Кафедра аудиту та економічного аналізу

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Кафедру аудиту та економічного аналізу створено на базі кафедри обліку
та аудиту відповідно до рішення Вченої ради Академії ДПС України від
01.09.2000 року. Кафедра є випускаючою, здійснює підготовку кадрів за
напрямом підготовки “Облік і аудит” (бакалавр, спеціаліст, магістр).

 Кафедра здійснює фахову підготовку:

бакалаврів за варіативними компонентами: “Податковий контроль і аудит”, “Аудит державних фінансів”;

спеціалістів за спеціалізаціями: “Податковий контроль і аудит”, “Контроль і ревізія”;

магістрів за магістерською програмою “Аудит і
державний фінансовий контроль”, варіативні компоненти: “Аудит і
державний контроль у системі оподаткування”, “Аудит державних
фінансів”.

Лісовий А.В.

 Завідувач кафедри – Андрій Васильович Лісовий,
доктор економічних наук, доцент. 1995 року закінчив економічний
факультет (спеціалізація “Економічна кібернетика”) Національного
аграрного університету. 2000 року захистив кандидатську дисертацію, а
2009 – докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством, 2003 року отримав вчене звання
доцента кафедри економічної теорії Національного університету ДПС
України.

 Загальний науково-педагогічний стаж – 12 років.  Автор 50 наукових
праць (у тому числі 1 монографія) та 7 навчальних посібників.

 На кафедрі викладаються такі дисципліни: “Аудит”; “Аудит
ефективності”; “Аудит у зарубіжних країнах”; “Аналіз діяльності
бюджетних установ і організацій”; “Аудит ефективності державних
програм”; “Аудит великих платників податків”; “Внутрішньогосподарський
контроль”; “Внутрішній фінансовий контроль”; “Введення в
спеціальність”; “Організація і методика аудиту”; “Державний фінансовий
контроль”; “Податковий контроль”; “Податковий аудит”; “Стратегічний
аналіз”; “Організація і методика економічного аналізу”; “Економічний
аналіз у бюджетних організаціях і установах”; “Економічний аналіз у
сфері оподаткування”; “Фінансовий аналіз”; “Контроль і ревізія в
бюджетних установах і організаціях”; “Контроль і ревізія в галузях
економіки”; “Судово-економічна експертиза”; “Судова бухгалтерія”;
“Інспектування державних організацій і установ”; “Контроль і аналіз
підприємств державного сектору економіки”.

 На кафедрі працюють 6 докторів та 14 кандидатів економічних наук.
Викладачі кафедри разом зі спеціалістами ДПА України і ДКРС України
беруть участь у дослідженні теоретичних та практичних проблем
податкового контролю й аудиту, фінансово-економічного аналізу,
документальних перевірок та ревізії. Матеріали дослідження
використовуються у навчальному процесі, підготовці навчальних
посібників, у методичних розробках для проведення практичних занять та
самостійної роботи студентів з нових дисциплін.

 Видано монографію “Аналіз податкових надходжень: проблеми
методології”, авторами якої є: д.ю.н. В.Т. Білоус, д.е.н. В.П.
Ніколаєв, д.е.н. А.О. Чугаєв. У роботі розглянуто можливість
удосконалення податкових взаємовідносин на засадах розвитку методології
аналізу взаємодії податкової системи й економічного середовища,
використання сучасних підходів і методів аналізу та планування
податкових надходжень до бюджету.

 2003 року вийшов із друку навчальний посібник “Податковий аудит”
за загальною редакцією державного радника податкової служби І рангу
В.А. Онищенка та д.е.н., професора А.О. Чугаєва , що містить основні
концептуальні положення, на яких базується податковий аудит як особлива
“гілка” аудиту підприємницької діяльності.

 2004 року за окремим наказом ДПА України було видано підручник
“Тренінг-курс з проведення податкового аудиту”, одним із співавторів
якого є к.е.н., доцент Т.В. Василькова

 2007 року вийшов із друку навчальний посібник “Податковий контроль
у галузях економіки” за загальною редакцією професора А.О. Чугаєва ,
доцента, к.е.н. Т.В. Василькової і доцента, к.е.н. Е.В. Кондукової , у
якому послідовно розглядаються теоретичні і прикладні аспекти
податкового аудиту в галузях економіки.

 Також 2007 року вийшла з друку монографія д.е.н. А.В. Лісового
“Державне регулювання розвитку сільських територій”, у якій висвітлено
питання оподаткування, фінансування та кредитування суб’єктів аграрного
бізнесу та об’єктів сільської соціальної інфраструктури.

 На початку грудня 2009 року було надруковано навчальний посібник
“Фінансовий аналіз” за загальною редакцією д.е.н., професора А.О.
Чугаєва. У даному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії і
практики фінансового аналізу в сучасних умовах, виділено критерії і
методи роботи з відбору платників податків, виділено особливості
фінансового аналізу в інвестиційних проектах.

 На кафедрі проводиться підготовка аспірантів за спеціальністю
08.00.03 – економіка та управління національним господарством, які
здійснюють дослідження проблем функціонування державних систем контролю
в управлінні економікою на різних рівнях, форм, методів і економічних
важелів регулювання економічних процесів та їх ефективність, сучасних
проблем обліку, аналізу й аудиту тощо. Керівниками робіт аспірантів є
викладачі кафедри: завідувач кафедри д.е.н., професор А.О. Чугаєв,
д.е.н., професор В.А. Дедекаєв, д.е.н., професор В.П. Ніколаєв, к.е.н,
доцент Т.В. Василькова.

 Випускники, які отримали освіту за напрямом підготовки “Облік і
аудит”, успішно працюють на посадах інспекторів у державних податкових
інспекціях, контролерами-ревізорами в контрольно-ревізійних відділах, а
також бухгалтерами на державних та приватних підприємствах України.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 619, 621), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Телефони: (045497) 55-516; внутр. 11-50, 13-91.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций