Кафедра радіотехнічних пристроїв і систем - РТПС

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Кафедру створено в 1945 році після розділу кафедри приймально-передавальних пристроїв на дві: радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв у відповідності до напрямку наукових досліджень та змісту навчального процесу змінила свою назву на кафедру радіотехнічних при­строїв та систем (РТПС).

Спочатку кафедру очолював відомий вчений, член-кореспондент Ака­демії наук УРСР, професор Семен Ісакович Тетельбаум. Після його смерті в 1958 р. кафедру очолив його учень, професор Вадим Павлович Тараненко, з 1998 р. кафедру очолює професор Правда В.І.

НМК визначає зміст і перспективу підготовки фахівців з напряму „Радіотехніка” в Україні. Членами комісії МОН України по розробці освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми з радіотехніки є доц. Дмитрук В.О., доц.Дяченко С.М.

Учбово-науковий склад

Наука

Лабораторії

Навчання

Абітурієнтам

Контактна інформація

На сайт РТФ

Кафедра широко відома своєю науково-дослідною роботою в галузі електроніки надвисоких частот. Роботи були започатковані в 50-х роках при вирішенні задач з проблеми передачі електроенергії за допомогою радіо­хвиль. Тоді в співпраці з інститутом електротехніки АН УРСР почались ро­боти по створенню потужних мікрохвильових генераторів безперервної дії. Першим таким генератором був потужний дворезонаторний пролітний клістрон, створений в 1949 році. Клістрон мав потужність 1,5 кВт в безперерв­ному режимі і працював на довжині хвилі близько 10 см. Фактично вперше в світі був створений потужний клістронний генератор з електростатичним фокусуванням пучка та рекуперацією енергії електронів в області колектора.

В 1953-1956 роках були створені перші потужні ізохронні генератори зворотної хвилі потужністю на 2-3 порядки більше існуючих тоді елект­ронних НВЧ приладів. Для підвищення ефективності взаємодії електронів з полем були зроблені сповільнюючі системи у вигляді ланцюжка резонаторів з щілинами зв’язку і змінним уздовж руху електронів коефіцієнтом сповіль­нення хвилі — ізохронні системи. Потужність генераторів становила одиниці кіловатів в безперервному режимі в короткохвилевій частині сантиметрового діапазону.

В 1954-1957 рр. була розроблена теорія та створені експериментальні макети генераторів НВЧ нового типу-фазохронів, що працюють за принци­пом тривалої взаємодії електронів з несповільненими електромагнітними хвилями. В 1957 році був виготовлений перший в світі експериментальний фазохронний генератор зворотної хвилі.

В 1959 році розпочались роботи по розробці та створенню потужних ламп біжучої хвилі в сантиметровому діапазоні. Були виконаю фундамен­тальні роботи по теорії ЛБХ типу «О», а в 1962 році була створена перша в СРСР потужна ЛБХ безперервної дії. Лампа дозволяла отримати потужність в одиниці кіловатів в короткохвилевій частині сантиметрового діапазону при ширині смуги підсилення 20%. На основі цієї ЛБХ були створені радіолока­ційні системи та системи радіопротидії.

За розробку та впровадження в серійне виробництво потужної ЛБХ ке­рівникові робіт Тараненку В. П. Та співробітникам кафедри Правді В. І., Комарчуку О. Р., Дереновському М. В., Ліждвою К. Я., Дьяченку С. М, Ше­вченку В. І. Була присуджена Державна премія України.

В ці роки на кафедрі сформувалася наукова школа в галузі електронних приладів НВЧ. Як розвиток робіт по приладах на основі взаємодії електронів з несповільненою хвилею в 1970 році був створений гіроклістрон, який, пра­цюючи в міліметровому діапазоні, мав потужність в одиниці кіловат при коефіцієнті корисної дії 40% з коефіцієнтом підсилення не менше 30 дБ.

На базі кафедри було проведено три Всесоюзні конференції з електроні­ки НВЧ, фактично при кафедрі був створений журнал «Известия вузов. Радиоэлектроника», який має високий світовий рейтинг і перевидається в США.

Маючи вагомі здобутки в галузі електронної оптики, кафедра виконала серію науково-дослідних та конструкторських робіт по створенню прецизій­них електроннооптичних систем для запису інформації на носіях, що дозволяють подальшу її оптичну обробку. Логічним завершенням цих робіт стали розробка та створення системи оптичної обробки інформації багатоканаль­них лінійних гідроакустичних антен на основі просторово-часового модулятора з магнітооптичним екраном та електронно-променевою адресацією.

В 1975 році кафедра успішно розгортає роботи в галузі твердотільної електроніки. Розроблено методики комп’ютерних розрахунків генераторів та підсилювачів міліметрового діапазону на лавинно-пролітних діодах, вклю­чаючи роботи, пов’язані з підвищенням потужності генераторів, їх ККД, стабільності, створено генератори на відкритих резонаторах.

За розробку та створення твердотільних генераторів та підсилювачів мі-ліметрового діапазону Тараненку В. II, Правді В. І, Омельяненку М. Ю., Ткаченку Л. А., Туреєвій О. В., Мачуському Є. А. в 1989 році присуджено премію Ради Міністрів СРСР. На основі цих робіт розроблено промислові зразки радіорелейних станцій в міліметровому діапазоні хвиль.

В 1995 р. на кафедрі організована міжгалузева „Лабораторія методів та засобів криміналістичних досліджень” (зав.лаб. с.н.с., к.т.н. Лєвий С.В.). Вона спільно з відповідними структурами МВС України та СБУ займається розробкою та впровадженням апаратури для криміналістичних досліджень. Основними напрямками роботи лабораторії є: криміналістичне дослідження магнітного запису; аналіз мови людини і її ідентифікація; балістичні дослідження; технічна експертиза документів та ідентифікація номерів агрегатів автотранспорту. Розроблені в лабораторії наукоємкі, складні програмно-апаратні комплекси впроваджені не тільки в Україні, а і в багатьох країнах світу.

За роки свого існування кафедра підготувала 5 докторів та більше 50 кандидатів наук. Співробітники кафедри були деканами радіотехнічного факультету заслужений діяч науки України професор Тараненко В.П. 1974 – 1988 р.р., заслужений працівник освіти України професор Правда В.І. 1989 – 2003 р.р. Співробітниками кафедри написані монографії, підручники, сотні наукових статей. За підручник «Основи теле­бачення» доценту Домбругову Р. М. була присуджена Державна премія України. За останні роки виданий енциклопедичний довідник „Радіотехніка”, підручник „Телекомунікаційні системи”.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций