НТУ сьогодні

Розміщено Новости в 18 октября 2010

Національний транспортний університет - вищий державний заклад освіти IV рівня акредитації,
готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за державним
замовленням, а також за кошти юридичних і фізичних осіб на денній та заочній формі навчання.

Рішенням ДАК Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2003 р., протокол № 48,
підтверджено високий статус НТУ - університет знову визнано акредитованим за статусом вищого
навчального закладу ІV рівня акредитації.

У складі університету працюють чотири інститути:

Інститут заочного та дистанційного навчання,

Інститут економіки і бізнесу на транспорті,

Інститут доуніверситетської підготовки та міжнародного
співробітництва,

Науково-дослідний інститут проблем транспорту і
будівельних технологій.

Зараз на чотирьох факультетах (автомеханічний; дорожньо-будівельний; економіки, менеджменту і права;
транспортних та інформаційних технологій) та у двох інститутах (Інститут заочного та дистанційного навчання,
Інститут економіки і бізнесу на транспорті) університету навчаються біля 11 тисяч студентів за 26 спеціальностями та
спеціалізаціями у відповідності зі ступеневою системою освіти.

Інститут економіки і бізнесу на транспорті щорічно здійснює перепідготовку майже 2500 фахівців за
10 напрямками; а також готує фахівців з наданням другої вищої освіти з усіх спеціальностей
університету.

З метою забезпечення сучасної та якісної освіти в університеті відкрито і функціонує Міжнародний
освітянський центр інформаційних технологій (МОЦІТ).
МОЦІТ здійснює свою роботу за напрямками „Автоматизація і інформатизація науково-педагогічної
та управлінської діяльності університету і гармонізація їх у відповідності до міжнародних стандартів.
Розробка та впровадження спеціалізованого та прикладного програмного забезпечення з метою підвищення
ефективності праці науково-педагогічного та управлінського персоналу Національного транспортного університету.
Забезпечення безперебійної роботи програмно-технічних засобів та інформаційно-телекомунікаційних мереж різного
рівня, в тому числі підключення до всесвітньої мережі Інтернет.

Аспірантура і докторантура, що функціонують в університеті, дають змогу
готувати фахівців високої
кваліфікації. Цьому сприяють і широкі контакти науковців університету з
науково-дослідними установами НАН України, зарубіжними навчальними
закладами-партнерами.

Таблица 1

Науково-педагогічні працівники університету - знаючі, ерудовані педагоги. З них біля 80% мають вчені звання і
наукові ступені. Крім педагогічної діяльності, вони плідно займаються науковою роботою.
Серед них 25 академіків і членів-кореспондентів галузевих і міжгалузевих академій,
6 Заслужених діячів науки і техніки України, 5 Заслужених працівників транспорту України,
4 Заслужених працівники народної освіти України. Багато викладачів стали лауреатами Державних
премій України в галузі науки і техніки, серед них: ректор Дмитриченко М.Ф., перший проректор-проректор з наукової
роботи Дмитрієв М.М., професори - Рассказов О.О., Бєляєвський Л.С., Піскунов А.С., Баранов Г.Л., Левковець П.Р.,
Гуляєв В.І., Папченко О.М., Дехтяр А.С., доцент Шапошніков Б.В.

Враховуючи потреби сьогодення та вимоги сучасного ринку в університеті
створено нові кафедри: “Менеджмент”,
“Транспортні системи та маркетинг”, “Економіка”, “Інформаційні системи і
технології”, “Фінанси”,
“Організація виробництва”, “Виробничі системи і сервіс на транспорті”,
“Транспортне право, системний аналіз та логістика” “Конституційне та
адміністративне право”, “Екології та безпеки життєдіяльності”.
Це забезпечує підготовку таких фахівців, які здійснюватимуть управління
господарством в умовах
ринкових відносин.

З метою підтримки та заохочення обдарованої молоді, залучення її до подальшого
розвитку транспортного комплексу та збагачення інтелектуального потенціалу України розширилось
співробітництво університету з українськими та іноземними фірмами і компаніями

В 2005 році підписано договори про співробітництво між університетом та
корпорацією “Укравто” і концерном “НІКО”, якими передбачено

  • підготовку фахівців для роботи в вищеназваних компаніях, стажування
    та проходження практики студентами і викладачами університету на
    виробничо-технічній базі фірм;
  • сприяння розвитку матеріально-технічної бази університету для підготовки спеціалістів;
  • працевлаштування студентів, які успішно закінчили навчання в НТУ та пройшли стажування на відповідних фірмах.

Розширюється і поглиблюється співпраця між університетом та
компанією “Тойота-Україна”, яка має на меті організацію проходження
технологічної та переддипломної практик і подальше працевлаштування
студентів, а також включає наукову сферу діяльності.

Вищезгадані комнанії приймають активну участь і в соціальних
програмах.
Так концерн “НІКО” призначив 10 стипендій кращім студентам НТУ, які
проходять практику на фірмі, а корпорація “Укравто” - відповідно 5
стипендій.

В університеті проводяться широкі наукові дослідження. Щоб підвищити ефективність використання
наукового потенціалу, ширше залучати науковців до виконання тематики загальнодержавного значення,
Вчена рада університету визначила пріоритетні напрямки наукових досліджень, серед яких:

- Прогресивні системи і методи покращання тягово-швидкісних, економічних та екологічних властивостей
автомобілів;

- Забезпечення надійності та системної ефективності автомобілів і дорожніх машин за рахунок
розробки і оптимізації методів, моделей і технологій їх виробництва, ремонту і експлуатації;

- Механіка транспортних засобів та споруд;

- Прогресивні напрямки розвитку транспортного будівництва в умовах переходу до ринкової економіки;

- Проблеми формування раціональних транспортних систем і забезпечення ефективного функціонування
їх складових елементів в умовах ринкової економіки;

- Сучасні інформаційні технології і технічні засоби в навчанні.

В університеті поглиблюється процес інтеграції з академічною наукою. Науковці університету мають
творчі зв’язки з такими провідними науковими установами Національної Академії Наук України як
інститути: електрозварювання ім. Є.О.Патона, газу, механіки, проблем матеріалознавства, надміцних
матеріалів, загальної і неорганічної хімії води та ін. Нині творчі зв’язки з науковими закладами
Академії набувають нового змісту. Свідченням цього є договір про науково-технічну співдружність
між Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України та Національним транспортним університетом.

В університеті працює чотири спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських
дисертацій, які забезпечують атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації для потреб України.

В НТУ постійно видаються три міжвідомчі збірники: “Проблеми транспорту”, “Управління проектами, системний аналіз і логістика”,
“Гідравліка та гідротехніка”. З 1995 року видається Збірник наукових праць Національного транспортного
університету, а з 1997 року - Вісник Національного транспортного університету.

Університет підтримує тісні контакти зі спорідненими вузами, науковими центрами країн СНД, Польщі,
Німеччини, Словаччини, США та ін.

Майже третина студентів бере участь у науково-дослідній роботі. Одержані результати досліджень
студенти використовують при виконанні курсових та дипломних робіт. Десятки вихованців університету
стали лауреатами різних студентських конкурсів, олімпіад, учасниками республіканських наукових
конференцій. Найбільш обдаровані з них навчаються в магістратурі і зараховуються в резерв для вступу
до аспірантури.

При кафедрах університету діють комп’ютерні класи. Учбові кабінети і лабораторії оснащені сучасними
випробувальними машинами, стендами, приладами та засобами обчислювальної техніки. В період навчання
та проходження практики студенти отримують робітничі професії - водія автомобіля, машиніста дорожніх
машин, оператора електронно-обчислювальних машин та ін. Читальні зали і книжковий фонд бібліотеки
повністю задовольняють потреби студентів. На навчальному полігоні широко представлені автомобілі
та дорожні машини.

В університеті піклуються про фізичний розвиток студентів, добре налагоджена спортивна робота:
є спортивний комплекс з ігровими та тренажерними залами, плавальним басейном, пунктами спортивної
реабілітації, літній спортивно-оздоровчий табір. Працюють секції з 18 видів спорту. Найбільшою
популярністю користується мотоспорт - університетська команда відома всій Україні та за її межами.
Традиційно проводиться міжнародний студентський мотокрос на приз НТУ.

Не забуте і дозвілля: кожному зі студентів дається можливість розвивати свої здібності в художній
самодіяльності, командах КВК. Регулярно проводяться вечори, на котрих можна цікаво і весело відпочити.

Одним із першорядних завдань університету є створення належних побутових умов для проживання
студентів: ті, що приїхали на навчання з інших населених пунктів, забезпечуються гуртожитками,
де є все необхідне для нормального життя і навчання.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций