Соціальна геронтологія

Розміщено Екзаменаційні твори в 24 мая 2011

Методичні рекомендації розроблені для студентів спеціальності “Соціальна робота” для ознайомлення майбутніх фахівців із структурою та змістом дисципліни “Соціальна геронтологія”, надання їм конкретної методичної допомоги під час аудиторних навчальних занять, науково-пошукової та дослідницької роботи, а також для самостійної підготовки. Це видання має на меті  забезпечити студентів рідномовними навчально-методичними матеріалами, які б сприяли формуванню у майбутніх спеціалістів загальної картини уявлень про цілі, завдання, структуру, зміст і специфіку співпраці соціального працівника із особливою категорією клієнтів - геронтологічною групою населення.

Ця дисципліна відіграє важливу роль у надбанні знань, умінь та навичок, необхідних майбутнім соціальним працівникам під час роботи із літніми людьми та людьми похилого віку, передусім, для їх практичної професійної діяльності, а також для покращення взаємовідносин і стосунків у їхніх сім’ях, родинах, із друзями, знайомими і незнайомими людьми. Розуміння проблем людей похилого віку дозволить кожному студентові усвідомити їх важливість, значучісь та необхідність розв’язання уже тепер, а не лише після досягненням певного віку.

Навчальний курс “Соціальна геронтологія” розроблений для студентів V року навчання спеціальності “соціальна робота”, з урахуванням попереднього засвоєння ними таких навчальних дисциплін: “Психологія”, “Соціальна педагогіка”, “Міжособистісне спілкування (І і ІІ рівні)”, “Теорії і методи соціальної роботи”, “Актуальні проблеми соціальної роботи”, “Соціальна робота з групами і громадами”, “Правові аспекти соціальної роботи”. Знання із перелічених дисциплін є потрібними для розуміння суті процесу надання допомоги людям похилого віку.

Цей курс має на меті познайомити студентів із біосоціальними аспектами старіння та старості; із соціальними наслідками демографічних процесів, зумовлених старінням населення; із особливостями психо-соматичних, матеріально-побутових, законодавчо-правових, соціокультурних та інших проблем людей похилого віку; із дискусійними питаннями та проблемами соціальної політики і пенсійного забезпечення у контексті різних характеристик процесу старіння (вихід на пенсію, розмір пенсій, працевлаштування людей пенсійного віку, житлові питання тощо). Багато уваги приділено вивченню психології та психопатології похилого і старечого віку, питанням охорони здоров’я і медико-соціального обслуговування цієї групи клієнтів, розумінню деонтологічних питань у соціальній роботі з людьми похилого віку.

Основними завдання курсу є: дослідження наслідків впливу старіння населення на суспільство та індивідів у суспільстві; виявлення психосексуальних особливостей старіння; установлення впливу старіння на психічне здоров’я людини; ознайомлення із визначальними ознаками здорового старіння, включаючи формальні та неформальні системи підтримки, а також структурні фактори; виявлення особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку в різному оточенні; дослідження впливу роботи з людьми похилого віку, а також старіння нас самих на загальну практику соціальної роботи; розкриття етичних та суперечливих питань, які виникають у соціального працівника при роботі з людьми похилого віку.

Вивчення курсу “Соціальна геронтологія” дасть змогу студентам отримати знання у таких ділянках:

  • 1) ставлення до старості у суспільстві (історичний аспект);
  • 2) соціально-гігієнічні та психо-фізіологічні прояви старіння;
  • 3) особливості адаптації до пенсійного періоду життя;
  • 4) особливості соціальної роботи з людьми похилого віку вдома, на прийомі, у спеціалізованих стаціонарних і амбулаторних закладах;
  • 5) юридичні, медичні, етичні та інші аспекти роботи соціальних служб із геронтологічною групою населення;
  • 6) питання, пов’язані зі смертю та вмиранням;
  • 7) особливості та організація догляду за перестарілими немічними і хворими людьми.

Після закінчення навчального курсу студенти повинні уміти: проводити аналіз демографічної ситуації в районі (на території) дії закладу соціальної роботи; виявляти основні проблеми людей похилого віку і, виходячи із цього, планувати індивідуальну роботу з клієнтами геронтологічної групи; застосовувати психотерапевтичні методи до розв’язання сімейно-побутових проблем людей похилого віку; використовувати деонтологічні прийоми під час обслуговування та соціальної роботи з літніми людьми; проводити гігієнічне виховання з питань здорового способу життя серед населення похилого та старечого віку; здійснювати догляд за немічними та хворими людьми цієї вікової категорії; володіти основними прийомами невідкладної допомоги у випадках раптового порушення життєдіяльності організму; проводити консультування з питань соціально-правової політики держави стосовно людей похилого віку.

Курс розрахований у цілому на 54 години, із яких 15 годин присвячено аудиторним заняттям, а 39 годин - самостійній роботі студентів. Лекційні заняття будуть проводитися інтерактивно: студенти матимуть можливість поєднувати слухання лекцій з участю в обговореннні, рольових іграх, переглядом відеоматеріалів.

Від студентів вимагається ведення конспектів лекцій та активна участь в обговоренні проблемних питань (задавання запитань викладачеві, доповнення у випадку наявності інформації за темою викладу, уточнення всіх незрозумілих моментів, що стосуються теми, проблеми; наведення прикладів практичного застосування отриманої інформації на практиці соціальної роботи чи у повсякденному житті). Лекції будуть виконувати лише настановчу роль, оскільки засвоєння знань з курсу “Соціальна робота” передбачає значну самостійну роботу (39 годин).

Для полегшення самостійної роботи студентів додається перелік використаної викладачем літератури для підготовки навчального курсу, а також додаткової літератури, яка дозволить студентові розширити свій світогляд у галузі соціальної геронтології. Кафедра має власний ресурсний центр - це бібліотека і комп’ютерний клас, де студенти можуть працювати в мережі Інтернет. Частина запропонованої літератури (окремі україномовні та російські видання, а також всі англомовні) є в наявності у нашому ресурсному центрі. Список рекомендованої літератури додається у розділі 7.

Навчальна програма не передбачає модульного конторолю під час вивчення курсу “Соціальна геронтологія”, тому для поточного оцінювання (контролю) знань студентів використовуються два індивідуальні завдання (критичний огляд літератури і дослідницька робота), а також участь у груповій презентації. Опис індивідуальних завдань і їх тематика представлені у розділах 2 і 6. Укінцевою формою контролю є залік. Перелік запитань до заліку вміщено у розділі 5.

Вивчення курсу пов’язане із практикою студентів (відвідуванням відповідних закладів, проведенням інтерв’ю, безпосередньою участю в обслуговуванні людей похилого віку), оскільки лише на практиці вони зможуть перетворити свої знання в навички. Наші потенційні бази практики: хоспіс, поліклініка і стаціонарні відділення Лічниці Шептицького, будинок-інтернат для престарілих та інвалідів, відділення тимчасового і денного перебування Львівського територіального Центру соціального обслуговування населення.

 

2. Методичні вказівки до

самостійної роботи студентів та критерії оцінювання

знань, умінь і навичок студентів

 

Від студентів очікується опрацювання матеріалів домашнього читання, визначення проблем для обговорення в аудиторії та активна участь в обговоренні. За відвідування занять і участь в обговоренні студенти отримують 10 балів (за весь курс). Студенти втрачають 5 балів, якщо вони пропустили п’ять чи більше занять. Ведення конспектів лекцій і акуратне оформлення зошита дозволить студентові отримати додаткових 5 балів.

Завдання №1. Критичний огляд літератури

Підготувати критичний огляд літературних джерел до однієї із тем для самостійного опрацювання. Потрібно: власними словами описати мету огляду; вибрати і дати визначення ключових концепцій і теорій, що використовуються в досліджуваному матеріалі (тексті); дати критичну оцінку тексту з огляду на зв’язок із професією “соціальний працівник”, тобто, погоджуєтесь чи не погоджуєтесь Ви з позицією автора та його аргументацією; зробити свої висновки. Обсяг роботи - не більше трьох друкованих через два інтервали сторінок. За своєчасне, правильне і ретельне виконання цього завдання студент може отримати 20 балів. Термін представлення цього завдання - четверте заняття.

Завдання №2. Групова презентація і робота в групах

Студенти в групах по троє чоловік на першому занятті обирають одну із тем курсу для презентації. Презентації мають відбуватися впродовж семестру, відповідно до тематики занять. Кожен студент повинен брати участь у презентації і підготовці до неї. Спільна робота видруковується в одному екземплярі, обсяг - до 10 сторінок друкованих через два інтервали. Всі студенти групи отримують одинакову оцінку. Ця робота оцінюється максимально у 30 балів.

Завдання №3. Дослідницька робота


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций