциплін.

Важливим напрямом діяльності кафедри є
правове виховання молоді. Виховна робота проводиться під час аудиторних
занять шляхом роз’яснення студентам змісту чинного законодавства,
організації самостійної роботи студентів під контролем викладача шляхом
вирішення юридичних спорів, проведення індивідуальної роботи зі
студентами шляхом напрацювання навичок, які використовують юристи.
Вагоме значення у цьому напрямі діяльності кафедри має робота в
навчально-виробничій лабораторії Юридична клініка «LEGIS» КУТЕПу.

У своїй педагогічній діяльності кафедра
ставить за мету підготовку правознавців нового покоління, котрі не лише
володіють професіональними навичками та якостями, а й можуть їх
застосувати у практичній діяльності.

Заходи, що проводить кафедра:

 • Круглий стіл на тему: “Актуальні проблеми цивільного права”.
 • Круглий стіл на тему: “Актуальні проблеми правового регулювання туристського і готельного підприємництва”.
 • Круглий стіл на тему «Актуальні проблеми діяльності юридичних осіб».

Проведення заходів, присвячених Тижню
права (круглий стіл на тему «Роль права у формуванні сучасних ринкових
відносин», із залучанням магістрів КУТЕП та КНАУ).

Крім того, активна наукова та
організаційно-методична робота проводиться серед студентів у формі
семінарів, конференцій, круглих столів, брейн-рингів.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций