Кафедра театрознавства

Розміщено Гуманітарні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри - Фіалко Валерій Олексійович,
заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, лауреат
премії НСТД України в галузі театрознавства і театральної критики,
професор кафедри.

Завідувач лабораторії - Самойлова Тетяна Гнатівна

Лаборант - Отвага Дар’я Костянтинівна

Перший набір студентів на навчання за
спеціальністю “театрознавство” був здійснений у 1944 році. У цей час
підготовкою театрознавців опікувалась об‘єднана кафедра історії театру і
літератури, яку очолював видатний український вчений, академік АН
України, професор О. І. Білецький.

У 1947 році кафедра виокремилася у
самостійний структурний підрозділ і одержала назву кафедри історії
театру (з 1973 р. – кафедра театрознавства). У різні роки кафедру
очолювали провідні театрознавці країни М. К. Йосипенко, І. О. Волошин,
Ю. М. Бобошко, Р. Д. Сенникова, А. В. Поляков, а з 2004 року - В.
О. Фіалко.

Викладачі кафедри забезпечили
методично-наукову базу театрознавчої освіти в Україні, зробили вагомий
внесок у вивчення історії та теорії українського театру, розвиток
театрально-критичної думки.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за кваліфікацією: театрознавець, викладач.

На четвертому році навчання – студент захищає дипломну роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Далі, за бажанням і рекомендацією кафедри, пройшовши додаткове навчання, отримує диплом магістра. Таким чином, термін навчання на спеціалізації „театрознавство” становить 4 – 5 років.

При кафедрі працює аспірантура зі
спеціальності «Театральне мистецтво» (17.00.02) з відривом від
виробництва та без відриву від виробництва.

Професія „театрознавець”
спрямована на осмислення і аналіз театрального процесу в його
історичному розвиткові та на сучасному етапі, в його практиці і теорії, у
творчості окремих митців та у законах діяльності складного
суспільно-культурного організму, ім‘я якому – театр.

Осягнення феномену театру відбувається у взаємозв’язку історії, теорії театру та театральної критики (журналістики).

Історики театру досліджують розвиток та естетичний доробок світового сценічного мистецтва, а також історію всіх видів театру.

Теоретики театру осмислюють і
узагальнюють, їхню семіотику, семантику та структурологію різних
театральних систем, закони і тенденції театрального мистецтва,
займаються теорією драматургії, режисури, сценографії, акторського
мистецтва, досліджують психологію творчості, розробляють специфічну
театральну термінологію.

Театральні критики(журналісти)
аналізують вистави, та інші видовищні артефакти у виступах в пресі, на
телебаченні і радіо, у колективах театрів, працюють у журі фестивалів,
співпрацюють з міжнародними фондами, фестивалями, зарубіжними
культурними центрами тощо.

Перелік фахових дисциплін, які вивчають студенти:
- історія українського та зарубіжного театру (Західної Європи та США, Центральної та Східної Європи);
- історія і теорія музики, принципів її застосування у виставі;
- історія матеріальної культури костюму та побуту;
- театрально-декораційне мистецтво та сценографія;
- теорія драматургії та сценарної майстерності;
- сучасні інформаційні та PR технологій;
- організація театральної справи, мененджменту культурних
проектів;
- авторська редакторська робота на радіо і телебаченні та ін.

Однією з основних дисциплін є семінар з
театральної критики, де студенти на практиці навчаються аналізувати
театральний процес і творчість окремих митців, виставу у єдності її
компонентів, вчаться формулювати, висловлювати і фіксувати у
літературному викладі свої думки, вести аргументовану дискусію.

Педагогічний принцип підходу до студента
– індивідуальний. Група курсу невелика: від 5 до 10 осіб. У викладачів є
можливість опікуватись фаховим розвитком кожного студента персонально.

Протягом навчання театрознавці проходять
практику в професійних театрах, знайомлячись з репетиційним процесом,
випуском вистав, організацією роботи усіх театральних підрозділів.
Студенти також практикуються у газетах і журналах, на радіо і
телебаченні.

У середньому за рік у журналах і газетах
виходить понад 150 публікацій студентів. Кафедра проводить щорічні
конкурси кращих студентських публікацій, відзначаючи та заохочуючи
переможців.

Сьогодні на кафедрі працюють 37 викладачів. Серед них:

В. О. Фіалко — завідувач
кафедри театрознавства, заслужений діяч мистецтв України, кандидат
мистецтвознавства, професор кафедри, лауреат премії НСТД України в
галузі театрознавства і театральної критики; Р. Я. Пилипчук
академік Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України,
кандидат мистецтвознавства, професор, лауреат премій ім. Т. П.
Котляревського та НСТД України в галузі театрознавства і театральної
критики, радник ректора; Г. І. Веселовська – доктор мистецтвознавства, професор; О. Ю. Клековкін
– заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства,
професор, лауреат премій ім. І. П. Котляревського та НСТД України в
галузі театрознавства і театральної критики; Н. В. Владимирова – доктор мистецтвознавства, доцент; В. І. Заболотна
– заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства,
професор, лауреат премії НСТД України в галузі театрознавства і
театральної критики; П. І. Кравчук – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, проректор з науково-педагогічної роботи; Г. Д. Миленька - кандидат мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи, Ю. Б. Богдашевський
– заслужений діяч мистецтв України, доцент, лауреат премії НСТД
України в галузі театрознавства і театральної критики та премії в галузі
літературно-художньої критики імені О. І. Білецького; Т. Д. Болгарська – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри; Н. П. Єрмакова — кандидат мистецтвознавства, доцент; Г. К. Липківська – кандидат мистецтвознавства, доцент; Т. В. Жицька – кандидат мистецтвознавства, доцент; С. Г. Васильєв
– заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри, лауреат премії ім.
І. П. Котляревського, премії НСТД України в галузі театрознавства і
театральної критики; В. М. Жежера – заслужений журналіст України, лауреат премій ім. І. П. Котляревського та ін.

Члени кафедри визначають наукове і
театрально життя України, їхній творчий доробок щороку вимірюється
тисячами сторінок монографій, методичних посібників, навчальних програм,
статей у наукових збірниках і періодичній пресі; сотнями „відкритих
рецензій” в театрах і доповідей на конференціях і симпозіумах. Ось деякі
з них:

- Клековкін О. Ю. «Блазні господні» (навчальний посібник);

- «Theatrica\Лексикон: Старовинний театр у Європі від початків до кінця XVIII століття» (словник);

- Веселовська Г. І. «Дванадцять вистав Леся Курбаса» (навчальний посібник);

- Липківська Г. К. «Світ у дзеркалі драми» (монографія);

- Владимирова Н. В. «Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процесу межі ХІХ-ХХ століть» (монографія);

- Васильєв С. Г. «Жанри журналістики» (навчальний посібник);

- колективна монографія «Нариси історії
українського театру ХХ століття». Розділи підготували Фіалко В. О.,
Єрмакова Н. П., Заболотна В. І., Липківська Г. К., Веселовська Г. І.,
Гринишина М. О.

Програми курсу лекцій «Основи
театрознавства» (автор Веселовська Г. І.), «Історія російського
драматичного театру (1917-2000 рр.)» (автор Фіалко В. О.), «Семінар з
театральної критики» (автор Фіалко В. О.), «Теорія драматургії» (автор
Липківська Г. К.), «Історія театру Західної Європи та США» (автор
Владимирова Н. В.).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций