Цивільно-правових дисциплін

Розміщено Педагогічні в 18 октября 2010

Завідувач кафедри – САЛЬМАН Ізяслав Юрійович, академік Української Академії Наук, академік Нью-Йоркської Академії Наук, заслужений юрист України.
Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата
юридичних наук у 1969 р. на тему: «Правові питання кваліфікації й
впровадження раціоналізаторських пропозицій». У 2002 р. захистив
дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора наук у галузі права
Міжнародної Кадрової Академії, професор кафедри трудового й комерційного
права Міжрегіональної Академії керування персоналом.
Загальна кількість друкованих робіт – більше 60, з них:

 1. Сальман І.Ю. Підсумки аграрної реформи в Україні. // Аграрна наука
  виробництву: Матеріали VІ Державної науково-практичної конференції.
  14-15 листопада 2007.
 2. Сальман І.Ю. Шляхи виходу аграрної сфери економіки із кризового
  стану. // Проблеми вдосконалення земельного законодавства та правового
  забезпечення аграрного виробництва: Матеріали міжнародної
  науково-практичної конференції, присвяченої 5 річчю заснування
  юридичного факультету Білоцерківського національного аграрного
  університету (17-18 квітня 2008р.).– Біла Церква, 2008.

СЕМЧИК Віталій Іванович,
член-кореспондент Національної академії наук України (1992), академік
Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
У 1959 закінчив юридичний факультетт Київського державного університету
імені Тараса Шевченка. У 1974 р. закінчив аспірантуру при цьому
університеті. В 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук на тему “Правове становище спеціалістів
колгоспу”, в 1985 — на здобуття наукового ступеня доктора юридичних
наук на тему “Проблеми організаційно-правового забезпечення
раціонального використання майна сільськогосподарських підприємств в
умовах АПК”.
Напрям наукових досліджень: адміністративне, підприємницьке, аграрне і земельне право, теорія управління.
Загальна кількість друкованих робіт — автор/співавтор
понад 300 наукових праць, з яких 4 індивідуальних і 20 колективних
монографій, 5 підручників, 20 юридичних довідників, серед них:

 1. Аграрна і земельна реформи. Право і реальність / В.І. Семчик // Правова держава: Щорічник наук. пр. — 2002. — Вип. 13. — С. 181-188.
 2. Аграрне право України: Підруч. / В.З. Янчук, В.І.
  Андрійцев, С.Ф. Василюк, Б.Д. Клюкін, В.В. Носик, О.О. Погрібний, В.І.
  Семчик, В.В. Янчук, Б.В. Янчук. — 2-ге вид., переробл. та доп. — К.:
  Юрінком Інтер, 1999. — 720 с.
 3. Аграрне право України: Підруч. для студ. вищ.
  навч. закл. / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, А.В. Луняченко,
  О.М. Пащенко, О.О. Погрібний, С.О. Погрібний, В.І. Семчик, Н.І. Титова,
  В.І. Федорович. — К.: Істина, 2004. — 445 с.
 4. Аграрне право України: підруч. для студ. ВНЗ /
  Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, А.В. Луняченко, О.М. Пащенко,
  О.О. Погрібний, С.О. Погрібний, В.І. Семчик, Н.І. Титова, В.І.
  Федорович; Одес. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ. — К.: Істина,
  2007. — 445 с.
 5. Земельне право України: підручник / В.І. Семчик,
  П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН
  України, Київ. ун-т права НАН України. — К.: Ін Юре, 2008. — 593 c.
 6. Земельне право. Академічний курс: Підруч. для
  студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, В.І. Андрейцев, Г.Ю.
  Бистров, П.Ф. Кулинич та ін.; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького
  НАН України, Київ. ун-т права. — К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2001. — 424 с.
 7. Земельний кодекс України: проблеми реалізації / В.І. Семчик // Правова держава: Щорічник наук. пр. — 2002. — Вип. 13. — С. 550-555.
 8. Земельний кодекс України: Наук.-практ. комент. /
  В.І. Андрейцев, В.І. Семчик, Г.І. та ін.; Ін-т держави і права ім.
  В.М.Корецького НАН України, Київ. ун-т права. — 2-е вид., переробл. і
  доповн. — К.: Концерн “Вид. Дім “Ін Юре”, 2004. — 745 с.
 9. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти:
  монографія / В.І. Семчик, Л.П. Козаченко, П.Ф. Кулинич, Л.О. Панькова,
  О.А. Поліводський, В.А. Сонюк, Д.В. Бусуйок, Н.В. Рев`юк, О.О. Семчик,
  В.М. Єрмоленко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. —
  К.: Юрид. думка, 2008. — 251 с.
 10. Конституційні аспекти аграрної політики України / В.І. Семчик // Правова держава: Щорічник наук. пр. — 2008. — Вип. 19. — С. 356-363.
 11. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні:
  Моногр. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, Л.О. Панькова, Т.П. Проценко, О.А.
  Поліводський; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. —
  К.: Юрид. думка, 2006. — 262 с. — Бібліогр.: с. 247-262.
 12. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні / В. Семчик // Право України. — 1999. — N 5. — С. 34-38.
 13. Правові питання інвестиційної діяльності у сільському господарстві України / В.І. Семчик // Правова держава: Щорічник наук. пр. — 2007 .

ЄФРЕМОВА Ірина Іванівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, юрист.
В 1999 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ.
Напрям наукових досліджень: фінансове право.
Загальна кількість друкованих робіт близько 30, серед них:

 1. Єфремова І.І. Бюджетні повноваження органів місцевого
  самоврядування / Аграрна наука – виробництву: Тези доповідей V державної
  науково-практичної конференції, м. Біла Церква, 23 -25 листопада 2006
  р. Ч. 2. – Біла Церква, 2006.
 2. Єфремова І.І. Правові проблеми виконання місцевих бюджетів.//
  Аграрна наука виробництву: Матеріали VІ Державної науково-практичної
  конференції. 14-15 листопада 2007.
 3. Єфремова І.І. Проблеми фінансової спроможності місцевого
  самоврядування. Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий
  центр Академії адвокатури України, 2008. – Вип. 13.
 4. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми
  правового визначення / І. І. Єфремова // Форум права. – 2009. – № 1. –
  С. 157–161

НАСТІНА Ольга Іванівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, юрист.
В 2003 році закінчила юридичний факультет Національного університету
ім. Тараса Шевченка. Є куратором трьох Юридичних Консультаційних Центрів
юридичної клініки факультету.
Напрям наукових досліджень: аграрне та земельне право.
Загальна кількість друкованих робіт понад 30, серед них:

 1. Настіна О.І. Історичні аспекти становлення права державної
  власності на землю в Україні. // Земля і земельні відносини в історії
  права, держави і юридичної думки. Матеріали ХХ Міжнародної
  історико-правової конференції . – Сімферополь : 2008 р.
 2. Настіна О.І. Загальні положення виникнення права державної
  власності на землю. // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті.
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених,
  аспірантів та докторантів, 15-16 травня 2008 року. – Біла Церква, 2008.
 1. Настіна О.І. Правова характеристика суб?єктів права державної власності.// Земельне право України: теорія і практика №10/2008.
 2. Настіна О.І. Правові характеристики змісту права державної
  власності на землю в Україні // Підприємництво, господарство і право. –
  2008. – № 12. – С. 23-25.

МАЛОВІЧКО Інна Володимирівна, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін, юрист.
В 2005 році закінчила Київський університет права за спеціальністю «Правознавство».
Напрям наукових досліджень: аграрне та земельне право.
Загальна кількість друкованих робіт понад 20, серед них:

 1. Маловічко І.В, Розвиток організаційних форм сільськогосподарського
  виробництва в сучасних умовах. // Стан та перспективи розвитку юридичної
  науки та освіти: Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 5-річчю
  створення юрид. Ф-ту Нац. аграр. ун-ту (Київ, 17 – 18 листоп. 2006 р. ):
  Зб. наук. пр. / За заг. ред..: В.М. Єрмоленка та ін. – К.: Магістр –
  ХХІ ст., 2007.
 2. Маловічко І.В. Правове регулювання сільськогосподарського
  дорадництва в Україні // Аграрна наука виробництву: Матеріали VІ
  Державної науково-практичної конференції. 14-15 листопада 2007.
 3. Маловічко І.В. Формування та розвиток сільськогосподарської
  дорадчої служби в Україні // збірник матеріалів всеукраїнської
  науково-практичної конференції «Вісник науковця - 2009». – Миколаїв, 2
  квітня 2009 р. – с. 189-191.

МІЩАНЮК Алла Валентинівна, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін, юрист.
В 2003 році закінчила Київський університет права за спеціальністю «Правознавство».
Напрям наукових досліджень: трудове право.
Загальна кількість друкованих робіт близько 15, серед них:

 1. Міщанюк А.В. Нелегальна праця – суспільна шкода // Аграрна наука
  виробництву: Матеріали VІ Державної науково-практичної конференції.
  14-15 листопада 2007.

СІЛЬНОВА Анна Олександрівна, ст. викладач.
В 2003 році закінчила Київський університет права за спеціальністю «Правознавство».
Напрям наукових досліджень: адміністративне управління НДР в АПК.
Загальна кількість друкованих робіт близько 30, серед них:

 1. Сільнова А.О. Методи держаного управління у сфері проведення


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций