Філософії та політології

Розміщено Менеджмент в 18 октября 2010

Історія кафедри філософії та політології  Кафедра пройшла довгий шлях становлення і
розвитку, починаючи з Білоцерківського сільськогосподарського технікуму,
де з 1920 р. студентам викладалася філософія як суспільна дисципліна. У
1933 р. в Білоцерківському сільськогосподарському інституті було
організовано кафедру соціально-економічних наук. З цього періоду і у
повоєнні роки суспільствознавцями кафедри читалися основи філософії
марксизму-ленінізму. Після створення 1956 р. кафедри
марксизму-ленінізму, в університеті протягом декількох десятиліть
викладаються курси діалектичного і історичного матеріалізму, наукового
комунізму, суспільствознавства, наукового атеїзму, етики і естетики,
історії світової і вітчизняної культури. Кафедра приймає активну участь
у виховній роботі в інституті і за місцем проживання студентів. В
результаті процесів демократизації суспільного життя і проголошенням
незалежності України колектив кафедри позбувається
марксистсько-ленінських ідеологічних пріоритетів, змінює методологічні
підходи у викладанні відповідно до загальнолюдських цінностей і
організаційно реалізує ці завдання у створенні кафедри суспільних наук
(1990р.), кафедри суспільно-гуманітарних наук (1992р.) з подальшим
виокремленням з неї кафедри філософії та політології (1999р.). детальніше

В різні
періоди історії кафедри цикл філософських дисциплін викладали такі
вчені-педагоги: доктор історичних наук, професор Д.Л. Похилевич
(директор сільськогосподарського технікуму), доктори філософських наук:
професор Ф.П. Тєрєхов (голова профкому сільськогосподарського
інституту), професор А.В. Місуно, професор Л.П. Шеремет, професор
Рибачук М.Ф.; кандидати філософських наук: доцент Г.Д. Дроздова, доцент
І.Я. Кривенко, доцент Г.І. Логінова; ст. викладачі: М.Я. Зайцев, В.Д.
Добров, О.Д. Семенов, В.Т. Трембовельський; асистент М.А. Грач,
Л.А.Заїка.
У даний час кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України,
доктор філософських наук, професор – Є. А. Харьковщенко. До складу
колективу кафедри входять: кандидат політичних наук, в.о. доцента Л. М.
Мельник, кандидат філософських наук, асистент О. В. Ярмола, ст.
викладач М. О. Бєляєв, ст. викладач І. І. Семенова, асистент І. М. Грек.
За сумісництвом на кафедрі працюють кандидат філософських наук,
доцент, проректор Київського національного університету імені Тараса
Шевченка В. А. Бугров, кандидат філософських наук, доцент, вчений
секретар Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України О. В.
Бучма. Організаційно-технічними питаннями кафедри опікується
старший лаборант В. С. Сагатюк.
Цикл дисциплін, що викладаються викладачами кафедри в інститутах і на
факультетах університету включає курси: філософії, філософських проблем
природознавства, філософських проблем біології, філософії науки,
історії української культури, культурології, релігієзнавства,
політології, аграрної політики, соціології, етики і естетики,
професійної етики, логіки, спецкурси для магістрантів. На лекціях та
семінарських заняттях значна увага приділяється розвитку мислення
студентів, формування у них національної самосвідомості,
загальнолюдських цінностей, засвоєння ними історичного духовного досвіду
і культури українського народу. На кафедрі працюють студентський
культурологічний гурток ”Українство в європейських цивілізаційних
процесах” та науково-методологічний семінар ”Бердяєвські читання”, який
поступово виходить за межі університету і набуває загальноукраїнського
статусу. Кафедра забезпечує прийом вступних іспитів з філософії у
аспірантуру і підготовку аспірантів та пошукачів до складання
кандидатського іспиту з філософії.
Викладачі кафедри активно співпрацюють з вченими філософського
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в
спеціалізованих вчених радах якого за останні п’ять років була захищена
докторська і чотирі кандидатських дисертацій. Проф. Є.А.Харьковщенко є
членом Спеціалізованої вченої ради філософського факультету і членом
Експертної ради з гуманітарних наук ВАК України.

Харьковщенко Євген Анатолійович - завідувач кафедри,заслужений діяч науки і техніки України, докторфілософських наук, професор.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет, філософ, викладач філософських дисциплін (1983).

Докторська дисертація – “Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен” (2004).

Наукові інтереси: софіологія та її рецепції у вітчизняній релігійно-філософській думці.

Праці:
1. Релігієзнавство. Підручник. – 6-е видання. – К.,2002 (у співавт.).
2. Суспільно-політичний розвиток країни. Стратегія політичної реформи
//Послання Президента України до Верховної Ради. – К., 2003 (кер.
авт.колект.).
3. Софійність київського християнства. – К., 2004.
4. Християнство в Україні. Курс лекцій.- К., 2005 (у співавт.).
5. Релігієзнавство. Підручник.- К., 2007.

Нагороди:
Орден ”За заслуги” ІІІ ступеня (2008),заслужений діяч науки і техніки
України (2004), Почесна грамота Верховної Ради України (2004), Почесна
грамота Кабінету Міністрів України (2003), Відмінник освіти України
(2003).

Мельник Людмила Миколаївна – кандидат політичних наук, в.о. доцента

Освіта: Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, 2003, викладач соціально-політичних та філософських
дисциплін. Політолог.

Кандидатська дисертація – Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини ХІХ ст.

Наукові інтереси: історія української політичної думки, історія релігії, соціологія.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций