ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Створений у серпні 2000 року на основі Департаменту економічних наук
НаУКМА, Факультет економічних наук готує фахівців-економістів на
програмах освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і спеціаліста, а
також має аспірантуру. Освітньо-професійні програми підготовки
економістів відповідають державним стандартам вищої освіти України,
а також сучасним західним стандартам вищої економічної освіти.

Практика підтвердила ефективність навчального процесу на факультеті —
його випускники мають високу професійну репутацію на вітчизняних і
закордонних ринках праці. Це підтверджують високооплачувані посади в
престижних іноземних та вітчизняних фірмах, аудиторських і
консалтингових компаніях, провідних банках, аудиторських та рекламних
агентствах, провідних економічних журналах, науково-дослідних
інституціях тощо.
Отримані знання дозволяють охочим успішно продовжувати навчання в
престижних північноамериканських та європейських університетах.

На факультеті діють програми вищої освіти двох освітньо-кваліфікаційних рівнів та аспірантури:

 • Бакалаврат має професійний напрям “Економіка і
  підприємництво”, спеціальності — “Економічна теорія”,“Фінанси і кредит”
  та “Маркетинг” (4 роки навчання);
 • Маґістеріум пропонує три спеціальності: “Економічна теорія” та “Фінанси” (2 роки навчання);
 • Аспірантура має спеціальності “Економічна теорія та історія
  економічної думки”, “Математичні методи та інформаційні технології в
  економіці”, “Світове господарство та міжнародні економічні відносини”,
  “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
  діяльності)” (3 роки навчання).

До складу факультету входять три кафедри, на яких працюють визнані в Україні кваліфіковані викладачі
(30% докторів і 60% кандидатів наук). Більшість із них пройшли стажування у провідних університетах
США, Канади, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії. Вони адаптують сучасні західні стандарти викладання
економічних дисциплін до українських реалій, пропонують авторські курси.

Професори та доценти факультету — автори підручників та навчальних посібників,
які посіли провідне місце у вищий економічній освіті України. Активна наукова робота професорсько-викладацького складу
створює методологічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу на програмах факультету.

Щороку в серії “Наукові записки НаУКМА”
виходить випуск “Економіка”,
в якому представлено статті працівників та студентів факультету. Крім
того, щороку виходить друком спеціальний випуск “Наукових записок
НаУКМА”,
де публікують найкращі доповіді учасників економічної секції щорічних
“Днів Науки в НаУКМА”.
Обидва видання входять до переліку фахових наукових видань ВАК України, в
яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт.

Навчальні підрозділи

На факультеті працюють три кафедри, які забезпечують підготовку
фахівців зі спеціальностей “Економічна теорія”, “Фінанси” та
“Маркетинг”.

Кафедра економічної теорії
існує з часу відродження Києво-Могилянської академії 1992 року і забезпечує підготовку фахівців зі спеціальності
“Економічна теорія”. Перший випуск відбувся 1996 року. Спеціальність “Економічна теорія” в НаУКМА була акредитована
ДАК України за IV рівнем в 1998 році, а в 2008 році успішно пройшла повторну акредитацію за цим рівнем.
Навчальний процес відповідає державним стандартам і затвердженій освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціальності
для фахівця, здатного виконувати професійну роботу на первинних посадах економіста, економічного радника,
консультанта з економічних питань, оглядача з економічних питань, наукового працівника (економіка).

Кафедра фінансів ліцензована Міністерством освіти і науки України у липні 20
01 року для здійснення підготовки бакалаврів з напряму “Економіка і підприємництво” за спеціальністю “Фінанси”.
У 2002 році відбувся перший набір студентів. Основне завдання — готувати фінансистів-аналітиків, які
отримають сучасні знання та практичні вміння, потрібні для роботи на висококонкурентному ринку праці.
Орієнтовні посади випускників цієї програми — фінансові аналітики, а навчання відповідає вітчизняним
освітнім стандартам і методології фінансового менеджменту країн Заходу.

2002 року на кафедрі відкрито Лабораторію фінансово-економічних досліджень,
основне завдання якої — поєднати наукові дослідження з освітньою діяльністю в галузі фінансів та залучити до роботи над
науковими проектами студентів та аспірантів факультету. У 2008 році розпочато роботу над науковим проектом
“Розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень”.

Кафедра маркетингу та управління бізнесом
створена 2005 року,
забезпечує викладання прикладних управлінських дисциплін та
запровадження інноваційних курсів і програм сучасної бізнесової освіти.
Це зумовлено послідовним упровадженням на факультеті концепції
проектно-орієнтованого навчання, головне завдання якого — налагодити
тісні
зв’язки між навчальним процесом та потребами зовнішнього
бізнес-середовища. Кафедра сприяє вдосконаленню та поширенню практики
долучення
студентів факультету до виконання реальних проектів. Вже сьогодні багато
дипломних, кваліфікаційних робіт та навчально-наукових
завдань студенти виконують на замовлення підприємств та установ,
провадять реальну аналітичну роботу.
Підприємства-партнери, в свою чергу, зможуть обирати найперспективніших
студентів з метою подальшого працевлаштування.

Кафедра маркетингу та управління бізнесм
забезпечує підготовку фахівців з напряму “Економіка і підприємництво”
за спеціальністю “Маркетинг” відповідно до ліцензії МОН України від 2008
року.
Як допоміжний підрозділ у складі факультету кафедру підприємництва та
управління бізнесом (перша назва) було створено 2005 року. Одне з
головних завдань кафедри — забезпечувати викладання прикладних
управлінських дисциплін та запроваджувати інноваційні курси і програми
сучасної бізнес-освіти. Реорганізацію кафедри у 2008 році зумовило
спрямоване формування наукового потенціалу, а також здобутий викладачами
досвід у сфері маркетингу. Саме це поєднання наукових та практичних
надбань дозволяє кафедрі цілком забезпечувати попит на кваліфікованих
фахівців із маркетингу на вітчизняному ринку.

Навчання фахівців за спеціальністю “Маркетинг” засноване на
концепції проектно-орієнтованого навчання, яка передбачає відповідність
академічної підготовки потребам зовнішнього бізнес-середовища. Кафедра
сприяє вдосконаленню та поширенню практики залучення студентів до
виконання маркетингових та управлінських проектів. Дипломні,
кваліфікаційні роботи, навчально-наукові завдання виконуються студентами
на замовлення підприємств та установ або передбачають здійснення
реальних досліджень і впровадження їх результатів в практику управління
сучасними організаціям.

За ініціативи студентів та випускників НаУКМА при кафедрі
створено Креативний маркетинговий центр (Creative Marketing Center),
головне завдання якого — поєднувати навчальний процес із
науково-дослідницькою роботою, залучати студентів до виконання
маркетингових проектів.

Наукова співпраця

Факультет налагоджує співпрацю з науковими установами, вищими
навчальними закладами та підприємствами в галузі методологічної,
педагогічної, професійно-освітньої та науково-дослідницької діяльності.
Триває співпраця з провідними українськими навчальними закладами,
науковими інститутами НАН України, Міністерством економіки та фінансів,
Національним банком, провідними аналітичними центрами, а також із
підприємствами, банками, фінансовими компаніями, що дозволяє студентам
мати бази практики, проходити стажування та працювати, використовуючи
набуті знання, а головне — спілкуватися та переймати досвід
професіоналів.

Щоб тримати навчання на високому рівні, активно впроваджувати новітні
навчальні технології, факультет залучає до своєї роботи провідних
вітчизняних та західних викладачів, встановлює зв’язки із закордонними
університетами. Першим кроком стала співпраця з університетами
Німеччини, Нідерландів та Норвегії. З вибірковими англомовними курсами
факультет постійно відвідують американські професори за програмою
“Фулбрайта” і багато інших західних фахівців. Міжнародний аспект
стратегії розвитку факультету тісно пов’язаний із вимогами формування
європейського освітнього та наукового простору в контексті Болонського
процесу.

У 2006 році завдяки зусиллям завідувача кафедри економічної теорії
професора Юрія Бажала та завідувачки кафедри управління та
підприємництва доцента Лілії Пан було підписано Угоду про міжнародну
співпрацю з провідним європейським університетом — “Норвезькою школою
менеджменту ВІ” (ВI Norwegian School of Management), яка є провідним
сучасним університетом Європи. Формат навчальних програм BI є стандартом
Болонського процесу, що уже найближчим часом стане й українським
стандартом.

Навчальна філософія BI дуже близька до концепції Факультету економічних
наук НаУКМА, а саме — на базі ґрунтовної академічної підготовки готувати
практичних фахівців, які, опановуючи сучасну теорію, вчаться
застосовувати її висновки на практиці (Research based learning). Договір
про співпрацю, зокрема, передбачає сприяння академічному обміну
студентами та формування в перспективі на базі існуючих у двох
університетах програм з економічної теорії спільної маґістерської
програми за схемою: рік навчання в НаУКМА, рік — у ВІ, з видачею двох
державних дипломів (українського та норвезького). Угода вже має вагомі
наслідки: семеро випускників Факультету економічних наук пройшли конкурс
і з серпня 2007 року вчаться в Норвегії, отримавши стипендії уряду
Норвегії. Cпочатку було передбачено 3-4 стипендії. Але коли приймальна
комісія побачила рівень кваліфікації наших студентів, кількість


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций