ФАКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Нині в Україні юристів готують у багатьох вищих навчальних закладах, окремі з яких мають багаторічну історію, сталий професорсько-викладацький склад, певний авторитет та традиції.

І хоч порівняно з ними Факультет правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” дуже молодий (розпочав свою діяльність 1996 року), проте, за результатами різних соціологічних досліджень та експертних оцінювань, він належить до найкращих юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, став однією з елітних правничих шкіл країни.

Факультет здійснює підготовку юристів за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та маґістр права, що відповідає IV, найвищому рівню акредитації. 2005 року на факультеті відкрито аспірантуру за двома спеціальностями: “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” (12.00.01) та “Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право” (12.00.03). В цьому ж році проведено перший набір аспірантів. Триває активна підготовка до переходу на триступеневу систему навчання (бакалавр, магістр, Ph.D.), що відповідатиме рівню міжнародних стандартів.

Особливість діяльності факультету полягає в тому, що програми підготовки фахівців поєднують у собі відповідні навчальні дисципліни вітчизняної освітньої моделі напряму “Право” та адаптовані навчальні дисципліни європейських та американських моделей правничих шкіл.

Всі програми факультету, за якими готують студентів, відповідають українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток уміння творчо застосовувати їх на практиці. Своїм головним завданням Факультет правничих наук вважає підготовку правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати отримані знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики та здатних ефективно впливати на розбудову правової держави, становлення громадянського суспільства та розвиток ринкової економіки в Україні.

Об’єктивні показники ефективності навчальних програм та рівня викладацького складу Факультету правничих наук - це велика зацікавленість з боку абітурієнтів, значні досягнення студентів факультету, а також високий рейтинг випускників на престижних ринках праці.

Так, вже багато років вступний конкурс на факультет правничих наук НаУКМА є найбільшим в Україні і становить 15-17 осіб на одне місце за державним замовленням, а 2006 року зріс також на навчання за контрактом - до 3 осіб на місце. Завдяки прозорому та об’єктивному відбору, на факультеті навчаються найкращі студенти з усіх регіонів України.

Про високу якість навчальних програм та інноваційних методик викладання в університеті свідчать численні призові місця студентів факультету на міжнародних та українських змаганнях, конкурсах та олімпіадах. Студенти факультету беруть участь у щорічних міжнародних змаганнях “The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition”, “The Telders International Law Moot Court Competition”, “The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition”, у Всеукраїнських змаганнях із господарського права і процесу, Всеукраїнській студентській олімпіаді з правознавства, конкурсі “Студент Києва”, який проводить Київський благодійний фонд Андрія Первозваного та досягають високих результатів. Наприклад, команда студентів факультету правничих наук перемогла в Українському Національному раунді Конкурсу з міжнародного права ім. Філіпа Джессопа і виборола право представляти Україну на міжнародному раунді цих змагань, що відбувся в березні 2007 року в м. Вашингтоні (США). Команда НаУКМА посіла 9-те місце у загальнокомандному рейтингу серед 98 правничих факультетів із більш як 70 країн світу і стала єдиною командою з континентальної Європи, що увійшла в першу десятку у загальному рейтингу.

Студентка 4 року навчання Ольга Бурлюк також посіла 51-ше місце в індивідуальному рейтингу найкращих 100 промовців на міжнародному раунді. Варто зазначити, що Конкурс ім. Ф. Джесопа є найвідомішими та найпрестижнішими змаганнями, так званими “Олімпійськими іграми”, серед студентів-правників усього світу.

З 11 по 14 квітня 2007 року в місті Гаага (Нідерланди) в Палаці Миру, де засідає Міжнародний Суд ООН, проходив 30-й міжнародний раунд студентських змагань з міжнародного публічного права імені Бена Телдерса на який з’їхалися представники 25 країн Європи. За підсумками усних раундів команда факультету посіла 6-те місце серед позивачів.

На ринку праці вже звичним став високий попит на випускників Факультету правничих наук, які на високому професійному рівні здійснюють юридичне обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності в державному та приватному секторах економіки, а також працюють та керують юридичними фірмами. Отримані знання випускники факультету також використовують на різноманітних посадах в органах законодавчої, виконавчої та судової влади та органах місцевого самоврядування. Чимало з них працюють викладачами, аналітиками, журналістами.

Крім того, знання, здобуті під час навчання, за бажання дають можливість студентам і випускникам факультету стажуватися та навчатися на маґістерських та докторських програмах у Школах права Європи та Америки.

Щоб забезпечити потреби навчального процесу, на факультеті функціонують 3 кафедри (загально-правових наук, державно-правових наук та галузевих правових наук) із загальною чисельністю професорсько-викладацького складу понад 60 осіб, з яких більше 60% становлять професори, доктори наук та доценти, кандидати наук.
Факультет ставить за мету забезпечити навчальний процес висококваліфікованими науковими кадрами. Для цього на роботу запрошено видатних учених-правників та юристів-практиків. У різний час на факультеті викладали й викладають: М. І. Козюбра - д. ю. н., професор, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України (у відставці); М. Д. Савенко - к. ю. н., професор, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України; В. Л. Мусіяка - к. ю. н., професор, народний депутат України; В. М. Стретович - к. ю. н., доцент, народний депутат України; Ю. Б. Ключковський - к. ю. н., народний депутат України; О. Л. Копиленко - д. ю. н., професор, академік Академії правових наук України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України; З. В. Ромовська - д. ю. н., професор, заслужений юрист України, народний депутат України; В. Т. Маляренко - д. ю. н., професор, Голова Верховного Суду України; І. Б. Коліушко - Голова Центру політико-правових реформ, народний депутат України; Надзвичайний і повноважний посол України, заслужений юрист України, д. ю. н., професор В. А. Василенко; д. ю. н., професор В. І. Галаган; д. ю. н., професор О. М. Костенко. Більшість професорів і доцентів є авторами навчальних посібників, монографій, що посіли провідне місце у вищій юридичній освіті України. Навчальний процес засновано на активній науковій роботі викладачів, результати якої висвітлено в численних наукових публікаціях в різних країнах, їх використовують, готуючи урядові документів найвищого рівня, а також у законотворчому процесі України. Багато викладачів факультету пройшли стажування за кордоном у провідних університетах США, Канади, Італії, Великобританії, Німеччини, Польщі, Угорщини.

У рамках реалізації реформ Болонського процесу, який заохочує до розвитку програм обміну викладачів і студентів, та з метою надання студентам різнобічних знань у царині інших правових систем світу та в галузі юридичної компаративістики, факультет запрошує до викладання відомих фахівців права - викладачів західних університетів та юристів-практиків. НаУКМА також проводить активну політику сприяння поверненню на Батьківщину та працевлаштування українських правників із науковими ступенями з Європейських та Північно-Американських університетів. Завдяки цьому на факультеті правничих наук зростає кількість курсів у галузях міжнародного та порівняльного права, які викладають англійською мовою. Так, на маґістерській програмі “Правознавство” запроваджена англомовна сертифікатна програма “Проблеми європейського права”, до викладання на якій залучені фахівці з України, Італії, Німеччини, США, а саме: А. А. Мелешевич, Ph.D., професор; С. В. Шевчук, к. ю. н., доцент; Альдо Берлінгуер, Ph.D., професор, університет Кальярі (Італія); Богдан А. Футей, суддя Федерального Суду США; Андреас Кнауль, Ph.D., адвокат (Німеччина).

У червні 2007 року вперше в Україні Факультет спільно з Гейдельберзьким університетом, університетом міста Майнц (ФРН) та Інститутом німецького права Ягеллонського університету (Польща) за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD) проводить Літню школу “Право в Німеччині” для викладачів і студентів старших курсів вищих юридичних закладів України.

Крім значного наукового потенціалу, Факультет правничих наук НаУКМА має достатню для виконання своїх завдань матеріально-технічну базу та навчально-методичні підрозділи. Зокрема, у структуру факультету входять:

* Експериментальна навчальна лабораторія “Правнича клініка”, де студенти набувають практичного досвіду надання правової допомоги фізичним та юридичним особам. На базі “Правничої клініки” 2003/04 навчального року створено Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти України, який проводить семінари, тренінги, науково-практичні конференції для студентів-консультантів та викладачів юридичних клінік вищих навчальних закладів України, літні школи тощо.
* Унікальна Навчальна судова зала, устаткована спеціальними меблями та технічними засобами фіксації та відтворення судового процесу, в якій проводять групові заняття та ділові ігри студентів з таких професійно орієнтованих навчальних дисциплін, як цивільне, кримінальне, господарське, адміністративне і конституційне процесуальне право України.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций