Економіка та управління підприємствами

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Напрями діяльності кафедри: теорія і практика
господарської діяльності підприємств; інноваційно-інвестиційна
діяльність підприємств всіх форм власності; управління результативністю і
продуктивністю праці; ефективність господарської діяльності
підприємства; проблеми підвищення конкурентоспроможності діяльності
підприємств; економічні аспекти сталого розвитку економіки; розробка
теорії та методології використання потенціалу підприємств.

Тел: 423-00-49 (внутр. 123 або 252), E-mail: [email protected]

Кафедра економіки проводить набір до аспірантури за спеціальністю: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

На сьогоднішній день на кафедрі економіки навчаються 66 аспірантів та 2 здобувачі.

Теми дисертаційних досліджень обираються відповідно до плану
науково-дослідних робіт Європейського університету, які зареєстровані
згідно встановлених вимог щодо тем наукового спрямування в УкрІНТЕІ, м.
Київ. Професорсько-викладацьким складом кафедри економіки проводиться
розробка таких тем: “Економічні проблеми теорії і практики менеджменту
сталого розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації
0101U007350), “Наукові основи економічної адаптації підприємництва в
умовах трансформації економіки” (номер державної реєстрації
0101U007351).

Основне завдання наукової роботи: формування наукового світогляду,
оволодіння методологією і методами наукового дослідження; розвиток
творчого мислення та індивідуальних здібностей аспірантів у вирішенні
практичних завдань; прищеплення аспірантам навичок самостійної
науково-дослідної діяльності; розвиток ініціативи, здатності
застосовувати знання у своїй практичній роботі; необхідність постійного
оновлення і вдосконалення своїх знань; розширення теоретичного кругозору
і наукової ерудиції майбутнього фахівця.

  Результати науково-дослідницької діяльності проявляються при:

 1. написанні статей, тез доповідей, інших публікацій в процесі дисертаційного дослідження;
 2. виконанні практичних, завдань, що містять елементи проблемного пошуку;
 3. виконанні нетипових завдань дослідного характеру;
 4. розробці методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів;

За результатами наукової діяльності аспірантів та викладачів кафедри з 2004 по 2009 роки – захищено 22 кандидатські дисертації.

Наукові пріоритети кафедри: економіка підприємства і
практика господарювання; економіка й організація інноваційної
діяльності; розвиток підприємницької діяльності в умовах трансформації
ринкової економіки; управління підприємницькою діяльністю; проблеми
конкурентоспроможності підприємств.

Результати наукових досліджень кафедри регулярно публікуються у
монографіях, брошурах та друкованих статтях наукових збірників, тезах
доповідей конференцій, наукових журналах та інших фахових виданнях. Крім
того, результати досліджень апробуються на міжнародних, всеукраїнських,
науково-практичних конференціях, семінарах, форумах та ін.

Кафедра є випускною з підготовки фахівців зі спеціальності Економіка
підприємства та правове забезпечення економічної діяльності. Рівень
професійної підготовка випускників дозволяє їм завжди працевлаштуватись
та обіймати керівні посади провідних підприємств бізнесу.

Випускники отримують два дипломи з записом: присвоюється кваліфікація
спеціаліст або магістр з економіки, які підтверджують високий рівень
знань та навичок, отриманих в процесі навчання.

У складі кафедри досвідчені доктори та кандидати економічних наук,
які здебільшого пройшли стажування на підприємствах Франції, Англії,
Польщі, Німеччини. Більшість викладачів мають значний досвід практичної
роботи зокрема в бізнесі, серед них: Попрозман О.І. – к.е.н., доцент;
Кондратюк О.І. – к.е.н., доцент; Харчук Т.В. – к.е.н., доцент;
Пузирьова П.В. – к.е.н., доцент; Ганущак-Єфіменко Л.М. – к.е.н., доцент;
Антощишина Н.І. – ст. викладач; Луцька Т.В. – ст. викладач.

  Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки підприємств для роботи на посадах:

 • перших керівників підприємств та їх заступників;
 • керівників економічних служб та відділів;
 • провідних фахівців з господарського права, економіки, фінансів,
  економічного аналізу та планування, інвестицій, консалтингу,
  менеджменту.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций