Про жанрові особливості циклу «Записки мисливця»

Розміщено Шкільні твори в 15 марта 2011

«Записки мисливця» включають в себе нариси, оповідання, новели. Кожен окремо нарис або розповідь - це самостійне художньо закінчений твір. Але в той же час «записки» складають єдиний цикл, що відрізняється поетичної цілісністю. Поетична цілісність «Записок мисливця» досягається за допомогою введення образу оповідача і постановки у всіх нарисах і оповіданнях загальної проблеми. Перші нариси з «Записок мисливця» створювалися І. С. Тургенєв під час тісного спілкування з В. Г. Бєлінським і Н. А. Некрасовим, під їх безпосереднім ідейним впливом.

У «Записках мисливця» розповідач в живій і захоплюючій формі розповідає про своїх випадкових зустрічах і розмовах з численними героями, супроводжуючи розповідь замальовками природи, швидкими характеристиками народного побуту, звичаїв та говірок Орловського краю. Глибина типового узагальнення в ранніх нарисах і оповіданнях поєднується зі статичністю в зображенні характерів.

Обмежений вузькими сюжетними рамками нарису і оповідання, в межах яких неможливо було показати героїв у дії і взаємних зіткненнях, які розкривають найбільш повно їх характери, Тургенєв вдається до максимального використання інших художніх засобів. Саме жанровою специфікою «Записок мисливця» пояснюється переважання в них портрета, майстерно побудованого діалогу, лаконічною і виразною мовної характеристики героїв, чудових пейзажних замальовок. Художнє єдність і стрункість нарисам і розповідям Тургенєва 40-х років надає точна композиційна розстановка персонажів, а також часто зустрічаються порівняльні авторські характеристики. Саме так побудовані «Тхір і Калінич», «Два поміщика», «Лебедянь», «Малинова вода» та ін

За своєю ідейною спрямованістю нарис «Тхір і Калінич» з’явився програмним. У ньому вже намітилися всі основні лінії, по яким розвивалося надалі зміст «Записок мисливця».

У «Хорі і Калнничс» сюжет розгортається в манері об’єктивної замальовки з натури. Нарис починається з точного зазначення місця дії: з опису Волховського і Жіздрінского повітів Орловської і Калузької губерній. Потім мисливець-оповідач за принципом антитези малює гранично узагальнені портрети орловського і калузького мужиків, підкреслюючи з самого початку відмінність між панщинних і оброчних існуванням їх. Причому ці побутові замальовки та спостереження оповідача, сюжетно не пов’язані з основним змістом нарису - зображенням тхора і Калінича, мають перш за все етнографічне значення. Нарис позбавлений подієвої основи сюжету і активного розвитку дії. Всі оповідання будується навколо зустрічей оповідача з різними персонажами: Полутикіним, Федьком, Калінич і Хорем. Ідейно-художнє значення «тхора і Калінича» не в описі побуту і звичаїв: у нарисі Тургенєв поставив основне питання епохи - про соціально-економічної, юридичної і моральної неспроможності кріпацтва.

У «Хорі і Калінич» письменник відобразив тенденції народного розвитку, показавши два найбільш характерних типу російського мужика. Основна увага в нарисі зосереджена на зображенні громадських зв’язків особистості, соціальної р. о з р о б о 1 кс характерів. Протиставлення оброчних і панщинних мужиків, дане на початку нарису, отримує подальший поетичне розвиток і порівняльній характеристиці тхора і Калінича. Розумний, господарський Тхір, що добився панського дозволу перейти на оброк, набуває «фактичну незалежність» і самостійність. Займаючись торгівлею маслом і дьогтем, він «оббудувався, накопичив дсньжопку». «Людина позитивний, практичний, адміністративна голова, раціоналіст», цей кріпак мужик в усьому перевершував свого пана і «наскрізь бачив» його. Калінич, навпаки, перебував до повної залежності від Полутикіна. Вимушений щодня супроводжувати пана на полювання, він не мав можливості займатися господарством, «перебивався сяк-так».

Образи тхора і Калінича змальовані у гоголівській манері: через опис зовнішності, побутові деталі і світ речей. Процес типізації характеру Хоря, наприклад, починається вже з опису садиби і внутрішнього оздоблення хати. Садиба його полягала пз декількох соснових зрубів, з’єднаних парканами, перед головною хатою тягнувся навіс, підпертий тоненькими стовпчиками. У хаті «жодна суздальська картина не заліплювали чистих дерев’яних стін; і куту, перед важким чином у срібному окладі, жевріла лампадка; липовий стіл нещодавно був вискоблено і вимитий». Все навколо Хоря - і садиба його, і «велике сімейство, покірне і одностайне», і добра їжа в надлишку (хороший квас, пшеничний хліб, молоко) - свідчило про міцність положення цього дбайливого господаря.

Однак основним засобом психологічної характеристики героїв у «Хорі і Калінич» є портрет. Характер розумного російського мужика Хоря розкривається за допомогою порівняння його з давньогрецьким мудрецем Сократом: «… старий - лисий, низького зросту, плечистий і щільний. Склад його особи нагадував Сократа: такий же високий, шишкуватий лоб, такі ж маленькі очі, такий же кирпатий ніс ». Цей авторський прийом мав не тільки художнє значення, але укладав у собі глибокий соціальний зміст. Зіставлення кріпосного мужика з великим філософом з усією очевидністю розкривало антикріпосницький пафос нарису. А переконання оповідача, винесене з розмов з Хорем, що «Петро Великий був переважно російська людина, російський саме в своїх перетвореннях », ще більш типізував характер Хоря як носія творчого, творчого начала і посилювало соціально-політичне звучання нарису. Логічним завершенням характеристики Хоря є узагальнений висновок автора про «силі і фортеці» російського народу, котрий «сміливо дивиться вперед».

Портрет виконує в «Хорі і Калінич» поряд з ідейного важливу композиційну функцію. Протиставлення тхора і Калінича, уособлюють два різних типи російського характеру, дається вже в описі їх зовнішності і манери поведінки: на відміну від присадкуватого, кремезного Хоря, Калінич був «високого зросту, худий з невеликою загнутої тому головкою», з «добродушним смаглявим обличчям, подекуди зазначеним ряботинням ». «Людина самого веселого, самого лагідного права», він «безупинно попевал напівголосно, безтурботно поглядав на всі боки, говорив трохи в ніс, посміхаючись, примружую свої світло-блакитні очі і часто брався рукою за свою рідку, клиноподібну бороду». Тхір «говорив мало, посміювався і розумів про себе; Калінич пояснювався з жаром». Через зображення зовнішнього вигляду Калінича Тургенєв прагне розкрити відмінну рису його характеру - захопленість і мрійливість, на противагу практичності, хазяйновитість Хоря.

Визначальний ідейно-композиційне значення поряд з портретом має в «Хорі і Калінич» безпосередня авторська характеристика, побудована також за принципом антитези. Обидва приятелі аніскільки не схожі один на одного, стверджує оповідач, продовжуючи протиставляти терпен, києм у результаті порівняння звичок і право »тхора і Калінича він приходить до висновку, що« Калінич стояв ближче до природи; Тхір до людей, до суспільства; Калінич всьому вірив сліпо; Тхір височів навіть до іронічної точки зору на життя ».

В інших нарисах 40-х років («Бурмістр», «Контора», «Бірюк» тощо) жанрові ознаки вже не настільки певні. У них все більшого значення набуває подієвий сюжет, основу якого складає активний розвиток дії. Але особливо сильно звучить епічне начало в оповіданнях 50-х років («Співці», «Касьян з Гарною Мечі» та ін.) Вони відрізняються від ранніх нарисів «Записок мисливця» і за рішенням головної проблеми, і за жанровими особливостями. У нарисах 40-х років Тургенєв загострив увагу переважно на потворність кріпосницького побуту, нещадно викриваючи несправедливість суспільних порядків, прирікають російський народ на ганебне рабство. У цих нарисах письменник ставив перед собою завдання - показати соціальну трагедію народу, що тужить під гнітом кріпацтва. В оповіданнях 50-х років він вже не зачіпає прямо тему відносин пана і мужика. Фігура поміщика як такого взагалі зникає зі сторінок «Побачення», «Бежін луки», «Касьяна з Гарною Мечі», «Пєвцов». Автор підійшов до зображення народу з нової сторони, висунувши низку важливих життєвих проблем: релігійно-філософські і моральні пошуки народу, спраглого розумового пізнання і справедливості («Касьян з Гарною Мечі»), відношення його до мистецтва («Співці»), погляд на природу і любов («Побачення»), поезія народних переказів і вірувань («Бежін луг»).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций