Органічної та біологічної хімії

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Кафедра органічної та біологічної хімії була
заснована в 1932 році відразу після створення факультету. За цей період
кафедра змінювала свою назву. Так у 1932 році вона від’єдналася від
кафедри загальної хімії і одержала назву “кафедра біологічної хімії”. У
1934 р. із кафедри загальної хімії на кафедру біологічної хімії був
переведений курс органічної хімії. З того часу кафедра одержала назву
органічної і біологічної хімії. У 60-х роках на кафедрі читався курс
патофізіології і кафедра відповідно називалася “кафедра біологічної
хімії і патофізіології”.
За час існування кафедри її очолювали: Л.А. Сицький (1932–1934), С.Ф.
Майоров (1934–1940), О.В. Попова-Гіммельрейх (1941), Ф.П. Нішко
(1944–1945), Р.В. Чаговець (1945–1946), Ю.В. Лахно (1946–1949), М.М.
Шварцбурд (1949–1962), А.В. Маханько (1960–1961), А.М. Куришко
(1963–1964), О.І. Кононський (1964–2002), С.І. Цехмістренко (з 2002 по
теп. час).

З 2002 року завідувач кафедри - Світлана Іванівна Цехмістренко, доктор сільськогосподарських наук, професор.

В 1982 р. закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут.
1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему:
“Белково-нуклеиновый обмен и активность некоторых гидролаз
поджелудочной железы кур в онтогенезе и при лазерном облучении
инкубационных яиц”, а у 1999 р. – докторську на тему: “Показники
білково-нуклеїнового обміну та пероксидного окиснення ліпідів в органах
шлунково-кишкового тракту курей в постнатальному періоді онтогенезу і в
умовах дії іонізуючої радіації”.
Напрям наукових досліджень: “Дослідження біохімічних показників організму тварин в онтогенезі та за умов експериментальної патології”.
110 наукових праць, серед яких:
1. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з органічної хімії
(7-е видання, доповнене і перероблене). – Біла Церква, 2005. – 90 с.
2. Ultrastructure of the chicren stomach channel organs // Scientific
Works of Ecological-medical scientific-practical society. 2-nd
All-Russian symposium “Morphological and ecological problems of
palmonology” 2-nd All-Russian conference.“XXI century: actual problems
of morphology”. – Saratov, September 12–14, 2001. – P. 84–85.
3. Біохімічне обґрунтування, використання антиоксиданта дилудину для
усунення токсичної дії радіонуклідів на організм птиці // Наукові праці
Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2002. – Т. 2 (21).
– С. 101–103.
4. Порівняльна характеристика біохімічних показників у тканинах
печінки, сліпих кишок та шкіри курчат у ранньому постнатальному
онтогенезі // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. –
Біла Церква, 2002. – Вип. 22. – С. 193–197.
Наукові розробки: рекомендації щодо використання антиоксиданту
дилудину для усунення токсичної дії радіонуклідів на організм птиці. –
Біла Церква, 1999. – 14 с.

Склад кафедри:; Кононський О.І. –
доктор біологічних наук, професор; Бітюцький В.С. – кандидат
біологічних наук,доцент; Девеча І.О – кандидат біологічних наук,
доцент; Чубар О.М. – кандидат сільськогосподарських наук, асистент;
Пономаренко Н.В. – кандидатсільськогосподарських наук, асистент;
Поліщук В.М. – аспірант; Яремчук Т.С. – аспірант; Цехмістренко О.С. –
аспірант, Гаврилюк С.В. – аспірант, Ткаченко О.В. – аспірант; Соломко
Т.А. – старший лаборант; Сімоненко Т.О. – лаборант.

Кононський Олексій Іванович очолював
кафедру з 1964 по 2002 рік. У 1953 р. закінчив ветеринарний факультет
Білоцерківського сільськогосподарського інституту. У 1960 р. після
закінчення аспірантури він прийшов на кафедру на посаду асистента. У
1961 р. під керівництвом заслуженого діяча науки України професора
доктора біологічних наук П.О. Ковальського захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „О
сегментальной иннервации мышц задней конечности домашних животных”.
Кононський О.І. створив на кафедрі гістохімічну лабораторію, в якій
він і його учні освоюють сотні гістохімічних методик із вивчення вмісту
та локалізації в органах, тканинах і клітинах тварин і людини білкових
речовин, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, гормонів,
мінеральних сполук.
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних
наук. Тема дисертаційної роботи: „Материалы к гистохимии нервных
клеток в онтогенезе”.
О.І. Кононський – засновник гісто-біохімічної наукової школи,
вихованцями якої є 7 докторів і 12 кандидатів наук, в тому числі 4
академіки. Ним опубліковано більше 200 наукових і методичних та інших
праць, у тому числі 14 підручників і навчальних посібників для вузів
колишнього СРСР СНД і України. Зокрема він створив першу і єдину для
колишнього СРСР „Гистохимию” (1976), „Биохимию животных” (1980, 1984,
1992), першу для України „ Біохімію тварин” (1994, 2006), „Физическую и
коллоидную химию” (1986), „Органічну хімію (1994, 2003) „Органічну
хімію. Практикум” (2002 ) та інші.
О.І.Кононський – академік Української АН (2004), Нью-Йоркської АН
(1998) і Російської АВН (2002). Увійшов до міжнародного рейтингу „Хто є
хто” Великої Британії (1996) і США (2000–2004) „Хто є хто в науці і
техніці” (2006–2007). Член Золотого фонду м. Біла Церква (1998),
почесний громадянин м. Сквира ( 1999 ). Довічний стипендіат президента
України (2004).
О.І.Кононський – автор ряду публіцистичних і художніх творів –
„Відлуння Чорнобиля” (1996, 1997), „Герої народу безсмертні (1998), „
Дороги життя„ (1998), „Наша гордість” (2000), „Таємниці мозку великих
людей„ (2002), ”Незабутній Шолохов” (2002), „Здоров’я, загартування і
зимове купання” (2000), „Минуле та сучасне медицини Білої Церкви” (у
співавторстві з Г.Д. Ковбасюком і В.Г. Ковбасюком, 2003 р.), „Життя та
вічність” (2005) та інші. Нагороджений Почесною Грамотою Президії
Верховної Ради УРСР (1970), кількома медалями та Міжнародним знаком
„Союз Чорнобиля” (2003 ).

Девеча Ізабелла Олександрівна,
закінчила Дніпропетровський державний університет за фахом
„Біохімія–біофізика”. Захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Вплив
селену на обмін та продуктивність бройлерів”, 03.00.04 – біохімія.
Доцент кафедри органічної та біологічної біохімії.
І.О. Девеча – автор понад 50 друкованих наукових та методичних праць.

Чубар Ольга Миколаївна, асистент.
Після закінчення стаціонарної аспірантури (2003–2006 рр.) успішно
захистила дисертаційну роботу на тему “Антиоксидантний статус печінки
перепела за умов нітратного навантаження та корекції зерном амаранту”
на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук,
03.00.04 – біохімія (керівник проф. С.І. Цехмістренко). За результатами
дисертаційної роботи опубліковано 10 статей у фахових виданнях, 2 тези
доповідей та рекомендації.

Пономаренко Наталія Вікторівна,
асистент. Подана до захисту кандидатська дисертація за темою „Вплив
біологічно активних речовин насіння амаранту на пероксидне окиснення
ліпідів у підшлунковій залозі перепелів при дії стрес-фактора”. За
результатами дисертаційної роботи опубліковано 12 статей у фахових
виданнях, 3 тези доповідей та рекомендації.

Підручники та посібників, типові навчальні програми.
Зокрема, професором кафедри Кононським О.І. написано 13 підручників і
навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Ним заснована
Білоцерківська гістобіохімічна наукова школа, вихованцями якої є 7
докторів і 12 кандидатів наук, в тому числі 4 академіки.

Дисципліни: органічна хімія,
біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії, біохімія
гідробіонтів, біохімія молока і молочних продуктів, біохімія м’яса і
м’ясних продуктів, біохімія кормів, біогеохімія, фармацевтична хімія. За
час існування кафедри було підготовлено та захищено 5 докторських та
14 кандидатських дисертацій.

Напрями наукових досліджень

1. Дослідження обмінних процесів в організмі тварин та птиці в онтогенезі та за дії різних фізико-хімічних факторів.
2. Пошук сполук рослинного і тваринного походження, що здатні
впливати на процеси пероксидного окиснення ліпідів з метою збільшення
продуктивності тварин та покращення якості продукції.

Створена іжфакультетська науково-дослідна лабораторія біохімічних і гістохімічних методів дослідження.

Аспіранти: Пономаренко Н.В.,
Поліщук В.М., Яремчук Т.С. (керівник проф.
С.І. Цехмістренко), Єсьман Д.В., Цехмістренко О.С. (керівник проф.
О.І. Кононський) досліджують особливості біохімічного статусу органів та
тканин тварин і птиці, а також вплив на організм різних
фізико-хімічних факторів. При цьому проводиться пошук нових природних
сполук, що можуть покращати антиоксидантні та захисні властивості
організму.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций