Загальноуніверситетська кафедра англійської мови

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

ПУБЛІКАЦІЇ

 • Підручники, навчальні посібники
 • Публікації /статті

Наразі подано перелік наукових видань від 2003 року. Список видань попередніх років можна знайти в бібліографічному покажчику “Праці викладачів та професорів Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 1992-2002 рр.: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Н.Казакова та ін. - К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2005. - 523с.


Підручники, навчальні посібники

 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична
  розробка до відеосерії “The Frugal Gourmet Collection” за темою “Food. Recipes”. – НаУКМА, 2006. – 8c.
 • Бершадська О.В., Славінська С.О. Методична розробка до
  художнього фільму “My Fat Greek Wedding” за темою “Family”. – НаУКМА, 2006.
 • Горкун М.Г.Методична розробка занять з теми “Family”  (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Горкун М.Г.Методична розробка занять з теми “Clothes”  (І курс). – НаУКМА, 2006. – 5c.
 • Духота О.В. “Food”: For the 1-st year students of Baccalaureate /Укл.: О.В. Духота;  НаУКМА. Загально-університетська кафедра англ.
  мови. – К., 2006. – 56c.
 • Залеська Л.М. Методична розробка до теми “Crime”.– К.:
  Вид. дім “КМ Академія”, 2006. – 32c.
 • Зернецький П.В. Тоталітарний та
  посттоталітарний дискурс // Мандрівець. – 2006. – №  6.
 • Іващенко П.А. Збірка граматичних вправ з теми “Modаl predicates.” – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2006. –
  20c.
 • Куліченко Н.П., Піроженко І.Д.,
  Василенко
  І.В. Збірка тестів для студентів ДДП. – К.: Вид. дім
  “Києво-Могилянська Академія”, 2006. – 64c.
 • Куліченко Н.П. Завдання для розвитку інтегрованих навичок (WORK and EMPLOYMENT). – К.: Вид.
  дім “Києво-Могилянська Академія”, 2006. – 36с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми
  “Education” (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5
  c.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка до відеозаняття з теми
  “Cultural Adjustment”
  (ІІ курс). – НаУКМА, 2006. – 5с.
 • Куліченко Н.П., Омеляненко Л.О. Методична розробка з теми “Work and Employment (ІІ курс). – К.:
  Вид. дім “КМ Академія”, 2006. – 36c.
 • Куліченко Н.П. Tests in English / Упоряд.: І.В. Василенко, Н.П. Куліченко,
  І.Д. Піроженко;
  НаУКМА. Кафедра англ. мови.  – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”,
  2006. – 64c. – (Метод. серія).
 • Tests in English / Упоряд.: І.Д. Піроженко,
  І.В. Василенко, Н.П. Куліченко
  ; НаУКМА.
  Кафедра англ. мови.  – К.: Вид. дім
  “Києво-Могилянська Академія”, 2006. – (Метод. серія).
 • Пироженко І.Д., Долинська О.Р. Adjectives and Adverbs (підготовчі) &
  (1 курс). –  К.: Вид. дім «Києво-Могилянська
  академія», 2006.
 • Сорокінa Т.П. Методична розробка до відеофільму ”Stepmother”. – НаУКМА, 2006. – 6c.
 • Федоряченко Л.В. Умовний стан дієслова: Підруч.
  – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 60с.
 • Шугай А.Ю., Сем’янків І.В. Методична розробка з
  лексики англійської мови в межах програми для І курсу бакалаврату.
  – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська  академія”, 2006. – 70с.
 • Шугай А.Ю., Сем’янків І.В. Методична розробка з
  розвитку аудіонавичок  у студентів І курсу бакалаврату. – К.: Вид.
  дім “Києво-Могилянська  академія”, 2006.
  – 70c.
 • Зернецький П.В., Орлов М.В. Англійська мова
  для правників: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / П.В.
  Зернецький,. - К.: Вид. дім “KM Academia”, 2003. - 182 с. Укл.:
  Завдання для розвитку інтегрованих навичок (читання, письма, говоріння
  та слухання) для студ. II курсу за темою “Work and Employment” / Укл.:
  Н.П. Куліченко, Л.О. Омеляненко; Рец. О.В. Куровська. - К.: Вид. дім “КМ
  Академія”, 2003. - 46с.
 • Зернецький П.В., Шемелін Д.А. Англійська мова для правників: Вправи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. - 163с.
 • Федоряченко Л.В. Emphatic Language: English
  for Journalism = Навчально-методичний посібник з курсу “Англійська мова
  для засобів масової інформації. Емфатичні конструкції”. - K.: Копі-Центр
  НаУКМА, 2005. - 26с.
 • Zernetsky P., Bеrt S., Vеrеsоtsky М.А. Business
  English for Law Students: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. /. -
  К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. - 247с.
 • Semyankiv I.V., Shugay A.U. Listening
  comprehension tasks: For the 1st-year stulents of Bccalaureate / М-во
  освіти і науки України. НаУКМА. Загально- університет. каф. англ. мови. -
  К.: КОПІ-Центр НаУКМА, 2005. - 32с.

Публікації /статті за останні чотири роки

2006

 • Павленко
  Л.І.
  Аргументативна функція гіперекспліцитних висловлень у
  англійському розмовному мовленні // Вісн.
  Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Романо-германська
  філологія. Методика викладання іноземних мов. – Х., 2006. – № 725, вип.
  48.  – С. 81-84.
 • Павленко
  Л.І.
  Експлікаційні моделі діалогу в англійському розмовному мовленні // Нова філологія / Запоріз. нац. ун-т.
  – Запоріжжя, 2006. – №. 24. – С. 133-137.
 • Павленко Л.І., Топачевський С.К. Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у
  діалозі  // Вісн.
  Житомир. держ. ун-ту. –
  Житомир, 2006. – Вип. 27. – С. 131-136.
 • Федорів Я.Р. Spectrographic Analysis of Voice
  Dy­nam­ics Functioning in the Orat­ori­cal Dis­course // Гу­­ма­нітарні
  проблеми ста­нов­лення су­час­ного
  фа­хівця: Матеріали 7 Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29-31
  берез.
  2006 р. / Нац. авіаційний ун-т.
  – К., 2006. – С.
 • Хименко С.А. Семантична диференціація номінативного простору «материнство» в англомовній
  картині світу (на матеріалі лексикографічних джерел) // Матеріали 2-ї
  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мови у відкритому суспільстві». –
  Чернігів, 2006. – С. 61-64.

2005

 • Зернецький П.В. Віртуальний простір доби
  глобалізації: процеси формування та ієрархія стратегій трансформації //
  Мандрівець. - 2005. - № 3. - С. 3-6.
 • Зернецький П.В. Дискурсивні особливості англомовної протестантської проповіді // Мандрівець. - 2005. - № 2. - С. 72-75.
 • Зернецький П.В. Трансформації віртуального
  простору та парадигми впливу мас-медійних дискурсів / П. Зернецький, О.
  Зернецька // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3. - С. 100-107.
 • Кучерова О.О. Семантичні стратегії й тактики
  побудови плану змісту британського газетного новинного дискурсу //
  Мандрівець. - 2005. - № 1. - С. 62-71.

2004

 • Куровська О.В. Забезпечення зворотного
  зв’язку в розвитку навичок письма ( на матеріалі англійської мови) //
  Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. -
  Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. -
  К., 2004. - С. 59-63.
 • Горкун М.Г. Мовленнєва діяльність як об’єкт
  навчання іноземної мови // Наукові записки. Національний університет
  “Києво-Могилянська Академія”. - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА;
  Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 68-70.
 • Зернецький П.В., Рябоконь Г.Л. Досвід
  класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі:
  топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного
  дискурсу // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська
  Академія”. - Т. 34: Філологічні науки / НаУКМА; Редкол.: В.
  Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 63-65.
 • Зернецький П.В. Мовленнєві типи особистості
  та розвиток змісту дискурсу. // Наукові записки. Національний
  університет “Києво-Могилянська Академія”. - Т. 34: Філологічні науки /
  НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 75-77.
 • Зернецький П.В. Типологія особистості: міжкультурні, психологічні та мовленнєві аспекти // Соц. психологія. - 2004. - № 3. - С. 119-131.
 • Зернецький П.В., Зернецька О.В. “Чи прийме палата нашу подяку?.” : Дещо про мовний вишкіл британських парламентаріїв // Віче. - 2004. - № 9. - С. 73-74.
 • Кучерова О.О. Дискурсивно-семантичні
  характеристики спортивної статті (на матеріалі англійської мови) //


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций