Хіміко-технологічний факультет

Розміщено Педагогічні в 18 октября 2010

Хіміко-технологічний факультет народився разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів і дотепер факультет завдяки праці на ньому видатних учених належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних закладів. І зараз колектив викладачів і науковців факультету зберігає і продовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку.

Фундаментальну хімічну підготовку студентів ХТФ та ще 15 факультетів здійснює одна з найбільших в університеті кафедр – ровесниця КПІ – кафедра загальної та неорганічної хімії. Ця кафедра відома своїми науковими розробками в галузі хімії комплексних сполук, перспективних матеріалів для електрохімічних перетворювачів енергії, виданням двотомного україномовного підручника “Загальна та неорганічна хімія”, новітніми напрацюваннями з методики навчання тощо.

Факультет готує фахiвцiв з багатьох напрямiв теоретичної та прикладної хiмiї, якi можуть вести дослiдження з тонкого або крупнотонажного синтезу нових органiчних i неорганiчних сполук рiзноманiтного призначення – вiдлiкiв, iнгiбiторi в корозiї до матерiалiв електронної та космiчної технiки, здатнi розробляти i проектувати новiтнi екологiчно чистi хiмiчнi технології, виробництва катал i заторiв, реактивiв, коагулянтiв, керамiчних, силiкатних, кремнiйорганiчних, еластомерних, полімерних та багатьох i нших матерiалiв, металiв i захисних покриттi в електрохiмiчної чистоти. Випускники вмiють створювати математичн i моделi цих процесiв i керувати ними за допомогою комп’ютерної технiки, впроваджувати екологiчнi заходи для захисту довкiлля вiд забруднень, вести екологiчний аудит.

Термiни навчання: бакалавр – 4 роки; магiстр – 2 роки .

Випускники працюють у хiмiчних установах НАН України, галузевих науково-дослiдних iнститутах, фiрмах хiмiчного та суміжного профiлю, установах державної влади, на пiдприємствах хiмiчної та сумiжних галузей, у санепiдемстанцiях, закладах екологiчної iнспекцiї i монiторингу, науково-технiчних пiдроздiлах державних органiв захисту правопорядку, на станцiях пiдготовки питної води i очищення стiчних вод.

Студенти мають можливість отримати д руг у вищу освіту – з менеджменту, маркетингу, права, банківської справи, з філології (іноземна мова) – за бажанням в індивідуальному порядку.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций