Генетики, селекції та насінництва

Розміщено Гуманітарні в 17 октября 2010

Кафедра генетики, селекції та насінництва створена у
1934 р. має глибоку історію і певні традиції. Її засновником і першим
завідувачем (1934–1939рр., 1954-1957рр.) був відомий вчений, двічі
доктор сільськогосподарських і біологічних наук, професор В.М. Лебедєв –
учень М.І. Вавілова. В.М. Лебедєв зробив значний внесок у розвиток
теорії і практики селекції.

У різні роки кафедру очолювали доктор с.-г. наук, професор І.М.
Єремєєв (1944-1951рр.), доктор с.-г. наук, професор, лауреат Ленінської
премії СРСР А.А. Горлач (1951-1953рр., 1967-1968рр.), доктор с.-г.
наук, професор І.Г. Пушкарьов (1957-1967рр.), доктор с.-г. наук,
професор О.І. Рижеєва (1969-1974рр.) одночасно була проректором з
наукової роботи. Успішно поєднуючи організаторську й
науково-педагогічну роботу з науковою діяльністю, вони увійшли в
історію селекційної справи як автори багатьох сортів
сільськогосподарських культур.

Залучення студентів до наукової роботи з селекції, уміле викладання
навчальних дисциплін “Генетика”, “Селекція і насінництво” сприяло
особливому потягу студентів до селекційної роботи.

Цілу плеяду відомих в Україні та за її межами селекціонерів виховала
кафедра. Серед них доктори сільськогосподарських наук, професори А.А.
Осипчук, Л.А. Бурденюк-Тарасевич, А.М. Розвадовський,  В.С. Гірко,
В.А.Власенко.

З 1974 до 2003 року очолював кафедру селекції і насінництва
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор с.-г. наук, професор
Молоцький М.Я., нині професор кафедри. Одночасно з 1980 по 1988 рр. він
був проректором з наукової роботи інституту. Ним видано понад 280 праць
наукового та науково-методичного напрямів. Серед них п`ять підручників
і навчальних посібників, понад п`ятнадцять наукових монографій.
Молоцьким М.Я. підготовлено три доктори с.-г. наук (Васильківський
С.П., Бурденюк-Тарасевич Л.А., Власенко В.А. та біля десяти кандидатів
наук. Нині він керує науковою роботою аспірантів.

Михайло Якович висококваліфікований педагог – веде курс лекцій з
навчальних дисциплін “Селекція та насінництво польових культур” і
“Спеціальна селекція і насінництво польових культур”.

М.Я. Молоцький – провідний учений в галузі картоплярства. Під його
керівництвом розроблена технологія вирощування картоплі за малих норм
садіння. Широке впровадження її в господарствах України дозволяє
заощадити щороку понад 1 млн. тонн садивних бульб. Він є співавтором
діючої системи насінництва і ресурсозберігаючої технології вирощування
картоплі.

Михайло Якович – популяризатор наукових знань. За його редакцією
видано ряд книг: “Практичні поради картоплярам” (1990), “Практичні
поради орендарям та землеробам” (1989), “Настільна книга сільського
господаря (фермера)” 2 видання (1993 і 1995), “Поради
картопляру-аматору” (2005), “Картопля на Вашому городі” (2000) та ін.,
які надають величезну допомогу кожному, хто став на шлях фермерства чи
індивідуального ведення господарства на селі. Має два авторських
свідоцтва і два патенти.

За плідну наукову та педагогічну діяльність М.Я. Молоцький
нагороджений орденами “Трудового Червоного Прапора”, “За заслуги ІІІ
ступеня”, “Грамотою Верховної Ради УРСР” та п`ятьма медалями.

З 2003 р. (і в даний час) кафедрою завідує доктор
сільськогосподарських наук, професор С.П. Васильківський, працює на
постійній основі.

Опублікував понад 150 праць наукового та навчально-методичного
напрямів. Серед них підручник (у співавторстві): М.Я. Молоцький, С.П.
Васильківський, В.І. Князюк, В.А. Власенко. Селекція та насінництво
польових культур: Підручник – К.: Вища школа, 2006. – 463 с.

Навчальні посібники (у співавторстві): Агрономія: Базова контролююча
програма / За заг. ред. С.П. Васильківського, С.М. Кравченка, Л.А.
Козака.- К.: Аграрна освіта, 2005.- 159 с.

Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики
України: Навчально-методичний посібник / За ред. Т.Д. Іщенко, І.М.
Бендери. – К.: Аграрна освіта, 2006. – 256с.

Васильківський С.П. є співавтором Галузевих стандартів (ОКХ, ОПП)
вищої освіти України для підготовки фахівців освітніх рівнів
“Спеціаліст” і “Магістр” за спеціальністю “Селекція і генетика
сільськогосподарських культур” за напрямом “Агрономія”, які затверджені
Міністерством освіти і науки України  (наказ №150 від 11.03. 2005 р.).
А також є співавтором «Методичні рекомендації щодо впровадження в
аграрних ВНЗ України ІІІ-ІУ рівнів акредитації окремих нормативних і
навчально-методичних матеріалів з кредитно-модульної системи
організації навчального процесу. - К.: Аграрна освіта, 2005.-56с.

Під науковим керівництвом професора С.П. Васильківського захищено три
кандидатські дисертації за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин
(1998 р. Скорик І.Я., 2005 р., Лозінський М.В., 2006 р. Хоменко Т.М.).

Бере участь у підготовці кандидатів та докторів наук через опонування
дисертацій та як член спеціалізованих рад Д 41.363.01 у
Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі сортовивчення та
насіннєзнавства, Д 26.360.01 при Інституті цукрових буряків УААН.

За останні три роки брав участь (виступав з доповідями) у роботі 11 Міжнародних конференцій.

Брав безпосередню участь у роботі Міжнародного проекту “Tempus-Tassis” (з 01.09.2003р по 31.08.2006р).

Проходив стажування в університетах Англії, Іспанії, Франції з питань методики навчання, наукової роботи та ін.

Наукова робота на кафедрі селекції і насінництва ведеться у наступних напрямах:

  1. індукований мутагенез у селекції озимої пшениці;
  2. теоретичне й експериментальне обґрунтування методів поліпшення
    посівних якостей і врожайних властивостей насіння зернових культур;
  3. використання молекулярних маркерів для контролю генетичної однорідності сортів у первинному та репродукційному насінництві;
  4. удосконалення системи насінництва картоплі;
  5. селекція та первинне насінництво ріпаку.

При кафедрі селекції і насінництва функціонує докторантура й
аспірантура за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин та 06.01.14 –
насінництво. Нині навчається в аспірантурі при кафедрі п`ять аспірантів.

У зв`язку з отриманням у 2007р. Білоцерківським НАУ ліцензії на
підготовку магістрів за спеціальністю 8.130108 “Селекція і генетика
сільськогосподарських культур” і визначенням випусковою кафедру
селекції і насінництва, наказом ректора університету №414/о від
29.12.07р. її назву змінено на “Генетики, селекції і насінництва
сільськогосподарських культур”.

Випускова кафедра генетики, селекції і насінництва повністю
укомплектована науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями
для забезпечення навчального процесу за спеціальністю 8.130108
“Селекція і генетика сільськогосподарських культур”. На кафедрі працює
10 штатних науково-педагогічних працівників, з них два доктори та сім
кандидатів наук, що складає 90% захищеності.

На підставі “Угоди про навчальну та наукову роботу” створені та
функціонують філії кафедри селекції і насінництва в Миронівському
інституті пшениці УААН, Білоцерківській дослідно-селекційній станції
Інституту цукрових буряків УААН, Інституті картоплярства УААН.

Кафедра селекції і насінництва співпрацює з науковими відділами на
підставі договорів про наукове співробітництво між Білоцерківським ДАУ
та Інститутом агроекології і біотехнології, Центром сортознавства та
сортовивчення Державної служби з охорони прав на сорти рослин,
Інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр`єва - Національним центром
генетичних ресурсів рослин УААН.

Лекційні курси з навчальних дисциплін професійної та практичної
підготовки на кафедрі генетики, селекції і насінництва на 100%
забезпечуються науково-педагогічними працівниками з науковими
ступенями.

Завідувач кафедри – ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Станіслав Петрович, професор, доктор с.-г. наук. В1968 р. закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут.

У 1974 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вплив
репродукції, умов вирощування та різноякості насіння ярого ячменю на
їх урожайні властивості».

У 1999 році – захистив докторську дисертацію на тему:
“Особливості використання хімічного мутагенезу у створенні вихідного
матеріалу в селекції пшениці».

Напрям наукових досліджень: “Селекція, генетика рослин, насінництво с.-г. культур”

Загальна кількість наукових праць - 119, основні:

1. Агрономія (базова контролююча програма): За заг. ред. С.П.
Васильківського, С.М. Кравченка, Л.А. Козака. - К.: Аграрна освіта,
2005.- 159 с.

2. С.П. Васильківський, Т.М. Хоменко. Аналіз генетичної
мінливості ліній озимої пшениці за спектрами гліадинів // Вісник
Білоцерківського державного аграрного університету: Зб. наук. праць.-
Біла Церква, 2005.- Вип. 32.- С. 3-11.

3. С.П. Васильківський, Т.М. Хоменко. Ідентифікація мутантів
озимої пшениці за електрофоретичними спектрами запасних білків зерна
// Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Зб.
наук. праць.- Біла Церква, 2004.- Вип. 30.- С. 8-18.

4. С.П. Васильковский, Н.В. Лозинский, Т.М. Хоменко. Сорт
озимой пшеницы Безостая как источник генов селекционно- и
хозяйственно-ценных признаков // Безостая 1 – 50 лет триумфа: Сб.
материалов международной конференции, посвященной 50-летию создания
сорта озимой мягкой пшеницы Безостой 1.- Краснодар, 2005.- Пшеница.-
С. 163-168.

Викладачі:

Молоцький М.Я.,професор

Тімонов І.В., доцент

Погорілий С.О., доцент

Коба І.Я., доцент

Баранчук Ю.В. , асистент

Лозінський М.В., асистент

Хоменко Т.М. , асистент

Гузь М.І., асистент

Срібна І.М., асистент

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Селекція та насінництво

Генетика

Біотехнологія рослин

Селекція та насінництво польових культур

Плодівництво

Овочівництво

Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций