Юридичний факультет

Розміщено Юридичні в 18 октября 2010

У 1993 р. наказом ректора на економічному факультеті
була відкрита спеціалізація «Правове забезпечення галузей АПК» зі
спеціальністю «Менеджмент АПК». 7 липня 1998 р. Державна акредитаційна
комісія Міністерства освіти України надала ліцензію (серія ВПД–І, №
108535), якою засвідчила право Білоцерківського державного аграрного
університету на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з
наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого
спеціаліста з напряму 0601 – право за спеціальністю 5.060.101
«Правознавство» з ліцензованим обсягом прийому 75 осіб. У 2001 році
відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки № 232143 від
25.10.2001 р. було надано право підготовки фахівців з напряму 0601 –
право за спеціальністю 6.060.100 «Правознавство»
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

15 липня 2004 р. ДАК МОН України надала акредитацію
на провадження освітньої діяльності вказаного напряму спеціальності та
освітньо-кваліфікаційного рівня (Сертифікат про акредитацію, серія
НД–II, №100413).

12 травня 2003 року на підставі рішення вченої ради
університету створений юридичний факультет. Факультет функціонує у
складі трьох кафедр: історії і теорії держави і права та державного
будівництва (завідувач – доцент Бурлака С.І.); цивільно-правових
дисциплін (завідувач – академік Української академії наук, заслужений
юрист України Сальман І.Ю.); публічно-правових дисциплін (завідувач –
асистент А.А. Самойлович). Деканом обрано доцента С.І. Бурлаку. На
кафедрах факультету працюють 19 науково-педагогічних працівників. Серед
них: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук,
член-кореспондент Національної академії наук України В.І. Семчик;
заслужений юрист України, академік Української академії наук І.Ю.
Сальман та ще 5 кандидатів юридичних наук.

Корпус юридичного факультету розташований у
мальовничому куточку міста біля парку “Олександрія”, в окремому
приміщенні, яке відповідає естетичним і санітарно-гігієнічним нормам та
вимогам щодо забезпечення сучасного рівня навчання студентів. Для
організації навчального процесу є кодоскопи, мультимедійний проектор
тощо. Кожна кафедра факультету має у своєму розпорядженні 2–3
комп’ютери, які використовуються для проведення модульно-рейтингового
контролю рівня знань студентів. На факультеті є сучасні засоби зв’язку і
друку, лазерні принтери, сканери, копіювальна техніка. Студенти
використовують новітні комп’ютерні технології, локальну обчислювальну
мережу, а також глобальну комп’ютерну мережу Інтернет.

Методичне забезпечення навчальних дисциплін включає:
– програми навчальних дисциплін, що затверджені вченою радою
університету, та робочі навчальні програми, затверджені
навчально-методичною радою факультету; – інструктивно-методичні
матеріали до семінарських та практичних занять; – завдання для
самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; – контрольні
завдання, тести та питання до практичних та семінарських занять; –
методичні рекомендації до виконання контрольних робіт; – навчальні
посібники.

За час роботи факультету викладачами кафедр
розроблено понад 40 методичних видань. Заслуговують на увагу методичні
розробки для проведення семінарських занять та підготовки курсових
робіт з предметів: «Історія держави і права України», «Конституційне
право України», «Теорія держави і права України», «Господарське право»,
«Кримінальне право» та ін.

Комп’ютери використовуються при вивченні 28 правових
навчальних дисциплін. У навчальній роботі задіяно 7 комп’ютерних
програм, 3 інформаційно-довідкові програми.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций