Приймальна комісія

Розміщено Гуманітарні в 18 октября 2010

І. Загальні положення

1. 1. Приймальна комісія
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі
Приймальна комісія) створюється для проведення прийому студентів на
навчання . Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія
працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до
положення про Приймальну комісію та річного плану, який затверджуються
керівником вищого навчального закладу.

1. 2. Положення про
Приймальну комісію затверджується ректором Національного медичного
університету та повинно передбачати кількісний склад комісії, необхідний
для прийняття рішень. Рішення приймальної комісії Університету
оформлюються протоколами, які підписуються головою і відповідальним
секретарем Приймальної комісії.

1.3. Склад Приймальної
комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
затверджується наказом ректора Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця , який є головою комісії.

Голова Приймальної
комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії за напрямами роботи;
 • члени Приймальної комісії.

Заступником голови Приймальної комісії є проректор з науково-педагогічної роботи.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії та його заступники призначаються головою Приймальної
комісії з числа провідних науково-педагогічних працівників
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця .

Членами Приймальної
комісії є декани (заступники деканів) факультетів, голови предметних
(циклових) комісій, а також можуть призначатись провідні
науково-педагогічні працівники. Кількість членів встановлюється,
виходячи із потреби.

До складу Приймальної
комісії можуть бути включені представники місцевих органів виконавчої
влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких
ведеться підготовка фахівців.

1.4.Наказом голови Приймальної комісії створюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії,
  фахові атестаційні комісії та комісії для проведення співбесід, або інші
  підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань;
 • апеляційна комісія ;

До роботи у складі
функціональних підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш
досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні (педагогічні)
працівники Національного медичного університету імені О. О. Богомольця .

Предметні екзаменаційні комісії
та комісії по проведенню співбесід створюються у випадках, передбачених
Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (далі - Умовами
прийому) для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на
навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста медичного
спрямування на основі повної загальної середньої освіти. Допускається
включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів,
науково-дослідних установ за рекомендаціями керівництва за місцем їх
основної роботи.

Результати вступних
екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200
балів.

Програми вступних
екзаменів (творчих конкурсів) розробляються і затверджуються вищими
навчальними закладами не пізніше як за чотири місяці до початку прийому
документів.

Фахові атестаційні комісії
створюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для
вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних
рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних
працівників інших навчальних закладів.

Програми конкурсних
фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються НМУ імені
О.О.Богомольця не пізніше як за чотири місяці до початку прийому
документів. При прийомі на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста перелік додаткових
показників конкурсного відбору визначається правилами прийому до
Університету.

Апеляційна комісія
створюється для розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної
комісії є проректор з науково-педагогічної роботи Університету. При
прийомі на навчання на основі загальної середньої освіти (також повної)
склад апеляційної комісії формується з числа провідних
науково-педагогічних (педагогічних) працівників Університету та вчителів
системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної
комісії НМУ імені О.О.Богомольця. Порядок роботи апеляційної комісії
визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної
комісії.

1. 5. До складу
Приймальної комісії вищого навчального закладу не дозволяється вводити
осіб, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у
поточному році.

1. 6. Список технічних
працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності
Приймальної комісії та її функціональних підрозділів, затверджується
наказом керівника з числа науково-педагогічних і науково-технічних
працівників та навчально-допоміжного персоналу Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця .

1. 7. Наказ про
затвердження складу Приймальної комісії видається ректором Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця не пізніше 31 грудня
року, що передує вступній кампанії , а відбіркових, предметних
екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісій та інших
підрозділів – не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та
документів на навчання .

1.8. Склад
функціональних підрозділів Приймальної комісії, а також технічних
працівників, за винятком членів, які входять до них згідно з посадовими
обов’язками, щорічно поновлюється не менше, як на третину.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1.
Приймальна комісія розробляє, відповідно до Умов прийому, Правила
прийому до НМУ імені О.О.Богомольця (далі – Правила прийому), що
затверджуються ректором Університету не пізніше 1 листопада календарного
року, що передує року прийому на навчання вступників, і погоджуються з
Міністерством освіти і науки України.

2.2. Приймальна комісія:

2.2.1 забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

2.2.2
організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск
вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

2.2.3
організовує відбірковий творчий конкурс робіт осіб, які вступають за
напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань, визначеними
Умовами прийому, та за його результатами приймає рішення про допуск
учасників до участі у конкурсі;

2.2.4 координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

2.2.5
організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на
навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки
(спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню
підготовки абітурієнта;

2.2.6 здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

2.2.7
організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових
служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

2.2.8 приймає рішення про зарахування до складу студентів за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3.
Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до законодавства
України, Умов прийому, Правил прийому, Статуту вищого навчального
закладу за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії
простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

ІІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3 .1.
Прийом заяв та документів вступників проводиться в строки, передбачені
Умовами прийому до вищих навчальних закладів України і Правилами прийому
та реєструється в прошнурованому, пронумерованому журналі НМУ імені
О.О.Богомольця, в якому записується :

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • домашня адреса;
 • стать;
 • рік народження;
 • документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі, назва навчального закладу;
 • номер сертифіката Українського
  центру оцінювання якості освіти та суми балів з предметів, визначених
  правилами прийому для вступу на обраний абітурієнтом напрям підготовки
  (спеціальність);
 • середній бал документа про повну загальну середню освіту ,
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі необхідності
Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу
реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступнику видається
розписка про прийом його документів за підписом відповідального
секретаря (його заступника), скріпленого печаткою Університету
(Приймальної комісії). Відмова у реєстрації заяви від вступника не
допускається, крім випадків порушення вступником чинного законодавства
України та відсутності передбачених Правилами прийому документів для
реєстрації вступника.

При проведенні
реєстрації заяв абітурієнтів з використанням автоматизованих систем


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций